2. Onderwijsnetwerken binnen het taalgebied

De Taalunie financiert structurele Nederlands-Vlaamse onderwijsnetwerken die een bijdrage leveren aan kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als eerste en/of als tweede taal. Om in aanmerking te komen voor financiering, dient het netwerk aan het volgende profiel te voldoen:

 • het netwerk draagt bij aan de doelstelling van de Taalunie om kwaliteitsvol onderwijs in en van het Nederlands als eerste en/of als tweede taal aan te bieden;
 • het netwerk draagt bij aan de kennisuitwisseling over onderwijs in of van het Nederlands, of over de promotie van de Nederlandse taal en de Neerlandistiek;
 • het netwerk is actief binnen het Nederlandse taalgebied;
 • het netwerk bestaat uit Vlaamse én Nederlandse leden, het bestuur is Nederlands-Vlaams van samenstelling;
 • het netwerk werkt bij voorkeur rond één of meer van de volgende onderwijssectoren: basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs, hoger en universitair onderwijs en/of volwassenenonderwijs NT1/NT2;
 • het netwerk heeft een rechtspersoonlijkheid en opereert zonder winstoogmerk;
 • het netwerk zoekt, naast de financiering van de Taalunie, naar andere financieringsbronnen, of levert een eigen bijdrage (geldelijk of in natura);

Waarvoor is de financiering bestemd?

 • De financiering is bestemd voor de werking van het netwerk, waaronder vergaderingen, verplaatsingen, personele ondersteuning van het netwerk, informatieverspreiding en pr;
 • de organisatie en uitvoering van activiteiten van het netwerk, zoals conferenties, studiedagen en nascholingen.

Waarvoor is de financiering niet bestemd?

 • De financiering is niet bedoeld voor eenmalige samenwerkingsinitiatieven zonder uitzicht op een langdurige samenwerking. Het reguliere basis- en het secundair/voortgezet onderwijs, alsook commerciële instellingen en instituten komen niet in aanmerking voor deze financieringsregeling van de Taalunie.

Hoe vraagt u financiering voor 2020 aan?

U kunt de financiering voor 2020 tussen 1 november en 1 december 2019 aanvragen.

De aanvraag bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier ‘financiering structurele onderwijsnetwerken NT1 en NT2’.
  Gebruik hiervoor het online formulier.
 2. Een inhoudelijke financieringsaanvraag, die u e-mailt naar aanvraagfinanciering@taalunie.org. In de aanvraag beschrijft u het volgende:
 • de doelstelling(en) van het netwerk met betrekking tot het onderwijs Nederlands als eerste en/of tweede taal, in relatie tot de doelstelling(en) van de Taalunie;
 • de (beoogde) activiteiten van het netwerk;
 • de doelgroep(en) van het netwerk;
 • het (verwachte) aantal leden van het netwerk en/of deelnemers aan de activiteiten van het netwerk, met daarbij (een indicatie van) de verdeling Nederlandse, Vlaamse, en eventueel Surinaamse deelnemers;
 • de afzonderlijke activiteiten van het netwerk in 2020;
 • de globale planning voor 2020 van de activiteiten van het netwerk;
 • de door het netwerk beoogde resultaten van 2020;
 • de pr en communicatie met de doelgroep(en).

      3. Een begroting waarin het volgende is opgenomen:

 • een gedetailleerde beraming van de kosten van de afzonderlijke activiteiten van het netwerk;
 • de bijdrage die u aan de Taalunie vraagt;
 • de bijdrage(n) die u aan derden vraagt (waaronder eventuele lidmaatschapsgelden, of bijdragen in natura);
 • toezeggingen van derden

Na uw schriftelijke financieringsaanvraag

De Taalunie zal midden januari 2020 contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een gesprek met het bestuur van het netwerk over de doelstellingen van het netwerk in relatie tot die van de Taalunie, en om concrete afspraken te maken. Het gesprek vindt plaats ten kantore van de Taalunie in Den Haag, maar kan zo nodig ook via Skype of per telefoon worden gevoerd.

Na het gesprek neemt de Taalunie een beslissing over de financiering. Is het advies gunstig, dan legt de Taalunie het financieringsbedrag vast in een overeenkomst, waarin ook de afspraken met betrekking tot de betaling staan vermeld.

Rapportage van de gefinancierde activiteiten

De Taalunie beschouwt de netwerken die van de financieringsregeling gebruikmaken als samenwerkingspartners. We streven immers dezelfde doelstellingen na. Om aan te tonen dat de financieringsafspraken zijn nagekomen, stuurt het netwerk de Taalunie na afloop van de financieringsperiode een inhoudelijk en een financieel overzicht van de gerealiseerde activiteiten en opbrengsten. Daarmee geeft u ons tevens inzicht in de ontwikkelingen in het NT1/NT2-veld, en kunnen wij beter inspelen op behoeften en kansen.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

4 november 2019