Nascholingscursus voor docent-onderzoekers

Taalunie Docentencursus

  • Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
  • Periode: van 26 tot en met 30 augustus 2019
    (aankomst 24 of 25 augustus, vertrek 30 augustus om 17.00 uur)
  • Plaats: Utrecht

Beschrijving

Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus 2019 organiseert de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Taalunie een nascholingscursus voor docent-onderzoekers Nederlands als vreemde taal (NVT). Deze nascholingscursus geeft de cursist grondig inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek, biedt de mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderwijs- en onderzoekspraktijk te verwerken, en geeft de gelegenheid met collega’s en professionele partners van gedachten te wisselen over onderwijs en onderzoek. Het centrale thema van deze zomercursus is de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur, met een speciale focus op recente ontwikkelingen binnen de Digital Humanities.

Doelgroep

De nascholingscursus is specifiek samengesteld voor docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten. Ook voor docent-onderzoekers die deze werkzaamheden combineren met vertaalwerk of een andere functie als culturele mediator biedt deze cursus relevante nascholings- en netwerkmogelijkheden. Opleiding tot neerlandicus is niet noodzakelijk, wel is een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal gewenst.

Inhoud en doelstellingen

De afdeling Nederlands en het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) van de Universiteit Utrecht slaan de handen ineen om een intensieve nascholingscursus te organiseren die de deskundigheid van de deelnemers over de volle breedte van de neerlandistiek bevordert.

De cursus kent drie globale leerlijnen. De eerste leerlijn is gericht op het actualiseren en verdiepen van vakinhoudelijke kennis en het vergroten van kritische analysevaardigheden. Gespecialiseerde docenten uit Nederland en Vlaanderen zullen lezingen verzorgen met nieuwe wetenschappelijke kennis uit de letterkunde, taalkunde, (automatische) vertaalwetenschappen, interculturele communicatie en taalonderwijs NVT. In workshops met praktijkgerichte, creatieve en academische partners wordt de expertise die in deze lezingen is opgedaan verder uitgebreid.

De tweede leerlijn draait om de implementatie van de verworven vakinhoudelijke kennis. Cursisten krijgen de mogelijkheid om nieuwe inzichten en vaardigheden te verwerken in een onderzoeks- of onderwijsproduct. Er zal daarbij veel ruimte zijn voor advies op maat van lokale specialisten, bijvoorbeeld over de inzet van digitale middelen in het onderzoek en onderwijs of over academische schrijfvaardigheid.

De rode draad van de gehele cursus is de leerlijn Digital Humanities, die door de vakinhoudelijke en praktische implementatielijn wordt verweven. In de vakinhoudelijke lijn ligt de nadruk op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van uiteenlopende digitale bronnen en tools in onderzoek en onderwijs, in de implementatielijn draait het om het leren werken met de aangereikte instrumenten. Deze digitaliseringsleerlijn biedt ook kansen voor de ontwikkeling van de Digital Humanities binnen de internationale neerlandistiek: input van de deelnemers kan helpen om de digitale infrastructuur, die nu nog sterk gericht is op Nederland en Vlaanderen, te verbeteren.

De drie leerlijnen bieden volop gelegenheid het netwerk met collega’s en partners buiten de universiteit te verstevigen. Ook het culturele programma dat rondom de cursus georganiseerd wordt, draagt daaraan bij.

De cursus wordt voorafgegaan door een online voorbereidingstraject en gevolgd door een gepersonaliseerd natraject. Tijdens het voorbereidingstraject leest de deelnemer een aantal voorgeschreven artikelen ter voorbereiding op de lezingen en stelt hij/zij een portfolio op, dat een korte beschrijving is van de eigen kennis ten aanzien van het cursusthema en een overzicht van leerwensen en -doelen bevat. Nadere instructies hierover volgen na inschrijving. Tijdens het natraject krijgt de deelnemer ondersteuning bij de implementatie van het onderwijs- of onderzoeksproduct in de eigen praktijksituatie.

Kosten en vergoedingen

De cursus en huisvesting worden gefinancierd door de Taalunie en door de Universiteit Utrecht. De kosten voor reis, reisverzekering, visum, eten en drinken komen wel voor rekening van de deelnemer. De organisatie levert een bijdrage van 25 euro per deelnemer per cursusdag aan eten en drinken, maar dat dekt niet de volledige kosten voor eten en drinken.

De reiskosten komen voor rekening van de deelnemer of die van de instelling waaraan zij of hij verbonden is. In uitzonderingsgevallen kan de Taalunie de reiskosten vergoeden van deelnemers die afkomstig zijn uit Midden-Europa (Comenius-landen) en Oost-Europa (DOEN-landen). Wie geselecteerd wordt, ontvangt daarover later meer uitleg.

Aan alle deelnemers uit alle regio’s waar Erasmus+ geldt, willen we vragen eerst via de instructies bij deze links een reiskostenvergoeding aan te vragen:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/higher-education_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education-0_en

Inschrijving

De deadline voor inschrijving is: dinsdag 30 april 2019
Regels:
1) Als ik toegelaten word tot de cursus, dan kan ik ten laatste op 15 juni 2019 annuleren. Na 15 juni betaal ik een tegemoetkoming voor administratieve kosten van 200 euro.
2) Ik volg de volledige cursus. Ik neem dus vanaf de eerste dag deel aan de cursus en blijf tot en met de laatste dag.
3) Tijdens de docentencursus volg ik alle lessen, gastlezingen, excursies en activiteiten die in het programma staan.
4) Ik verklaar dat ik nu een baan als docent Nederlands heb en ik ga ervan uit dat ik die minstens volgend jaar ook nog zal hebben.

Inschrijven verloopt via de Utrecht Summer School:
• Hier vindt u de link naar het <inschrijvingsformulier> (enkel bedoeld voor NVT-docenten verbonden aan instellingen Hoger Onderwijs die samenwerken met de Taalunie (zie lijst). In het scrollmenu met alle cursussen die de UU aanbiedt, heeft deze cursus de code L94.

Let op: de inschrijvingsmodule van de Utrecht Summer School is Engelstalig, maar u kunt in het Nederlands antwoorden. Ook zal in alle communicatie, correspondentie en onderwijs Nederlands de voertaal zijn.

Contact

Voor meer informatie en vragen over deze nascholingscursus kunt u contact opnemen met Femke Essink van de Universiteit Utrecht: F.M.Essink@uu.nl
Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Ingrid Degraeve: idegraeve@taalunie.org

14 februari 2019