Evenementen

Studiebijeenkomst mengvariëteiten

De Nederlandse Taalunie en de provincie Fryslân zijn van plan om samen beleid te ontwikkelen voor de Fries-Nederlandse mengtalen in Fryslân. In tegenstelling tot het Fries en het Stellingwerfs (Nedersaksisch) zijn deze mengtalen door de Nederlandse overheid niet erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden.

De mengtalen in kwestie zijn Bildts, Stadsfries (Boalserters, Dokkumers, Franekers, Harlingers, Liwwadders, Snekers, Starumers, Feensters, Kollumers), Pompsters, en de talen van de eilanden Terschelling (Aasters, Mezlâns en Westers), Ameland en Schiermonnikoog. Het Hylpers (Hindeloopers) is taalkundig gezien geen mengtaal, maar wordt vanwege het beleid van de provincie Fryslân meegenomen in deze inventarisatie.

In deze bijeenkomst willen we de wensen en noden van taalgebruikers, organisaties en mensen in het werkveld inventariseren en van gedachten te wisselen met politici en ambtenaren over hoe dat taalbeleid eruit zou moeten zien.

De voertalen van het symposium zijn Nederlands, Fries, en alle bovengenoemde mengvariëteiten.

Wat?Studiebijeenkomst mengvariëteiten
Waar?Oude Bildtzijl, Nederland
Wanneer?07/10/2017
Meer informatie?mwolthuizen@fryske-akademy.nl
Studiebijeenkomst mengvariëteiten