Evenementen

Colloquium Jong Nederlands

Als taal in evolutie is, dan is wat jongeren in Vlaanderen en Nederland spreken op z'n minst een voorafspiegeling van hoe het Nederlands er in de toekomst zou kunnen uitzien, dat is toch de traditionele sociolinguïstische opvatting. Wat jongeren op dit moment spreken is echter vaak het object van kritische vragen en grote bezorgdheid. In lijn met de toenemende conversationalisering van het publieke discours, de daarmee samenhangende relatieve afname van strenge prescriptie in het onderwijs, en de sterk toegenomen politieke en economische internationalisering, merkt men vaak op dat het taalgebruik van jongeren informeler, onconventioneler, dialectischer of regiolectischer en heterogener wordt, en dat het bovendien steeds meer getekend is door de multi-etnische stedelijke contexten waarin een groot aantal sprekers opgroeit.

Naast de maatschappelijke bezorgdheid die erover bestaat, lijken het jonge Nederlands en de sociale context waarin het ingebed zit, gemarkeerd te worden door tegenstrijdige wetenschappelijke bevindingen. Zo wijzen vele studies op dramatisch dialectverlies in het hele Nederlandse taalgebied, maar wordt de jongste tijd de visibiliteit van dialect en regiolect steeds groter. Wordt, daarnaast, de evolutie van het hedendaagse Nederlands volgens sommigen gekenmerkt door 'normverslapping', dan tonen andere studies aan dat jongeren bewust omgaan met de overgeleverde 'hiërarchie van taalvariëteiten' (waarbinnen ook het Standaardnederlands) en in functie daarvan competent 'style-shiften'.

In dit colloquium willen we aandacht schenken aan recent feitenmateriaal over het taalgebruik van jonge Nederlandstaligen in verschillende contexten, bestuderen hoe het jonge Nederlands evolueert, hoe contexten en talige actie elkaar beïnvloeden, en welke socio-culturele evoluties een dominante wending lijken te geven aan plaatselijk, concreet taalgebruik.

Volgende onderzoeksvragen kunnen daarbij richtinggevend zijn: - Hoe ziet het Nederlands van jongeren eruit, of wat spreken jongeren in Nederlandstalige settings/in het Nederlandse taalgebied? - Welke opvallende evoluties zijn er binnen het jonge Nederlands waar te nemen? - Zorgen jongeren voor een toename van substandaard taalgebruik, kan over een dialect-revival worden gesproken, is er eigenlijk wel sprake van standaardtaalgebruik onder jongeren?; - Wat is de invloed op jong Nederlands van nieuwe technologische ontwikkelingen (zoals de massamedia, telefonie, internet (babbelboxen, nieuwsgroepen)) en het Engels waardoor die ontwikkelingen vaak worden begeleid?

Programma

9u15 - Koffie

10u00 - Verwelkoming en inleiding
Jürgen Jaspers & Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen)

10u15 -"Mense van mijne leeftijd. Generatiegebonden tussentaalgebruik in de realitysoap Expeditie Robinson"
Eline Zenner & Dirk Geeraerts (K.U.Leuven)

10u45 - "De regenboogkleuren van het internet"
Marc Van Oostendorp (Meertens Instituut, Amsterdam)

11u15 - "Gesproken Nederlands bij jonge Vlamingen (18-24). Corpusgegevens en attitudes van leeftijdsgenoten"
Johan De Caluwe (Universiteit Gent)

12u00 - Lunch (niet voorzien)

13u30 - "Regionale uitspraakvariatie in het hedendaagse Standaardnederlands"
Hans Van de Velde (Universiteit Utrecht)

14u00 - "De 'Gooise' r - waar, waarvandaan en waarheen?"
Koen Sebreghts (Hogeschool Utrecht/Universiteit Leiden)

14u30 - "Merk toch hoe sterk anno 1999. Sjwa-insertie in spontaan gesproken Standaardnederlands"
Hanne Kloots (Universiteit Antwerpen)

15u00 - Koffie

15u30 - "De verspreiding van een meertalige jongerenvariëteit in Belgisch-Limburgse steden"
Stefania Marzo (Hogeschool Gent)

16u00 - "Spreken door je kleding. Communicatie en identiteit in jong multicultureel Nederland"
Linda Duits (Universiteit van Amsterdam)

16u30 - "Hoezeer is 'hun' jongerentaal?"
Roeland Van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)

17u00 - Afsluiting
Jürgen Jaspers & Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen)

17u15 - Receptie

Wilt u het colloquium bijwonen?

Inschrijven kan via e-mail, tot 9 mei 2008, bij mevr. Livia Verbrugge: livia.verbrugge@ua.ac.be.
Vermeld bij het onderwerp van uw bericht 'Colloquium Jong Nederlands'.
Deelname aan het colloquium is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk.

Wat?Colloquium Jong Nederlands
Waar?Antwerpen,
Wanneer?14/05/2008
Meer informatie?Universiteit Antwerpen - Departement Taalkunde
Livia Verbrugge
Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, Antwerpen
livia.verbrugge@ua.ac.be