2.5. Zomercursus op locatie

In aanvulling op het reguliere studieprogramma kunnen studenten een zomercursus op locatie volgen. Deze cursussen vinden plaats in landen waar grote aantallen studenten zeer specifieke cursusbehoeften hebben.

Ook kunnen deze cursussen worden georganiseerd in landen waar de studenten als gevolg van geografische en/of financieel-economische factoren minder makkelijk in staat zijn om zomercursussen in Nederland en Vlaanderen te volgen. Deze cursussen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een docentenplatform.

Buiten de regio

In overleg met het organiserende docentenplatform kunnen enkele extra plaatsen beschikbaar worden gesteld voor studenten uit een regio waar geen studentenbijeenkomst of Zomercursus op locatie plaatsvindt. Bekendmaking, aanmelding en selectie gebeurt dan volgens een met het betreffende docentenplatform afgesproken procedure.

Doel

Met het verstrekken van een financiering wil de Taalunie de uitvoering van een zomercursus op locatie mogelijk maken. Deze financiering is bedoeld voor het honorarium van de docenten en de reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de docenten. Wij vragen de ontvangende organisatie om na te gaan welke van deze kosten kunnen worden opgevangen met andere programma’s, zoals Erasmus+.

Reis- en verblijfkosten

Indien de instelling die de zomercursus organiseert een Erasmus- of andere overeenkomst heeft met de universiteit of hogeschool van een deelnemende docent of student, kan voor reis- en verblijfskosten een beroep op deze overeenkomst worden gedaan. Met name voor meewerkende docenten kan dit het geval zijn. De organisatie van de zomercursus dient na te gaan of de reis- en verblijfkosten via deze weg gefinancierd kunnen worden en het resultaat aan te geven in de aanvraag bij de Taalunie.

Hoe financiering aanvragen?

De financiering voor een zomercursus in 2019 moet door het docentenplatform of het regionale docentennetwerk vóór 1 december 2018 worden aangevraagd.
► Maak voor uw aanvraag gebruik van het online formulier.

De Taalunie bekijkt bij de beoordeling van het programma of er op een evenwichtige manier aandacht wordt besteed aan de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied.
De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen en de eigen beleidsdoelstellingen.

Hoe en wanneer rapporteren?

De financiële verantwoording van de financiering dient maximaal drie maanden na afloop van de zomercursus op locatie in het bezit van de Taalunie te zijn. Bij deze verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken gedurende vijf jaar bewaard te worden door het docentenplatform of aanspreekpunt zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

22 november 2018