EUNIC

EUNIC (European Union National Institutes for Culture) is het internationale netwerk van de nationale cultuurinstituten. EUNIC stelt zich ten doel op lokaal gebied duurzame verbintenissen en netwerken te stichten, ter ondersteuning en verbetering van de culturele diversiteit.

De cultuurinstituten in het netwerk van EUNIC zijn autonoom en werken voor zover mogelijk onafhankelijk van ‘hun’ nationale overheid. Op dit moment zijn alle 27 EU-landen lid van EUNIC. Sommige netwerken kennen ook geassocieerde leden, bijvoorbeeld ambassades en culturele vertegenwoordigingen.

Organisatie
EUNIC Brussel fungeert als het hoofdkantoor van EUNIC. In Brussel worden de beide structuren van waarbinnen EUNIC opereert vertegenwoordigd en aangestuurd. De EUNIC Heads bestaan uit een de samenwerkende directies van de hoofdkantoren van de nationale cultuurinstituten. Op lokaal niveau wordt samengewerkt door de plaatselijke vestigingen van deze cultuurinstituten. Dit zijn de EUNIC Clusters die in en buiten Europa samenwerken met lokale partners aan gezamenlijke projecten.

Doelstelling
EUNIC stelt zich ten doel op lokaal gebied duurzame verbintenissen en netwerken te stichten, ter ondersteuning en verbetering van de culturele diversiteit. De partners werken bovenregionaal samen ter bevordering van wederzijds begrip tussen de gemeenschappen van Europa. Daarmee verstevigen ze de internationale dialoog en de samenwerking met landen buiten de EU.
Meer informatie vindt u op de website van EUNIC.

EUNIC in Nederland
In een land of stad, waar zich een aantal nationale instituten bevinden kan een afdeling van EUNIC worden opgericht. EUNIC Nederland vertegenwoordigt de nationale cultuurinstituten in Nederland en versterkt de reikwijdte van deze organisaties, onder andere door het aanjagen van gezamenlijke projecten en het onderhouden van een internationaal netwerk. Inmiddels telt EUNIC Nederland de volgende leden: British Council, het Goethe Institut, het Vlaams Cultuurhuis, De Brakke Grond, Istituto di cultura Italiano, Instituto Cervantes, Maison Descartes, Österreichisches Kulturinstitut, Finnish Cultural Institut, Danish Cultural Institut, Litouws Cultureel Centrum, Czech Cultural Institut, Rumanian Cultural Institut, Hongaarse Ambassade en de Stichting Hongaarse Salon/Magyar Szalon, SICA Stichting Internationale Culturele Activiteiten.

EUNIC Nederland kent ook geassocieerden leden, waaronder bijvoorbeeld Spui 25, en enkele ambassades. Ook de Nederlandse Taalunie is geassocieerd lid van EUNIC Nederland. Zie verder op de website van EUNIC Nederland.

EUNIC in België
EUNIC Brussel is het netwerk waarin nationale cultuurinstellingen uit de EU-lidstaten, met een permanente aanwezigheid in België samenwerken in het ontwikkelen en uitvoeren van unieke culturele projecten en initiatieven. De activiteiten van EUNIC Brussel vormen een aanvulling op de rol die de nationale instituten en cultuurprogramma’s spelen. EUNIC in Brussel is een projectorganisatie van vrijwillige deelnemers die diversiteit in al haar vormen weerspiegelt. Rekening houdend met de culturele uitdagingen van vandaag de dag is bij EUNIC Brussel de focus gericht op interculturele dialoog en meertaligheid en Europees burgerschap.
Zie verder op de website van EUNIC Brussel.

19 november 2012