2.3. Gastdocentenregeling

De Nederlandse Taalunie wil de onderlinge contacten binnen de neerlandistiek bevorderen. Een beter contact tussen afdelingen, zowel tussen afdelingen buiten het taalgebied onderling als tussen afdelingen van binnen en buiten het taalgebied, leidt tot versterking van de positie van het Nederlands en verdieping van de vakkennis. Door gebruik te maken van gastdocenten kunnen afdelingen in het buitenland tijdelijk extra deskundigheid aantrekken.

Waarvoor?

Deze gastdocenten kunnen afkomstig zijn uit alle afdelingen Nederlands binnen en buiten het taalgebied. Afdelingen kunnen uit de basisfinanciering zelf een gastdocent bekostigen. Daarnaast wil de Taalunie bevorderen dat door netwerken van afdelingen Nederlands gastdocenten uitgenodigd worden. Dat kunnen regionale netwerken zijn, maar bij voorkeur valt de coördinatie van een gastdocentenregeling onder verantwoordelijkheid van een officieel docentenplatform.

Een gastdocent houdt lezingen aan verschillende afdelingen in het betreffende land of in het betreffende taalgebied (regio).

Doel

Deze financiering kan aangewend worden om een bijdrage te leveren aan de reis- en verblijfskosten van de deelnemers en aan het honorarium van de gastdocenten voor zover die niet worden gedekt door het Erasmus+ programma.

Gastdocenten en workshopleiders

De Taalunie krijgt vaak vragen over geschikte gastdocenten uit een specifiek vakgebied of over workshopleiders m.b.t. specifieke onderwerpen. Mocht u op zoek zijn naar een gastdocent over een bepaald onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen voor suggesties. Heeft u een interessante lezing bijgewoond of een boeiende workshop gevolgd en denkt u dat deze spreker ook interessant is voor andere afdelingen Nederlands, dan horen wij het graag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.
De gastdocenten kunnen zowel voor de taalverwerving als voor theoretische vakken ingezet worden.

Hoe financiering aanvragen?

Het docentenplatform of het regionale docentennetwerk dient voor het jaar 2019 de subsidie voor de gastdocentenregeling aan te vragen vóór 1 december 2018.
► Maak voor uw aanvraag gebruik van het online formulier.

Reis- en verblijfkosten

Voor reis- en verblijfskosten van gastdocenten tussen Europese afdelingen (inclusief aangrenzende regio’s) wordt in eerste instantie een beroep gedaan op het Erasmus+ programma. Als door deze afdelingen toch vergoeding voor reis- en verblijfskosten bij de Taalunie wordt aangevraagd, moet in de aanvraag worden aangegeven waarom hiervoor geen beroep kon worden gedaan op het Erasmus+ programma of vergelijkbare programma’s.

Beoordeling

De Taalunie bekijkt bij de beoordeling van het programma of er op een evenwichtige manier aandacht wordt besteed aan de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied.
De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen en de eigen beleidsdoelstellingen.

Hoe en wanneer rapporteren?

De financiële verantwoording van de financiering dient op 1 december in het bezit van de Taalunie te zijn. Bij deze verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken gedurende 5 jaar bewaard te worden door het docentenplatform of aanspreekpunt zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.
Naast deze financiële verantwoording wordt een inhoudelijk verslag verlangd.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

25 september 2018