NT2-materialen voor kleuters

Literatuuroverzicht Samengesteld door: Informatiecentrum Taal


Laat wat van je horen: Nederlandse taal voor kleuters in meertalige groepen
M. van Kleef, M. Boers
Rotterdam: Projectbureau OVB, 1990
met illustraties en literatuuropgave
ISBN 90-72585-66-6 (handleiding)
ISBN 90-72585-67-4 (kijkplaten)
ISBN 90-72585-64-X (set van 9 geluidscassettes)
ISBN 90-72585-68-2 (praatplaten)
ISBN 90-72585-65-8 (luisterboek)

De doelgroep van deze methode is oudere anderstalige kleuters (5 tot 6 jaar) die al enigszins aanspreekbaar zijn in het Nederlands. Het kan gebruikt worden in groepen met anderstalige en Nederlandstalige kleuters samen.

De methode heeft als doel het zo goed mogelijk stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling van allochtone kleuters, het uitbreiden van de receptieve en productieve woordenschat, het vergroten van het luistervermogen, het stimuleren van de spreekvaardigheid en het bevorderen van een goede spreekhouding en een goede luisterhouding.

Het materiaal bestaat uit een handleiding, geluidscassettes, een luisterboek, kijkplaten, praatplaten en een decemberbijlage. Daarnaast heeft het HCO materiaal ontwikkeld voor een neveninstromersproject 6-12 jarigen dat aansluit bij deze methode.

Besteladres:
CED-groep
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
tel: 010-4071666
fax: 010-4202227
e-mail: verkoop@cedgroep.nl
internet: webwinkel.cedgroep.nl/producten

 

Knoop het in je oren: Nederlandse taal voor kleuters in meertalige groepen
M. van Kleef
Rotterdam: Projectbureau OVB, 1988
16 delen, met foto's en tekeningen
ISBN 90-72585-70-4 (handleiding)
ISBN 90-72585-71-2 (kijkplaten)
ISBN 90-72585-72-0 (woordkaarten)
ISBN 90-72585-74-7 (set van 12 geluidscassettes)
ISBN 90-72585-73-9 (luisterboek)

De methode is bedoeld voor allochtone kleuters in groep 1 van de basisschool, m.n. 4- en 5-jarige kleuters die vrijwel onaanspreekbaar zijn in het Nederlands. Eventueel kunnen oudere anderstalige kleuters die weinig taalvaardig zijn in het Nederlands, met de lessen meedoen.

De doelstellingen zijn het leveren van een bijdrage aan de verwerving van de Nederlandse taal door anderstalige kleuters, het zijn van een middel ter vermindering van de kansongelijkheid in het onderwijs, het stimuleren van receptieve taalvaardigheid m.b.t. een elementaire basiswoordenschat, het gevoelig maken voor de wijze waarop Nederlandse zinnen worden gevormd en het stimuleren tot deelname aan de verschillende activiteiten die in kleutergroepen gebruikelijk zijn.

Het is een aanvullend tweede taalprogramma dat sterk op taalperceptie is gericht. Een voorwaarde voor T2-verwerving zijn het luisteren naar en het begrijpen van taal.

Het materiaal bestaat uit een handleiding, kijkplaten, woordkaarten, 11 geluidscassettes met een luisterboek en een decemberbijlage.

Besteladres:
CED-groep, uitgeverij Partners
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
tel: 010-4071563
fax: 010-4202227
e-mail: verkoop@cedgroep.nl
internet: webwinkel.cedgroep.nl/producten


Laat wat van je horen rekenen: handleiding
A. Schoenmaker, F. Schoondermark
Rotterdam: Partners, 2001
85 p.
ISBN 90-5819-098-6

Deze handleiding is gemaakt omdat er een grote behoefte bestond aan een koppeling tussen taal-en reken-wiskundeactiviteiten bij de gebruikers van Knoop en Laat.

Door de reken- en wiskundeactiviteiten direct aan taalthema's van Knoop en Laat te koppelen is deze geïntegreerde voorloper voor rekenen/wiskunde ontstaan. In deze voorloper staan de doelen van rekenen/wiskunde centraal, maar er wordt tevens vanuit de woorden en begrippen van Knoop en Laat gewerkt aan woordenschatuitbreiding.

Besteladres:
CED-groep, uitgeverij Partners
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
tel: 010-4071563
fax: 010-4071644
e-mail: verkoop@cedgroep.nl
internet: webwinkel.cedgroep.nl/producten

 

Zitten staan lopen : een startprogramma Nederlands voor anderstalige kleuters
Y. van de Grijp ... [et al.]
Rotterdam : Stichting Samen Wonen Samen Leven (SWSL), 1990
83 p.
met illustraties en geluidscassette
ISBN 9070571323

De doelgroep van deze methode is de groep van 4- en 5-jarige niet-Nederlandstalige kleuters die zich in het eerste stadium van T2-verwerving bevinden. Het programma is mogelijk ook bruikbaar voor oudere neveninstromers.

Het doel is het ondersteunen van het allereerste stadium van T2-ontwikkeling van in het Nederlands onaanspreekbare kleuters. Het programma besteedt allereerst aandacht aan het luisteren en vervolgens aan het praten en dient als ondersteuning en aanvulling voor het reguliere onderwijs in de kleutergroepen. De ontwikkeling van de woordenschat neemt een belangrijke plaats in.

Besteladres:
Stichting de Meeuw (SWSL), Wilhelminakade 38-40, 3072 AR Rotterdam
tel: 010-4863663
fax: 010-4231414
e-mail: wilhelminakade@de-meeuw.nl
internet: www.de-meeuw.nl

Prijs: € 15,50


Schatkist: kleuteruitgave bij Veilig leren lezen
L. Verhoeven ... [et.al.]
Tilburg: Zwijsen, 1989
met illustraties, kopieerbladen en verhaalplaten
ISBN 90-276-1351-6 (Handleiding)
ISBN 90-276-1267-6 (Voorleesboek 1)
ISBN 90-276-1350-8 (Voorleesboek 2)
ISBN 90-276-1352-4 (Bronnenboek Kleuterthema's)
ISBN 90-276-1358-3 (Kleutersetje "De geheimzinnige doos")
ISBN 90-276-2796-7 (Dwergprentenboek: "Post voor Jona")
ISBN 90-276-2795-9 (Dwergprentenboek: "Loop maar met ons mee")
ISBN 90-276-2818-1 (Geluidscassette 1)
ISBN 90-276-2819-X (Geluidscassette 2)

"Schatkist" is bestemd voor kinderen in groep 1 en 2, voor combinatiegroepen 2 en 3 en voor allochtone kinderen.

In "Schatkist" staan aanwijzingen om de taalontwikkeling van allochtone kleuters te stimuleren en aan te sluiten bij hun ervaringen en belevingswereld. De methode wil de taalontwikkeling van kleuters stimuleren door aan te sluiten bij de taalvaardigheid die zij van huis uit meebrengen naar school.

"Schatkist" bestaat uit materiaal voor de leerkracht, groepsmateriaal en individueel materiaal. Het basispakket bestaat uit een handleiding, twee voorleesboeken en een opbergdoos. Ter uitbreiding zijn er nog een bronnenboek, tien kleutersetjes (geluidscassette, kijkboekje, kijkplaten) en twee sets prentenboeken (een reuzenprentenboek en een dwergprentenboek met een geluidscassettes).

In 2003 is de methode herzien. De nieuwe versie is bestemd voor groep 1 en 2, uitgezonderd de groepen die overwegend bestaan uit taalzwakke of allochtone kinderen. Daarvoor dient Ik & Ko.

Besteladres:
Zwijsen
Postbus 805, 5000 AV Tilburg, voorlichting & verkoop
tel: 013-5838888
internet: www.zwijsen.nl


Schatkist Instap: verhalen en activiteiten bij Taalplan Kleuters en Schatkist Lezen
R. Schröder, M. Busser, G. Kool
Tilburg: Zwijsen, 1998
8 p., met illustraties
ISBN 90-276-3905-1 (voorleesboek 1)
ISBN 90-276-3906-X (voorleesboek 2)
ISBN 90-276-3861-6 (boekenhoekset 1)
ISBN 90-276-3881-0 (boekenhoekset 2)
ISBN 90-276-3907-8 (opbergdoos verhaalplaten)

Met de verhalen en de materialen van Schatkist Instap stimuleert u gericht de woordenschat en het verhaalbegrip van de jongste, de allochtone of de minder taalvaardige Nederlandse kleuters.

Besteladres:
Boekhandel of uitgeverij Zwijsen, klantenservice
tel.: 013-5838888
e-mail: klantenservice@zwijsen.nl

Prijs: € 58,66 (voorleesboek per stuk), € 132,32 (boekenhoekset per stuk), € 207,16 (opbergdoos verhaalplaten)


Eén en al oor: een intercultureel voorleesprogramma voor de onderbouw
ICO-groep
Den Haag: Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, 1995
96 p., met illustraties, kopieerbladen en praatplaten (losbladige uitgave)
ISBN 90-73102-02-2

De voorleesverhalen van "Een en al oor" zijn bedoeld voor zowel Nederlandse als buitenlandse kinderen van 4 tot 8 jaar.

De doelstellingen van de methode zijn het bevorderen van acculturatie, het vergroten van de sociale vaardigheden, taalontwikkeling, luistervaardigheid en muzisch-creatieve vorming.

Het materiaal bestaat uit een docentenhandleiding met voorleesverhalen, lessuggesties en kopieerbladen, en een map met praatplaten.

Besteladres: HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) / COA
Postbus 53509, 2505 AM Den Haag
tel: 070-4482828
fax: 070-4482829
e-mail: info@hco.nl
internet: www.hco.nl

Prijs: € 38,75


Transparant: een helder oefenprogramma voor taalontwikkeling
Werkgroep Trant
Axel: Baert, 1996
Veelvuldig gepag, met illustraties en supplement (losbladige uitgave + begeleidend materiaal)

Dit oefenmateriaal is bedoeld voor kinderen met een primaire of secundaire taalachterstand en kinderen die het Nederlands als tweede taal verwerven. Het kan voor een brede leeftijdsgroep gebruikt worden, namelijk voor kinderen waarvan het taalniveau beneden het normale taalniveau van een 4-jarige ligt en ook als er hiaten in de taalontwikkeling binnen dat niveau vallen. Zowel logopedisten als remedial teachers, leerkrachten en groepsleiders kunnen van het materiaal gebruik maken.

De methode is bedoeld voor het aanleren van grammaticale structuren die in de normale taalontwikkeling tussen de 15 maanden en de 4 jaar verworven worden. Uitgangspunt voor het materiaal was de verwervingsvolgorde van de TARSP-taalontwikkelingsschaal.

Het materiaal bestaat uit een handleiding met 119 werkbladen bij 115 grammaticale structuren, sheets, fiches, dobbelstenen en andere materialen om de werkbladen in diverse varianten te kunnen aanbieden.

Besteladres:
Baert Nederland
Postbus 134, 4570 AC Axel
tel.: 040-2572612
fax: 040-2430123 (2001)


Taaltijd: Nederlandse taal voor het basisonderwijs
onder red. van E. van Haspel, T. Oudkerk Pool / Werkgroep Taaltijd
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1994
Losbladige uitgave, met illustraties

'Taaltijd' is een methode Nederlands voor het basisonderwijs, die optimaal toepasbaar is in combinatiegroepen en in scholen met heterogeen samengestelde groepen.

De methode is gericht op een continue ontwikkelingsgang van alle kinderen. De drie taaldomeinen mondeling taalgebruik, schriftelijk taalgebruik en taalbeschouwing worden aan de orde gesteld. De methode is systematisch opgebouwd rond thema's en onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Differentiatie kan plaatsvinden omdat naast de kernstof er ook stof voor verdieping en keuze is. De methode houdt rekening met de kerndoelen in het basisonderwijs.

Kern van de methode is 'Taaltijd Taal'. Daarin staan de volgende taalvaardigheden centraal: lezen, spreken, taalschat, taalspel, stellen, luisteren, en kijken naar taal. Taaltijd spelling is een aparte leergang.

Met 'Taaltijd Diagnostiek' en 'Taaltijd T2' kan er worden gedifferentieerd. Voor taalzwakke en meertalige kinderen biedt de methode extra voorzieningen. Met 'Taaltijd Diagnostiek' houdt u taalzwakke kinderen bij de les door ze in één uur voor te bereiden op de lessen van de komende week.

'Taaltijd T2' biedt meertalige kinderen extra voorbereiding. Dit onderdeel is vooral gericht op woordenschat en taalbeschouwing. Kopieerbladen bieden eenvoudige, vervangende oefeningen.

De methode 'Taaltijd Taal' bestaat voor groep 1 t/m 3 uit: een handboek met lesideeen, een kopieermap, een werkboek (alleen groep 3), een geluidscassette en een observatieboek. Groep 4 t/m 8: een leerlingenboek, een handleiding, een kopieermap en een geluidscassette. Voor alle groepen is er 'Taaltijd T2'. Voor de groepen 4 t/m 8 is er 'Taaltijd Solo', Diagnostiek en Taaltijd Spelling.

Besteladres:
Boekhandel
meer informatie over Taaltijd op internet: www.wolters.nl
of bij de afdeling Voorlichting Basisonderwijs:
e-mail: bao@wolters.nl
tel.: 030-6383441


Joker: eerste opvang in de reguliere klas van het basisonderwijs  / Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers
Leuven: Centrum voor Taal en Migratie, Steunpunt NT2, 1997
152 p.
ISBN 90-75511-08-6 (bronnenboek/kopieerbladen)

De activiteiten van 'Joker' zijn bedoeld als een intensieve taalvaardigheidsinjectie voor de periode van instap, de eerste weken die de nieuwkomer in de klas doorbrengt.

De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een vrij stevige basis-taalvaardigheid op relatief korte tijd, zodat de nieuwkomer voldoende redzaam is om in de klas en op school 'mee te kunnen doen'. De activiteiten zijn opgevat als een bezigheid voor de hele klas en moeten dus bovenop de gewone klasactiviteiten worden georganiseerd.

De methode bestaat uit een bronnenboek en een map met kopieerbladen.

Besteladres:
Steunpunt NT2, Blijde Inkomststraat 7, 3000 Leuven, België
tel.: 00 32 16 325367
e-mail: mie.sterckx@arts.kuleuven.be
Prijs: € 79,32

Goochelen met woorden
N. Bogaert / Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers
Leuven: K.U.Leuven, Centrum voor Taal en Migratie, Steunpunt NT2, 1998
veelv. gepag., met illustraties
ISBN 90-75511-14-0 (deel 1)
ISBN 90-75511-16-7 (deel 2)
ISBN 90-75511-25-6 (deel 3)

'Goochelen met woorden 1: de eerste start voor de onthaalklas' is een methode met lessuggesties voor de eerste opvang van anderstalige nieuwkomers in een opvangklas in het basisonderwijs. Het is bedoeld als 'intensieve kennismaking met het Nederlands' in de eerste weken van de eerste opvang.

'Goochelen met woorden 2: verdere opvang in de onthaalklas'is een bronnenboek met taalvaardigheidstaken voor nieuwkomers die al wat Nederlands begrijpen. De luistervaardigheid die de leerlingen bij het werken met deel 1 hebben ontwikkeld, wordt nog verder uitgebouwd.  Ook de spreekvaardigheid wordt gestimuleerd. In dit deel wordt er nog geen lees- of schrijfvaardigheid verwacht.

'Goochelen met woorden 3: verdere opvang in de onthaalklas basisonderwijs', in dit bronnenboek wordt de spreekvaardigheid gestimuleerd. De luistervaardigheid wordt uitgebreid. De leerlingen hebben bij dit deel een beperkte lees- en schrijfvaardigheid nodig. Bij dit deel hoort een cassette.

Naast deze methode geeft het Steunpunt NT2 in Leuven ook de methode 'Joker' uit. Die is bedoeld voor de opvang van allochtone neveninstromers in de reguliere klas.

Besteladres:
Steunpunt NT2, Blijde Inkomststraat 7, 3000 Leuven, België
tel.: 00 32 16 325367
e-mail: mie.sterckx@arts.kuleuven.be

Prijs: € 78,83 deel 1, € 52,55 deel 2, € 65,69 deel 3


Ik ben Bas: project voor de taalontwikkeling van het jonge kind
OVG-werkgroep (Onderwijs Voorrangsgebied Staphorst)
Leiden: Groen, 1995
ill. + handleiding
ISBN 905030656X ( Ik ben Bas)
ISBN 9050306330 ( Bas, ga je mee?)
ISBN 905030883X ( Bas, ga je mee ; handleiding)
ISBN 9058290271 ( Bas, waar ga je heen?)
ISBN 9058290530 ( Bas, waar ga je heen? ; handleiding)
ISBN 9050309453 (De slab van Bas)
ISBN 9050309348 ( Speel je mee met Bas?)

De methode 'Bas' is ontwikkeld om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. De methode richt zicht op de onderbouw van het basisonderwijs (groep 1 tot 4) en op het voorschoolsonderwijs.

Bas is bestemd voor kinderen die naar de basisschool gaan en een achterstand hebben op taalgebied. Dit kan voorkomen bij allochtone kinderen maar ook bij autochtone kinderen die worden opgevoed in een streektaal of dialect. De methode is niet speciaal ontwikkeld voor allochtone kinderen. 'Bas' kan worden beschouwd als een geïntegreerde NT1/NT2-methode voor het basisonderwijs.

Voor de allerkleinsten is er 'De slab van Bas'. In 'Ik ben Bas' kunnen 2-3 jarigen hun directe omgeving herkennen. In 'Bas, ga je mee?', voor 4-5 jarigen, wordt die wereld groter en ontdekt Bas bijvoorbeeld de seizoenen en het strand. In 'Bas, waar ga je heen?', voor 6-7 jarigen, bezoekt hij het postkantoor of gaat hij kamperen en op schoolreis. Voor 4-7 jarigen is er sinds kort ook 'Bas gaat digitaal', een cd-rom voor school en thuis.

Besteladres:
Uitgeverij Groen
Postbus 484, 8440 AL Heerenveen
tel.: 0513-637900/637911
fax: 0513-633667
e-mail: verkoop@jongbloed.com
internet: www.ikbenbas.nl


Bas gaat digi-taal: voor de taalontwikkeling van het jonge kind
Heerenveen: Groen, 2002
1 cd-rom
ISBN 90-5829-174-X  (consumentenversie I)
ISBN 90-5829-271-1 (consumentenversie II)
ISBN 90-5829-171-5  (scholenversie + handleiding)

Deze cd-roms bevatten oefeningen en spelletjes ter bevordering van de taalontwikkeling van het jonge kind (4-7 jaar).

'Bas gaat digi-taal' is verkrijgbaar in twee versies. Een consumentenversie en een scholenversie. De consumenten cd-roms bevatten acht verschillende oefeningen en spelletjes. De scholenversie van 'Bas gaat digi-taal' bevat 32 oefeningen en spelletjes en tevens een leerlingvolgsysteem (LVS), dat automatisch alle vorderingen noteert van de afzonderlijke leerlingen, maar ook van groepen.

Besteladres: Boekhandel

Prijs: € 11,50 (consumentenversie I), € 11,50 euro (consumentenversie II), € 136,-- (scholenversie)

 

Taal-Centraal: taalbeschouwing in de kleuterklas
red. K. Jaspaert
Deurne: Plantyn, [s.a.]
221 p., met illustraties
ISBN 90-301-0670-0

Taal-Centraal is een bronnenboek voor de kleuterleidster. Via de activiteiten uit deze methode worden kleuters uitgenodigd na te denken over taal.

Taal-Centaal wil de taalvaardigheid van kleuters helpen vergroten. Door op een speelse, alledaagse manier taal in de kleuterklas te brengen, kunnen kleuters (zowel autochtoon als allochtoon) al op een vroeg tijdstip in de juiste taalrichting worden gestuurd. Dit bronnenboek kan hierbij een hulp zijn.

Taal-Centraal bestaat uit een boek en een map met bijlagen (kopieerbladen).

Besteladres: Boekhandel

Prijs: € 58,99


Babbelbij: een programma voor woordenschat en spreektaal
Houten: Wolters Noordhoff, 2000
cd-rom
ISBN 90-11-145507

Babbelbij is een methode op cd-rom, die zich richt op de taalontwikkeling van kinderen van vier tot zes jaar.

Babbelbij werkt vooral aan de verbreding en verdieping van de woordenschat. In negen thema's worden per leerjaar allerlei begrippen en woorden op een speelse en uitdagende manier aangeboden. Babbelbij sluit aan bij de methode 'Taaltijd'.

Besteladres: Boekhandel

Prijs: € 200,60 - voor installatie op elke volgende pc: € 20,60 per cd


Verkort 'woordenschatpakket'
Bakker, E., E. Blasius, T. van Wieringen, J. Barsoumian, B. de Munnik
Den Haag: Gemeente Den Haag: SBO-NT2 netwerk, 1998

In het kader van 'Weer-samen-naar-school' werken basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben te optimaliseren. Op veel scholen bleek behoefte te bestaan aan methoden en materialen waarmee met individuele leerlingen gewerkt kan worden.

Uit verschillende bestaande methoden zijn lessen gezocht en er is gekozen voor een woordenschatprogramma, de keuze is daarbij gevallen op het Taalplan Kleuters.

Gebruikte methoden:
Bas, ga je mee
Ik ben Bas
Knoop het in je oren
Laat wat van je horen
Liedjes met een hoepeltje erom
Mondvol taal
Praatboeken
Taalplan kleuters
Weer en woord
Zo reken ik ook.

De methode bestaat uit drie delen. deel 1 groep 1 en 2, deel 2 groep 3-5 en deel 3 groep 5-8.

Besteladres:
KPC groep, Informatiecentrum Taal
Postbus 482, 5201 AL 's-Hertogenbosch
tel.: 073-6247244

Prijs: Kopieerkosten per map € 32,50 excl. verzendkosten (via afdeling Verkoop)


Schateiland: een wereld van woorden: interactief Woordenschatprogramma: handleiding bij de demoversie
H. Hokke, L. Sellier, C. Dematons
Baarn: Uitgeverij Bekadidact, 2000
8 p. en 1 cdrom
ISBN 90-262-2361-7

Met deze methode kunnen leerlingen hun woordenschat uitbreiden en verdiepen. Ook biedt de cd-rom de mogelijkheid om de woordenschatkennis van de leerling te volgen. Schateiland gaat uit van 16 thema's waaraan een verhaal verbonden is. Voor deze demoversie is één thema uitgekozen: wat is er op tv?

De verhalen zijn in vier verschillende versies door te lopen: een beknopte en een uitgebreide versie in audio, beide versies zijn er zonder en met leestekst. Aan de hand van deze verhalen gaan de leerlingen met oefeningen op verschillend niveau aan de slag.

De methode is bestemd voor leerlingen van 4 tot en met 9 jaar (groep 2 t/m groep 5) met een woordenschatachterstand en leerlingen met een woordenschatvoorsprong. De kinderen kunnen zelfstandig werken met het programma.

De software volgt de onderwerpen en de lessen van Schateiland, het aanvullende woordenschatprogramma bij de taalleesmethode Taalleesland. Het is echter ook apart te gebruiken. De meerwaarde zit 'm vooral hierin, dat de woordenschatkennis verdiept wordt. De vorderingen van de kinderen kunnen nauwkeurig worden gevolgd want het programma bevat zelfstandig te maken - toetsen.

Besteladres: Boekhandel
info op www.bekadidact.nl

Ik & Ko
K. de Croon, M. Coenen, M. van der Ploeg-Feenstra
Tilburg: Zwijsen, 2001
met illustraties
ISBN 9027689709 (algemene handleiding)

In een meertalige kleuterklas kunnen vaak grote verschillen in de taalontwikkeling van kinderen voorkomen. Ik & Ko is zo ontwikkeld dat alle kleuters samen begeleid kunnen worden. Het programma zit boordevol thema-activiteiten die kinderen uitdagen om met taal bezig te zijn. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor Ko, een levensechte knuffelpop met wie kinderen op school, maar ook thuis hun belevenissen kunnen delen.

Ik & Ko is geschikt voor kinderen in groep 1 en 2 met Nederlands als moedertaal (NT1) en voor kinderen in groep 1 en 2 voor wie Nederlands de tweede taal is (NT2). Deze methode bevordert de integratie van taalzwakke en allochtone kinderen in de groep.

Het uitbreiden van de woordenschat is een belangrijk doel van het programma, maar daarnaast besteedt Ik & Ko ook aandacht aan mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid en taalbeschouwing. Het spontane taalgebruik is steeds de insteek.

Er wordt gewerkt met 18 thema's en 12 activiteiten die de leerkracht naar eigen inzicht aan bod kan laten komen op een zelfgekozen moment. Bij ieder thema hoort een voorleesverhaal of een prentenboek. Elk thema is herkenbaar voor vier- tot zesjarige kinderen met verschillende achtergronden. Bij ieder verhaal kan er gekozen worden uit twee versies: een originele en een vereenvoudigde versie.

Ik & Ko bestaat uit de volgende materialen: 1 algemene handleiding; 6 leerkrachthandleidingen (18 thema's); 1 kopieerboek; 6 knieboeken met voorleesverhalen, praatplaten en prenten; Pop Ko; 2 audio-cd's met verhalen, liedjes en geluiden; 5 prentenboeken.

Besteladres: Boekhandel of Zwijsen:
Postbus 805, 5000 AV Tilburg, voorlichting & verkoop
tel: 013-5838888
internet: www.zwijsen.nl