2.1. Werkingsfinanciering docentenplatform

Om de werking van een docentenplatform mogelijk te maken, kan een platform bij de Taalunie een werkingsfinanciering aanvragen.

Een belangrijk doel van het buitenlandbeleid van de Nederlandse Taalunie is de bevordering van samenwerking. Een docentenplatform voorziet hierin.

Een dergelijk platform kan regionaal, nationaal of internationaal opgezet zijn. Naast een kanaal van communicatie vormt een docentenplatform voor de Taalunie ook het aanspreekpunt voor docentenbijeenkomsten, gastdocentenregelingen en zomercursussen op locatie.

Doel van de financiering voor werkingskosten

De docentenplatforms kunnen jaarlijks een financiële bijdrage aanvragen voor de werkingskosten van hun bestuurlijk functioneren, zoals het onderhoud van de website, informatieverspreiding, vergaderkosten, reis- en verblijfskosten van de bestuursleden, en vergoeding van uren voor personele ondersteuning.

Om deze financiering te kunnen aanvragen voldoet het docentenplatform aan het volgende profiel:

  • Het platform heeft een structureel karakter en is geen eenmalig samenwerkingsinitiatief;
  • Het draagt bij aan kwaliteitsvol onderwijs van het Nederlands als Vreemde Taal;
  • Het draagt bij aan de internationale promotie van het Nederlands en aan de promotie van de Nederlandstalige cultuur;
  • Het draagt bij aan kennisuitwisseling over onderwijs in of van het Nederlands, of over promotie van de Nederlandse taal en de neerlandistiek;
  • Het ontplooit activiteiten voor en door het NVT-veld en de neerlandistiek;
  • Het heeft bij voorkeur rechtspersoonlijkheid en opereert zonder winstoogmerk;
  • Het zoekt, naast de financiering van de Taalunie, naar andere financieringsbronnen en/of levert een eigen bijdrage (geldelijk of in natura);
  • Commerciële instellingen en instituten komen niet in aanmerking.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage volgt grotendeels de tariefindeling van de basisfinanciering voor de afdelingen Nederlands. Dat betekent dat er bedragen van € 1.500, € 2.500,
€ 3.500 en € 5.000 kunnen worden toegekend.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal aangesloten universiteiten/instellingen, het aantal leden, de grootte van het land/de regio, het belang van het land/de regio en het kader van de geografische prioriteiten.

Hoe financiering aanvragen?

Om financiering voor 2020 aan te vragen, kunt u een aanvraag voor 1 december 2019 indienen.
►Gebruik hiervoor het online formulier.
In het formulier kunt u lezen welke documenten wij van u nodig hebben.

Hoe en wanneer rapporteren?

Graag ontvangen wij vóór 1 december van het docentenplatform de financiële verantwoording van de werkingsfinanciering. Bij deze verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken door de aanvrager gedurende vijf jaar bewaard te worden zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.
Naast deze financiële verantwoording wordt een inhoudelijk verslag verlangd.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

3 juli 2019