Evenementen

Workshop over problematiek van de Nederlandse literatuur

De samenwerking Olith (met de universiteiten van Gent, Leuven, Luik, Groningen en Wenen) organiseert in februari 2009 een junior workshop rond de problematiek van de Nederlandse literatuur. Het overkoepelende thema van deze bijeenkomst betreft de Nederlandse literatuur als‘problematische’ en ‘open’ categorie. Is de Nederlandse literatuur een ‘kleine’ literatuur of groepeert ze ‘kleine’ literaturen (in de betekenis die Deleuze aan dat begrip in zijn essay over Kafka heeft gegeven)? In welke mate speelt de Nederlandse literatuur zich af in het spanningsveld met andere culturen? In hoever grijpen eigen en vreemde ‘ruimtes’ (vreemde teksten, vreemde media) in de Nederlandse literatuur in elkaar? Algemene trefwoorden die hier van toepassing zijn: ‘Vertaling, Verbeelding, Vervreemding’. Men wil geen vast methodologisch kader opdringen maar juist een open vraagstelling stimuleren, waarbinnen veel ruimte is voor detailanalyses en de uitwerking van concrete casussen. Dezelfde problematiek wordt in een tweede luik geconcentreerd rond bijdragen over ‘Individu, Institutie, Imago’. Hier is aandacht voor de manier waarop de Nederlandse literatuur zich organiseert: de inbreng van actoren en instituties maar ook de beeldvorming rond de eigen identiteit en die van anderen. Ook de kwestie van de verhouding (profilering, afbakening) van de literatuur ten opzichte van andere maatschappelijke en culturele domeinen/vertogen komt daarbij aan bod (autonomie/heteronomie). De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor jonge onderzoekers (al zijn seniors ook welkom). Ook neerlandici extra muros worden aangemoedigd om een voorstel in te dienen. Het zwaartepunt van de bijeenkomst ligt niet op het brengen van afgewerkte lezingen maar op het discussiëren over een aantal teksten in progress, die in de loop van 2009 in boekvorm zullen verschijnen. Van de deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij een korte abstract van hun mogelijke bijdrage bezorgen voor 30 oktober 2008 (van ca. 300-500 woorden), waarin de invalshoek, de vraagstelling, het corpus… van het voorgestelde onderzoek worden aangegeven. Op basis daarvan zal het organiserend comité van Olith de voorstellen selecteren, in functie van het beperkte aantal deelnemers, de aansluiting bij de voorgestelde thema’s en de samenhang tussen de diverse voorstellen. Geselecteerde deelnemers zullen hierover bericht krijgen begin november. Zij krijgen verdere instructies maar worden geacht het onderzoek om te zetten in een prepaper die de basis vormt voor hun bijdrage op de workshop. Alle deelnemers verbinden zich ertoe actief aan de workshop mee te werken. Bij die gelegenheid zullen de voorlopige versies ook uitvoerig becommentarieerd worden door enkele experten. Achteraf worden de bijdragen afgewerkt, opnieuw geëvalueerd en gepubliceerd. Ondertussen worden ze niet elders ter publicatie aangeboden. Voor verdere informatie en aanmelding: Pieter.Verstraeten @ arts.kuleuven.be Dirk.DeGeest @ arts.kuleuven.be.

Wat?Workshop over problematiek van de Nederlandse literatuur
Waar?Leuven, België
Wanneer?16/02/2009 tot 17/02/2009
Meer informatie?Olith
Pieter Verstraeten
Pieter.Verstraeten@arts.kuleuven.be
Website