Evenementen

Call for papers: Symposium erkende streektalen 2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert op 7 november 2017 het eerste symposium over de erkende regiogebonden streektalen. De bij de erkende streektalen betrokken overheden, taalinstituten en taalwetenschappers gaan daar met elkaar en met het ministerie in gesprek over de waarde van de erkende streektalen voor de lokale identiteit en de uitdagingen van de toekomst.

Centraal staat de vraag hoe overheden, taalinstituten en andere betrokken organisaties het gebruik van de erkende streektalen zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Hoe promoot je een erkende streektaal effectief? Welke factoren zijn van invloed op het levendig gebruik van de erkende streektalen? Welke lokale en nationale beleidsafspraken zijn nodig?

Het symposium richt zich op de regiogebonden streektalen in Nederland die erkend zijn onder deel II of III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het betreft het Fries, Nedersaksisch en Limburgs. Het symposium staat open voor sprekers en vertegenwoordigers van minderheidstalen, medewerkers van (lokale) overheden en taalinstituten en onderzoekers in de taalwetenschap.

Call for papers: hoe stimuleren we het gebruik van de erkende streektalen?
De eigen streektaal geeft veel mensen het gevoel thuis te zijn, en verbonden te zijn met de eigen omgeving, de eigen identiteit en de lokale democratie. Het kunnen blijven gebruiken van de streektaal is daarom belangrijk voor de verbondenheid van de bevolking met haar eigen regio en bestuur.

Maar het levendig gebruik van de streektalen, nu en in de toekomst is niet vanzelfsprekend. Sprekers van een streektaal zijn vaak tweetalig: ze gebruiken naast hun eigen streektaal veelal ook het Nederlands. Mede daarom kan het gebruik van de erkende streektalen onder druk komen te staan. Auteurs als Fishman (1991) beschrijven 'language shift' aan de hand van zeven stadia en benadrukken het belang van de overdracht van taal van generatie tot generatie. Hinton (2001) stelt een stapsgewijs model voor, op basis van de stadia beschreven door Fishman, die tot betere borging en moeten leiden. Van deze en andere wetenschappelijke inzichten maken we graag gebruik tijdens het gesprek over beleid, activiteiten en maatregelen die het gebruik van de erkende streektalen in Nederland bevorderen. We verwelkomen wetenschappelijke papers die direct te maken hebben met het thema van het symposium en mede antwoord geven op de centrale vraag. Op basis van de papers vragen we een aantal inzenders een paper presentatie/ workshop te verzorgen tijdens het symposium.

Voorstellen kunnen, voorzien van een abstract van maximaal 300 woorden en een kort CV van de spreker, voor 31 augustus worden gestuurd naar alexandra.elsen@minbzk.nl

Wat?Call for papers: Symposium erkende streektalen 2017
Waar?Den Haag ,
Wanneer?07/11/2017
Meer informatie?Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
alexandra.elsen@minbzk.n