2.2. Docentenbijeenkomst

In een aantal regio's/landen worden tweejaarlijkse bijeenkomsten voor universitaire docenten Nederlands gehouden. Doel van deze bijeenkomsten is de uitwisseling van vakinhoudelijke kennis te bevorderen en daarnaast om de netwerkvorming te versterken. De docentenbijeenkomst kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een nascholing.

Voor wie?

Deelnemers aan de bijeenkomsten zijn personen die daadwerkelijk Nederlands doceren aan een universiteit buiten het Nederlandse taalgebied.

Hoe werkt het?

De bijeenkomsten van universitaire docenten Nederlands worden rechtstreeks georganiseerd door een docentenplatform of onder de koepel van een docentenplatform. De organisator in de betreffende regio zorgt voor een inhoudelijk programma, de logistieke voorbereiding en de gehele organisatie van de docentenbijeenkomst. De Taalunie vervult in de logistieke voorbereiding geen rol.

Procedure

Het docentenplatform of de organisator dient een inhoudelijk voorstel bij de Taalunie in, samen met een (voorlopige) lijst van de deelnemers en een gespecificeerde begroting. Na beoordeling en goedkeuring van dat voorstel kent de Taalunie een subsidie toe aan het docentenplatform of de organisator van de bijeenkomst. De subsidie bedraagt maximaal € 500 per deelnemer uit de regio. Van het totaal toegekende budget kunnen, bij uitzondering, de kosten betaald worden van externe sprekers die een lezing houden tijdens het plenaire gedeelte van de bijeenkomst.

Financiële verantwoording en rapportage

De financiële verantwoording van de subsidie dient maximaal 3 maanden na afloop van de bijeenkomst in bezit van de Taalunie te zijn. Bij deze verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken gedurende 5 jaar bewaard te worden door het docentenplatform of aanspreekpunt zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.
Naast deze financiële verantwoording wordt een inhoudelijk verslag verlangd van de docentenbijeenkomst.

Hoe financiering aanvragen?

De aanvraag (inclusief een voorlopige deelnemerslijst en een gedetailleerde begroting) dient uiterlijk op 1 december 2017 in het bezit te zijn van de Taalunie. In februari of maart 2018 ontvangt u van ons schriftelijk bericht over uw aanvraag.
►Maak voor uw aanvraag gebruik van het online formulier.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

4 mei 2018