Dertien doelen in een dozijn

Onder de titel Dertien doelen in een dozijn heeft de Nederlandse Taalunie in 2003 een referentiekader gepresenteerd voor de taalcompetenties van leraren in het Nederlandse taalgebied. 

De publicatie is bestemd voor lerarenopleiders en leraren (al dan niet in spé), maar kan ook dienen als discussiestuk bij het vormgeven van taalbeleid.

De publicatie beschrijft de taalcompetenties voor alle leraren aan de hand van dertien doelstellingen. De doelstellingen zijn gerelateerd aan de verschillende professionele rollen die leraren vervullen. De doelen worden geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden voor het kleuter-, primair-, en voortgezet / secundair onderwijs.

Download de volledige tekst van de publicatie »

Achtergrondinformatie bij de publicatie »

Decreet lerarenopleidingen Vlaanderen

In 2007 ging in Vlaanderen een nieuw decreet voor de lerarenopleidingen van kracht. In het decreet wordt onder meer aandacht besteed aan de basiscompetenties waarover leraren moeten beschikken. Daarbij worden de talige competenties, zoals in de Taaluniepublicatie Dertien doelen in een dozijn beschreven, expliciet vermeld.

Meer informatie over dit decreet vindt u op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.