Evenementen

Terminologie en nomenclatuur

De overheid moet beter, sneller, transparanter en burgervriendelijk communiceren; internationale samenwerking en communicatie zijn een realiteit geworden; snelheid en nauwkeurigheid van bepaalde diensten zullen worden verbeterd door de invoering van computers en telecommunicatie.

Deze verworvenheden en doelen worden regelmatig door politici geformuleerd. De problemen zijn van financiële of technische aard, maar hebben ook sociale, onderwijs- of culturele achtergronden. En zij hebben met taal te maken. Het is goed om verbonden te zijn met elektronische netwerken, maar het is vooral belangrijk om te begrijpen en begrepen te worden. Algemene kennis van een taal volstaat niet in onze complexe maatschappij. Departementen van de overheid werken met specifieke concepten en termen om informatie over te brengen die kenmerkend is voor een bepaald terrein. Toegang tot gespecialiseerde woordenboeken - als die al bestaan - is nodig maar het is nuttig de meest gebruikte termen te kennen. Ook de burger moet veel gebruikte concepten begrijpen en de termen kennen: over belastingen, politie, burgerrechten, onderwijs, gezondheidszorg en veel andere terreinen. Ambtenaren moeten er zich van bewust zijn dat niet-ingewijden niet even veel van hun specialisme weten als zijzelf en nog minder van de daarbij behorende woordenschat.

Ongeveer 50% van de communicatie in onze maatschappij passeert de overheden. Gewestelijke, nationale en Europese overheidsdepartementen zijn in belangrijke mate bepalend voor de standaardisering van terminologie en nomenclatuur. Zij hebben directe en indirecte invloed op het taal- en terminologiegebruik van alle mogelijke bedrijven en van de burgers.

De werkgroep voor overheidsnomenclatuur ADNOM is door de CEN/ISSS ingesteld om de stand van zaken op het gebied van overheidsnomenclatuur en -terminologie te onderzoeken en gewenste verbeteringen aan te duiden voor de Europese Unie. Andere organisaties in de lidstaten van de EU, zoals overheidsdepartementen en universiteitsafdelingen, terminologische centra en verenigingen, hebben complementaire doelstellingen. Het verminderen van dubbelzinnigheid, het bevorderen van de overdraagbaarheid van informatie tussen talen, het opvullen van wat ontbreekt, en een groot aantal andere taken dient te worden aangevat.

Met financiële steun van de Europese Commissie ontwikkelt de ADNOM projectgroep een model en een structuur om concepten en termen die door overheden worden gebruikt, met elkaar in verband te brengen. Bovendien wordt een plan ontwikkeld voor een 'ADNOM project op lange termijn'. Parallel daaraan wordt een campagne opgezet om de overheidsdepartementen en andere organisaties die belang hebben bij deze ontwikkelingen, bij het werk te betrekken. Mede om dit laatste proces te versnellen wordt de conferentie 'Terminologie en Nomenclatuur, de communicatieve overheid' georganiseerd.

De conferentie onderzoekt de noodzaak en de rechtvaardiging voor het ADNOM initiatief, en werk dat nog zal volgen. Enkele leerrijke voorbeelden van succesvolle ontwikkelingen in Europa worden voorgesteld. De conferentie wordt afgerond door een rondetafeldiscussie en de formulering van een Verklaring om voortgang op het gebied te stimuleren. De Verklaring zal gericht zijn tot politieke verantwoordelijken en overheidsfunctionarissen.

De Nederlandstalige Vereniging voor Terminologie NL-TERM is verantwoordelijk voor de organisatie en de logistiek van de conferentie, terwijl de CEN/ISSS-ADNOM het programma heeft uitgewerkt. De Koninklijke Bibliotheek van België heeft lokalen en andere faciliteiten beschikbaar gesteld.

Zie ook: Neder-L 0511.21.

Wat?Terminologie en nomenclatuur
de communicatieve overheid
Waar?Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, België
Wanneer?01/12/2005
Meer informatie?NL-TERM en CEN/ISSS-ADNOM
Joël Rooms
+32 2 211 12 39
Joël Rooms Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Department of Applied Linguistics Koningsstraat 336 1030 Brussel België
jrooms@vlekho.wenk.be
Website