2.5. Zomercursus op locatie

In aanvulling op het reguliere studieprogramma kunnen studenten een zomercursus op locatie volgen. Deze cursussen vinden plaats in regio’s waar grote aantallen studenten specifieke cursusbehoeften hebben.

Ook kunnen deze cursussen worden georganiseerd in landen waar de studenten als gevolg van geografische en/of financieel-economische factoren minder makkelijk in staat zijn om een zomercursus in Nederland en Vlaanderen te volgen. Deze cursussen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een docentenplatform/-vereniging.

Hoe werkt het?

Een zomercursus op locatie wordt georganiseerd door een docentenplatform of onder de koepel van een docentenplatform. De organisator in de betreffende regio zorgt voor een inhoudelijk programma, een begroting, de logistieke voorbereiding (bijv. locatie en zalen, overnachtingsmogelijkheden en catering) en de gehele organisatie van de zomercursus. De Taalunie vervult in de logistieke voorbereiding geen rol, maar staat wel ter beschikking voor inhoudelijk en praktisch advies.

Buiten de regio

In overleg met het verantwoordelijke docentenplatform en de Taalunie kunnen enkele extra plaatsen beschikbaar worden gesteld voor studenten uit een regio waar geen studentenbijeenkomst of zomercursus plaatsvindt. Bekendmaking, aanmelding en selectie gebeurt dan door de Taalunie en de organisator.

Doel van de cursus

  1. Ruimte geven aan de regionale docentenplatforms om een zomercursus op maat te organiseren die beantwoordt aan de regionale wensen en behoeften;
  2. Voorzien in een leerlijn op het gebied van zomercursussen: studenten vanaf A2 kunnen hun kennis verdiepen op een zomercursus op locatie, studenten vanaf B1+ kunnen dat op de Taalunie Zomercursus Nederlands in Gent;
  3. Studenten de kans geven de kennis en vaardigheden die ze aan de eigen instelling hebben opgedaan, te verbeteren;
  4. Studenten de kans geven om te netwerken met medestudenten uit de regio en met docenten uit de regio en het Nederlandse taalgebied.

Hoe financiering aanvragen?

Het docentenplatform of de organisator dient een inhoudelijk voorstel bij de Taalunie in, samen met een gespecificeerde begroting waarin aangegeven wordt voor welke uitgaveposten de financiering van de Taalunie zal gebruikt worden. Na beoordeling en goedkeuring van dat voorstel kent de Taalunie financiering toe aan het docentenplatform of de organisator van de zomercursus.

In overeenkomst met de uitgangspunten van Erasmus+ gaat de Taalunie in alle gevallen uit van cofinanciering of co-ondersteuning door andere instellingen (derden), op financiële of niet-financiële wijze.

De budgetten voor de neerlandistiek staan bijna overal onder druk. Ook de Taalunie heeft budgettaire beperkingen. Met dit gegeven in het achterhoofd streeft de organisator van de zomercursus ernaar om met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen de cursus haalbaar en betaalbaar te houden. Hiervoor hebben we de
volgende handvatten en suggesties.

De financiering voor een zomercursus in 2020 moet door het docentenplatform of het regionale docentennetwerk vóór 1 december 2019 worden aangevraagd.
► Maak voor uw aanvraag gebruik van het online formulier.

Eindafrekening en verslag

Na goedkeuring van een aanvraag zal de Taalunie in eerste instantie 75% van het totaalbedrag overmaken. Vóór 1 december ontvangt de Taalunie van de aanvrager een financieel verslag. De aanvrager bewaart alle financiële bewijsstukken gedurende 5 jaar zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.

Naast deze financiële verantwoording stuurt de aanvrager ook een inhoudelijk verslag en een evaluatie van de zomercursus op. Na ontvangst en goedkeuring van alle bovenstaande verslagen wordt het restbedrag (25%) overgemaakt.

Beoordeling

De Taalunie bekijkt bij de beoordeling van het programma of er op een evenwichtige manier aandacht wordt besteed aan de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied.

De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen en de eigen beleidsdoelstellingen.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen, meldt de activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

27 juni 2019