Evenementen

Lenteconferentie Netwerk Didactiek Nederlands

Op vrijdag 7 mei 2010 organiseert het Netwerk Didactiek Nederlands in samenwerking met het Centrum Nascholing van de Universiteit Antwerpen (CNO) zijn jaarlijkse lenteconferentie. Dit jaar is het thema geïnspireerd door de Conferentie van Het Schoolvak Nederlands in november 2009 in Den Haag, die doorheen heel het tweedaags didactisch gebeuren het thema 'doorlopende leerlijnen' had geprogrammeerd.

Dat het thema van Nederlandse inspiratie is hoeft niemand te verwonderen als je bedenkt dat 'leerlijnen' voor taal en rekenen over de klassieke drempels heen in de hele onderwijswereld en schoolbreed in Nederland blijvend aan de orde zijn. Ze zijn geïnspireerd door het Eindrapport Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen: 'Over de drempels met taal en rekenen (Hoofdrapport)'  opgesteld door de commissie Heim Meyerink. Het rapport werd gepubliceerd in de lente van 2008.. 

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) bericht erover:
Een speciaal ingestelde Expertgroep pleit voor voorgeschreven tussenniveaus voor taal en rekenen tijdens de hele schoolcarrière van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. De Expertgroep overhandigde zijn rapport aan minister Plasterk en aan de beide staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van het ministerie van OCW tijdens de Panamaconferentie over rekenen en wiskunde in Noordwijkerhout. 

'Kwaliteitsimpuls onderwijs door verplichte niveaus taal en rekenen in alle schooltypen'

Consequenties voor de lerarenopleiding
De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen is door de bewindslieden van OCW ingesteld met de opdracht te adviseren over de vraag wat leerlingen van taal en rekenen moeten kennen en kunnen op een aantal overgangen tussen de verschillende schooltypen van primair onderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van onderwijs naar arbeidsmarkt. 'Wat is van belang voor alle leerlingen en wat zijn de consequenties daarvan voor de lerarenopleiding', waren daarbij vragen van het ministerie. De opdracht is zo uitgevoerd dat er nu 'doorlopende leerlijnen' zijn die ervoor zorgen dat het onderwijsresultaat van de ene sector naadloos aansluit op dat van de andere. Voor de lerarenopleidingen moeten niveaus voor taal en rekenen worden gehanteerd, zowel bij de aanvang van de studie als bij de afsluiting ervan.
De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) biedt van op haar website de gelegenheid het eindrapport en de bijhorende deelrapporten te downloaden: http://www.slo.nl/nieuws/dll/

Ook de Vlaamse didactici werken voluit aan leerlijnen en we vinden die uitwerking in de toepassing in de onderwijspraxis in onze diverse onderwijsinstellingen. Denken zij ook aan de drempels tussen de verschillende onderwijsniveaus? Wat is hun invalshoek? In elk geval streven zij naar leerwinst van een bepaald niveau naar een hoger niveau en ze baseren zich op eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen. Het begrip 'leerlijn' wordt alleszins anders gehanteerd in Vlaanderen. Een confrontatie van de beide vormen van aanpak kan beslist bevruchtend werken.

Vanuit het perspectief van de lerarenopleidingen voor het primair en voor het voortgezet of het secundair onderwijs heeft het NDN  zijn concept opgezet voor deze studiedag op 7 mei 2010.


Programma

09.30 - 11.00:
(1) Wat is een doorlopende leerlijn? - Nederland: inleiding prof. dr. Kees de Glopper (U. Groningen)
(2) Wat is een leerlijn? - Vlaanderen: inleiding Wilfried De Hert - begeleider

11.00 - 11.15: pauze

11.15 - 12.00:
(3) Casus 1 - visie vanuit de lerarenopleiding primair onderwijs: Hilde Van den Bossche (KaHo St.-Lieven)

12.00 - 13.30: lunch

13.30 - 14.15:
(4) Casus 2 - visie van de lerarenopleiding 1e cyclus S.O.: Nathalie Peeters (Prov. Hogeschool Limburg)

14.15 - 15.30:
(5) Werkgroepen met opdrachten en rapportering aansluitend bij de beide casussen.

Dagvoorzitter is prof. dr. André Mottart (Universiteit Gent)

In een inleiding vragen we ons af 'Wat is een doorlopende leerlijn voor Nederlands?' (Nederland) of 'Wat is een leerlijn voor Nederlands? (Vlaanderen). De Nederlandse en de Vlaamse didacticus zullen het begrip fundamenteel belichten. Beide inleiders zullen reageren op elkaars uiteenzetting en ook de conferentiedeelnemers kunnen daarop inhaken.

Op het einde van de voormiddag en in het begin van de namiddag komen er vanuit de lerarenopleidingen primair onderwijs en voortgezet of secundair onderwijs twee casussen over concrete of minder concrete leerlijnen in de lerarenopleiding aan de orde. De bedoeling is in verband met een bepaald aspect (spelling, vaardigheden, taalbeschouwing, literatuur….) een voorbeeld te tonen dat al helemaal rond is in de betreffende lerarenopleiding of nog in opbouw is. Hoe probeert men een leerlijn rond bepaalde aspecten van Nederlands te maken in de driejarige opleiding?   

Een behoorlijk toegemeten ruimte wordt voorzien voor werksessies. We hebben daarbij groepswerk in drie sessies voor ogen, waarbij de groepjes werken aan opdrachten rond (doorlopende) leerlijnen en waarover rapportering wordt uitgebracht en - zo het kan - aansluitend bij de beide gepresenteerde casussen.

De inleiders zorgen met hun commentaar op het conferentiegebeuren ook voor een zinvolle afronding.

Wij nodigen alle lerarenopleiders Nederlands e.a. in onze hogescholen en universiteiten van harte uit om aan de NDN-lenteconferentie op 7 mei 2010 deel te nemen.


Locatie
UA Campus Drie Eiken - Universiteitsplein 1 - Aulagebouw Vergaderzaal V1 (gebouw Q) - Parking P3 of P4
De lunch kan ter plaatse worden gebruikt in het restaurant van de universiteit.


Bijdrage
- leden NDN: € 5
- niet-leden: € 25
- wie lid wenst te worden: € 5 + € 18
Rekening nr. 735-0081291-90 - CNO Universiteit Antwerpen met vermelding
NDN 7-5-2010 Inschrijvingscode 09/NED/899
vergeet niet je eigen voornaam en familienaam erbij te schrijven


Inschrijven
Inschrijvingen kunnen elektronisch op het volgende e-mailadres miet.oost@ua.ac.be
Uiterste datum van inschrijving: maandag 5 mei 2010


Inschrijvingsstrook
_________________________________________________________

Voornaam - Familienaam: .........................................................................
Adres .......................................................................................................
Woonplaats .............................................................................................
Functie......................................................................................................
Werkplek .................................................................................................
E-mailadres..............................................................................................
Lid NDN | Geen lid NDN | Wil NDN-lid worden (schrappen of weglaten wat niet past)
schrijft in voor de NDN-lenteconferentie op 7-5-2010
en stort.....................euro op rekening nr. 735-0081291-90 CNO Universiteit Antwerpen met vermelding
NDN 7-5-2010 Inschrijvingscode 09/NED/899
Dit inschrijvingsstrookje alsjeblieft kopiëren en plakken in het e-mailvenster
van je inschrijvingsbericht, invullen en versturen naar
miet.oost@ua.ac.be

_________________________________________________________

 

Wat?Lenteconferentie Netwerk Didactiek Nederlands
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?07/05/2010
Meer informatie?Netwerk Didactiek Nederlands