Evenementen

Congres 'Gezamenlijk meertaligheid in Europa realiseren'

Gezamenlijk meertaligheid in Europa realiseren:
tweetalige concepten voor het Nederlands-, Duits- en Franstalig gebied

Gemeinsam Mehrsprachigkeit in Europa realisieren:
Bilinguale Konzepte für den niederländisch-, deutsch- und französischsprachigen Raum

Réaliser ensemble du multilinguisme en Europe:
Concepts bilingues pour le domaine néerlandophone, germanophone et francophone

ALDEN BIESEN
9 en 10 november 2005
9. und 10. November 2005
9 et 10 novembre 2005

In het kader van haar beleid ten aanzien van het Nederlands in de grensgebieden organiseert de Nederlandse Taalunie op 9 en 10 november 2005 in het congrescentrum 'Alden Biesen' in Bilzen in Belgisch-Limburg een conferentie met als thema

'Gezamenlijk meertaligheid in Europa realiseren: tweetalige concepten voor het Nederlands-, Duits- en Franstalig gebied'.

Met grensgebieden worden de volgende aangrenzende taalgebieden bedoeld: Nedersaksen, Noord-Rijnland-Westfalen, de Franstalige Gemeenschap België en de departementen Nord en Pas de Calais in Noord-Frankrijk.

De vereniging van Europa heeft o.a. als gevolg dat staatskundige grenzen steeds meer vervagen. Industrie en handel in de onderscheiden lidstaten reageren hierop verschillend, terwijl personen- en goederenverkeer gestaag groeien. Dit alles heeft consequenties voor het leven en werken van de burgers in de Europese Unie, waarbij steeds duidelijker wordt dat ondanks het wegvallen van de grenzen en het ontstaan van een verenigd Europa de taal- en cultuurgrenzen maar al te vaak een belemmering voor de verdere ontwikkeling en mobiliteit vormen. Ook al is het vaak alleen maar in de hoofden van mensen. De verschillende taalsystemen en culturen worden vaak als op zichzelf staande onafhankelijke entiteiten beschouwd. Het is een van de belangrijkste taken van de respectieve onderwijssystemen om hierin verandering te brengen.

In grensgebieden waar verschillende talen en culturen met elkaar in aanraking komen, wijkt de realiteit van de hierboven omschreven situatie af. Meertaligheid en culturele diversiteit zijn in deze context de sleutelbegrippen en maken deel uit van de alledaagse praktijk. Het Nederlands in de grensgebieden -en daarmee ook het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal- ontwikkelt en profileert zich in een meertalige en interculturele omgeving. Het Nederlands staat in een sterke onderlinge wisselwerking met de buurtalen Duits en Frans. Één van de mogelijkheden voor het onderwijs om aan meertaligheid en interculturaliteit te beantwoorden, zou de tweetalige aanpak kunnen zijn: tweetalige kleuterschool, tweetalig onderwijs vanaf het begin, tweetalig vakonderwijs, tweetalige stromingen etc.

Tegen deze achtergrond organiseert de Nederlandse Taalunie bovenstaande conferentie, waarbij ervaringen en expertise op het gebied van tweetalig onderwijs uit de vier grensgebieden in de vorm van goede praktijkvoorbeelden bij elkaar gebracht worden en met elkaar vergeleken worden. Dit hoeft zich niet noodzakelijkerwijs altijd te betrekken op een combinatie van het Duits of Frans met het Nederlands. Praktijkvoorbeelden met andere combinaties worden hier ook gepresenteerd. Doel van de conferentie is om de ontwikkeling van een handreiking voor de implementatie van de verschillende vormen van tweetalig onderwijs te initiëren.

Programma:

 
  9 november 2005 / 9. November 2005 / 9 novembre 2005:  
 
  Tot / bis / jusqu'à 19h00:   Aankomst en inschrijving deelnemers / Anreise und Anmeldung der Teilnehmer / Arrivée et inscription des participants  
  19h30 - 21h00:   Aanvang programma met statements van deskundigen/Anfang des Programmes mit Aussagen von Experten/Début du programme avec propos d'experts  
  Vanaf/von/à partir de 21h00:   Informeel samenzijn met hapjes en drankjes/Informelles Zusammensein mit Imbiss/Accueil informel  
 

 
  10 november 2005 / 10. November 2005 / 10 novembre 2005:  
 
  Vanaf / Ab / à partir de 9h00:   Ontvangst met koffie / Empfang mit Stehkaffee / Accueil avec café  
  9h30 - 10h45:   Theoretische omlijsting van de conferentie door drie sprekers
Theoretische Umrahmung der Konferenz durch 3 Vorträge
Encadrement théorique de la conférence par 3 lectures
 
  10h45 - 11h00:   Koffiepauze / Kaffeepause / Pause café  
  11h00 - 12h30:   Korte voorstelling van 5 modelprojecten / Kurze Darstellung von 5 Modellprojekten / Brève présentation de 5 projets modèle  
  12h30 - 14h00:   Lunch / Mittagessen / Déjeuner  
  14h00 - 15h30:   (met koffiepauze / mit Kaffeepause / avec pause café)
Workshops/Ateliers:
  • Kleuterschool / Kindergarten / Ecole maternelle
  • 6 - 10 jaar / Jahr / ans
  • 10 - 15 jaar / Jahr / ans
  • 16 - 18 jaar / Jahr / ans
  • Beroepsonderwijs / Berufsschule / Enseignement professionnel
 
  15h30 - 15h45:   Koffiepauze / Kaffeepause / Pause café  
  15h45 - 16h30:   Verslag uit workshops en afsluiting / Berichterstattung aus den Workshops und Abschluss der Konferenz / Compte rendu des ateliers et clôture de la conférence  
  Vanaf / von / à partir de 16h30:   Borrel / Umtrunk / Apéritif  
 

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, taalonderwijs en letteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hellmuth Van Berlo (hvanberlo@taalunie.org).

Wat?Congres 'Gezamenlijk meertaligheid in Europa realiseren'
Waar?Alden Biesen, België
Wanneer?09/11/2005 tot 10/11/2005