Didactische Ondersteuning

In de hele wereld hebben steeds meer mensen de behoefte om vreemde talen te leren. Ook de belangstelling voor het Nederlands neemt toe. Wereldwijd leren honderdduizenden mensen van allerlei nationaliteiten en voor allerlei doelen Nederlands. Daar zijn talloze lesgevers in het buitenland mee bezig. Goede lesgevers zijn onmisbaar voor kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als Vreemde Taal/Buurtaal (NVT/NBT). Daarom is het van belang dat lesgevers doorlopend een rijk en divers aanbod bij- en nascholingen krijgen.

Men kan hierbij denken aan: inzet van activerende werkvormen, ondersteuning en verdieping van de eigen taalvaardigheid Nederlands, de lesgever in de rol van begeleider of coach. Immers, de leerders van vandaag verwerven steeds vaker taalkennis buiten de formele lessituatie  o.a. door interactie en samenwerking met andere leerders. Zij leren op de meest uiteenlopende manieren en in wisselende contexten. Dat heeft ook gevolgen voor de programma’s van de initiële lerarenopleidingen en de inrichting van bij- en nascholingen.

Innovatie
Stilstand is achteruitgang. Om het vreemdetalenonderwijs, dus ook dat van Nederlands als VreemdeTaal/Buurtaal, aantrekkelijk en efficiënt te houden, is het essentieel dat we het  onderwijsaanbod voortdurend vernieuwen en aantrekkelijker maken. Innovatie is een voorwaarde én een kans voor vreemdetalenonderwijs. Men kan hierbij denken aan ict-technieken, nieuwe didactieken, creatieve organisatievormen, CLIL-onderwijs enz. Het bij de Taalunie in ontwikkeling zijnde digitale platform ‘Onderwijs Nederlands in het buitenland (ONB)’ kan hierbij een ondersteunende en facilitaire rol in spelen.

Één doel is om versnipperde kennis en deskundigheid die er binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bestaan bijeen te brengen, de lacunes daarin te inventariseren en op te vullen, zorg te dragen voor de verspreiding en actualisering van kennis, ervaring en van materialen ten behoeve van het Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Ook docenten uit Suriname en het Caribisch gebied kunnen gebruik maken van de kennis en de inzichten op dit gebied die op deze website zijn verzameld.

Ondersteuning
Voor de ondersteuning van docenten buiten het Nederlandse taalgebied heeft de Taalunie een bijzondere verantwoordelijkheid. Taken van de Taalunie op het gebied van Nederlands als Vreemde Taal (NVT) zijn:

 • Bijhouden en uitbouwen van het (digitaal) informatiecentrum (bibliotheek, bibliografie, didactische oefenruimte);
 • Initiëren en (op verzoek van het 'veld') coördineren van projecten op het gebied van leermiddelenontwikkeling, toetsing en lesgeven;
 • Het organiseren van projecten ter bevordering van het NVT;
  Voorbeelden van projecten;
 • Verstrekken van inhoudelijke adviezen op het terrein van het Nederlands als vreemde taal;
 • Faciliteren en ondersteunen van deskundigheidsbevordering van lesgevers;
 • Begeleiding en ondersteuning van empirisch en wetenschappelijk onderzoek gericht op de didactiek van de onderwijspraktijk van NVT;

Enkele voorbeelden
De Taalunie heeft een korte basisboekenlijst opgesteld om leerkrachten, docenten, scholen en bibliotheken te inspireren in hun zoektocht naar goed lesmateriaal. Deze lijst is gebaseerd op tips en suggesties van lesgevers NVT en NT2.
Lijst downloaden.

De Taalunie organiseerde in samenwerking met het Expertisecentrum Literair Vertalen studiedagen over het gebruik van vertaalopdrachten in de taalklas. Docenten die deze werkvorm willen gebruiken, vinden hier handige tips.
Handleiding Vertaalopdrachten downloaden.

Ondersteuning vlak over de grens

In circa 42 landen wordt aan zo'n 145 universiteiten Nederlands aangeboden. Daarbij zijn ongeveer 700 docenten actief. In Indonesië bijvoorbeeld volgen jaarlijks meer dan 1.500 cursisten een cursus Nederlands. In Wallonië is het Nederlands ook voor ruim 350.000 Franstalige leerlingen een schoolvak. En wat velen niet weten, is dat op scholen vlak over de grens het Nederlands sterk in opkomst is. In het noorden van Frankrijk bijvoorbeeld volgen circa 6.000 leerlingen op de lagere of middelbare school Nederlands. In de twee Duitse deelstaten die aan Nederland grenzen, krijgen meer dan 35.000 scholieren les in de buurtaal Nederlands.

Lees meer over wat de Taalunie doet in de buurlanden.

Overige ondersteuning

De Taalunie richt zich op alle taalgebruikers van het Nederlands als vreemde taal: lesgevers, leerders, lerarenopleiders, scholingsinstituten, materiaalontwikkelaars, inspecties etc. Daarnaast biedt de Taalunie inhoudelijke en financiële ondersteuning aan allerlei activiteiten en projecten. Voorbeelden van ondersteuning zijn:

 • Didactische ondersteuning bij het ontwikkelen van les- en leermateriaal;
 • Invoering van het Europees Referentiekader bij het lesgeven en leren van NVT;
 • Ondersteuning (inhoudelijk en financieel) bij het organiseren van werkconferenties en thematische bijeenkomsten;
 • Nascholingen voor specifieke doelgroepen en doeleinden. Bijvoorbeeld voor docenten in het buitenland;
 • Interculturele workshops over de Nederlandse en Vlaamse cultuur;
 • Meertalig onderwijs met het Nederlands als doeltaal;

Bovendien vervult het deelkantoor van de Taalunie in Brussel in samenwerking met Muntpunt de rol van aanloop- en ontmoetingsplaats waar leerkrachten voor informatie en advies terechtkunnen en met elkaar kunnen overleggen. Verder biedt de Taalunie logistieke en inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van workshops en conferenties.

Nuttige Links

Handige links voor studenten en docenten NVT. Kijk op deze pagina.

Financieringsmogelijkheden Taalunie.

Downloads
22 maart 2018