Evenementen

Sluitingsdatum Elisabeth Eybers-beurs

SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE
VIR WETENSKAP EN KUNS
Engelenburghuis
Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria
E-pos: akademie@akademie.co.za
Webwerf: www.akademie.co.za
Tel.: (012) 328-5082
Faks: (012) 328-5091

ELISABETH EYBERS-BEURS 2005

Aansoeke word ingewag vir die Elisabeth Eybers-beurs wat jaarliks toegeken kan word.

Die Albert Wessels Trust stel jaarliks aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 'n bedrag geld beskikbaar vir die toekenning van 'n beurs wat vernoem is na die Afrikaanse digter Elisabeth Eybers. Die doel van die beurs is om die taal- en kulturele bande tussen Suid-Afrika en Nederland en België te bevorder en te versterk.

Die beurs word volgende jaar toegeken aan gevestigde akademici uit Nederland of België wat in Suid-Afrika wil studeer.

Aansoeke vir die beurs vir 2005 word tot 28 Februarie 2005 ingewag. Die beurs is beskikbaar vir dosente of navorsers in die vakgebiede Afrikaans en Nederlands vir 'n studietydperk in Suid-Afrika. Daar is nie 'n formele aansoekvorm nie, maar aansoekers moet 'n cur. vit. en 'n volledige studieplan voorlê.

Die waarde van die beurs vir 2005 sal R42 500 bedra.

'n Skriftelike verslag moet binne drie maande na afloop van die besoek aan die Suid-Afrikaanse Akademie en die Albert Wessels Trust voorgelê word. Die studie moet verkieslik voor die einde van 2006 afgehandel wees. Persone wat in die beurs belangstel, kan hulle aansoeke na die adres hierbo stuur.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Februarie 2005.

PROF. L.R. McFARLANE
HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans.

Wat?Sluitingsdatum Elisabeth Eybers-beurs
Waar?Pretoria (Zuid-Afrika), Zuid-Afrika
Wanneer?28/02/2005