Evenementen

Oprichting Vlaamse Auteursvereniging

(Ingezonden mededeling:)
Oprichting Vlaamse Auteursvereniging

Zaterdag 17 juni 2006, 14 u - 18 u, Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen

Auteurs zijn de motor van een bloeiende culturele en economische sector. Toch worden hun belangen niet altijd goed, en vaak te versnipperd verdedigd. Velen voelen al lang de nood aan één slagkrachtige, representatieve, onafhankelijke vereniging voor alle auteurs, die én individueel ondersteunt, én kan optreden als collectieve belangenbehartiger. Een werkgroep onder leiding van Jos Geysels bereidde de afgelopen maanden de oprichting voor van een Vlaamse Auteursvereniging. Die verenigt auteurs van proza, poëzie, toneel, scenarios, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en strips, alsook illustratoren en literaire vertalers. De oprichtingsvergadering vindt plaats op zaterdag 17 juni 2006, om 14 u in het Antwerpse Zuiderpershuis.

Elke auteur wordt van harte uitgenodigd om te komen, en om zich lid te maken uiteraard. Om stemgerechtigd te zijn, en om zich kandidaat te kunnen stellen voor het bestuur, geldt wel als voorwaarde dat de auteur minstens één publicatie heeft bij een professionele uitgeverij, een opvoering door een erkend gezelschap, een verfilming of een toezegging door een productiehuis. Voor stripauteurs is minstens een publicatie in gedrukte media vereist. Mocht u op zaterdag 17 juni niet aanwezig kunnen zijn, maar wil u wel stemmen, dan kan dat per volmacht. Elk stemgerechtigd lid kan één volmacht dragen voor één ander stemgerechtigd lid.

Als we een representatief bestuur willen, dan is het van het grootste belang dat zoveel mogelijk auteurs aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering. Gelieve uw komst te melden op auteursvereniging@telenet.be of per papieren post op Vlaamse Auteursvereniging, Postbus 2037, 2600 Berchem 1. Iedereen moet zijn komst daar aanmelden vóór 9 juni. Ook volmachten moeten voor die datum op dat adres gemeld worden.

Voor meer informatie: auteursvereniging@telenet.be

Namens de Werkgroep Vlaamse Auteursvereniging
Jos Geysels, Hilde Keteleer, Ingrid Vander Veken, Tom Naegels


Platformtekst voor een Vlaamse Auteursvereniging

Zonder afbreuk te willen doen aan eerdere initiatieven wordt de nood gevoeld aan een vereniging van literaire auteurs en vertalers waarin alle genres vertegenwoordigd zijn, die representatief is voor het literaire veld, die met autoriteit in naam van haar leden kan optreden, die professioneel bemand is en die een maximale samenwerking met de literaire actoren nastreeft met behoud van haar onafhankelijkheid. De hoofdopdrachten van deze auteursvereniging behelzen zowel individuele ondersteuning als collectieve belangenbehartiging.
Deze platformtekst is een minimaal kader dat verder wordt uitgewerkt.

alle genres
De auteursvereniging verenigt zowel auteurs van proza, poëzie, toneel, scenario's, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie, strips als illustratoren en literaire vertalers.

representatief
De auteursvereniging wordt door zowel de auteurs, illustratoren en vertalers zelf als door hun potentiële gesprekspartners als representatief beschouwd.

professioneel
De auteursvereniging kan enkel representatief zijn als zij goed en professioneel werkt. Om aan optimale dienstverlening en efficiënte belangenbehartiging te kunnen doen, beschikt de auteursvereniging over een krachtig bestuur dat een hart voor literatuur combineert met managementcapaciteiten en vertegenwoordigers uit diverse subsectoren telt, en een professioneel bemand secretariaat.

samenwerking
De auteursvereniging is onafhankelijk maar werkt op een realistische en constructieve manier samen met de verschillende literaire actoren in Vlaanderen. Ze streeft op termijn naar volledige financiële onafhankelijkheid. Samenwerking met Nederlandse verenigingen wordt met het oog op het zwaartepunt van het literaire bedrijf wenselijk geacht.

individuele ondersteuning
De auteursvereniging heeft een operationeel informatieloket dat een antwoord biedt op individuele en collectieve vragen van sociale, juridische en zakelijke aard. Het inventariseert de lacunes en pijnpunten die aan de oppervlakte komen, zodat de behoeften van auteurs duidelijk in kaart kunnen worden gebracht en ingevuld. Dit loket verwijst niet louter door maar doet zelf onderzoek en biedt de opgebouwde knowhow aan op een publiek toegankelijke website. Ook centraliseert het loket informatie over de verschillende bestaande subsidieregelingen en de bijbehorende indiendata en biedt het een forum voor gestructureerde communicatie tussen auteurs, illustratoren, vertalers en uitgevers.

collectieve belangenbehartiging
De auteursvereniging treedt in dialoog met uitgevers en boekhandelaars over pijnpunten als distributie, promotie en standaardcontracten. Ook is ze een valabele gesprekspartner voor de overheid, waaronder de Minister van Cultuur en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ze maakt daarbij onder meer werk van een aanpassing van het kunstenaarsstatuut die rekening houdt met de specifieke noden van literaire auteurs, illustratoren en vertalers, een efficiënte regeling met betrekking tot het leenrecht, enz. Ze reageert snel en gepast en met één stem op actuele gebeurtenissen. Ze streeft een redelijk en realistisch imago na.

De Werkgroep Vlaamse Auteursvereniging
Jos Geysels, Hilde Keteleer, Ingrid Vander Veken, Tom Naegels

Steunen dit initiatief: Dimitri Verhulst, Erik Vlaminck, Geertrui Daem, Klaas Verplancke, Miriam Van hee, Stefan Hertmans, Wim Geysen, Anne Provoost, Bart Demyttenaere, Bart Moeyaert, Geert Van Istendael, Tom Lanoye, Erwin Mortier, Gerda Dendooven, Margot Vanderstraeten, Monika Van Paemel, Walter van den Broeck, Annelies Verbeke, Ramsey Nasr, Stefan Brijs, Leo Pleysier, Michaël De Cock, Bram Renders, Patrick De Rynck, Paul Mennes, Paul de Wispelaere, Peter Holvoet-Hanssen, Noëlla Elpers, David Van Reybroeck, Bob Mendes, Jozef Deleu, Pol Hoste, Erik Spinoy, Leen Huet, Elvis Peeters, Jeroen Olyslaegers, Hilde Keteleer, Tom Naegels, Ingrid Vander Veken

Wat?Oprichting Vlaamse Auteursvereniging
Waar?Antwerpen (Zuiderpershuis), België
Wanneer?17/06/2006