2.4. Colloquium voor doctorandi en habilitandi (DoHa)

De Taalunie financiert wetenschappelijke bijeenkomsten waar doctorandi en habilitandi hun onderzoek aan elkaar kunnen presenteren onder begeleiding van wetenschappelijke experts.

Voor wie?

Onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Nederlands in het buitenland en die werken aan hun doctoraat of habilitatie kunnen aan deze colloquia deelnemen.

Waarvoor?

Jonge wetenschappers krijgen tijdens een bijeenkomst de kans om hun onderzoek te presenteren aan een kritisch publiek. Een colloquium motiveert hen in hun promotietraject en probeert bij te dragen aan de kwalitatieve verdieping van de neerlandistiek.

Hoe?

Het colloquium wordt rechtstreeks georganiseerd door een docentenplatform of, onder de koepel van een docentenplatform, door een afdeling Nederlands. Een afdeling binnen de regio zorgt voor de praktische voorbereiding, organisatie en uitwerking.
Voor de inhoudelijke begeleiding kunnen maximaal twee externe experts uitgenodigd worden.
De financiering kan tweejaarlijks worden aangevraagd per regio.

Hoe financiering aanvragen?

De organiserende afdeling of het organiserende platform dient een inhoudelijk voorstel met gedetailleerde begroting in.
De aanvraag voor 2018 moet vóór 1 december 2017 bij ons binnen zijn.
► Maak voor uw aanvraag gebruik van het online formulier.

Hoe en wanneer rapporteren?

Binnen drie maanden na het colloquium moet de organisatie een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording bij de Taalunie inleveren. Bij deze verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken gedurende vijf jaar bewaard te worden door de het docentenplatform of het aanspreekpunt zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

4 mei 2018