4. Hoger onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied

Biedt uw organisatie Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied? Te weten als instelling van tertiair onderwijs of (universitaire) talenschool? Dan komt u in aanmerking voor financiële steun.

Aan zo'n 135 universiteiten en hogescholen in 40 landen wordt onderwijs Nederlands aangeboden.
Artikel 5.f van het Taalunieverdrag vermeldt dat de Nederlandse Taalunie het onderwijs in de Nederlandse taal, letteren en cultuurgeschiedenis in het buitenland zal bevorderen. In het kader daarvan ondersteunt de Taalunie de neerlandistiek in het buitenland, onder meer met financieringen.

De financieringen voor het buitenland worden toegekend volgens een systematiek. De financieringen worden op aanvraag toegekend aan afdelingen Nederlands waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent Nederlands is verbonden.

De Taalunie biedt de volgende financieringsregelingen aan:

1. Universitaire afdelingen Nederlands

2. Docentenplatforms

De Taalunie ondersteunt de werking en de activiteiten van docentenplatforms of -verenigingen buiten het Nederlandse taalgebied. Financieringsmogelijkheden:

3. Onderzoekers buiten het taalgebied

4. Nieuwe afdelingen Nederlands

Overig
Op de financieringssystematiek buitenlandse neerlandistiek is de geschillenregeling van de Nederlandse Taalunie van toepassing.

Indien een financieringsverzoek niet valt onder één van de opgesomde financieringsmogelijkheden dan zal over dit verzoek een beslissing op ad hoc-basis worden genomen.

9 oktober 2019