3.1. Onderzoeksbeurzen

De onderzoeksbeurzen zijn bedoeld voor wetenschappers aan universiteiten buiten het Nederlandse taalgebied, bij voorkeur verbonden aan een afdeling Nederlands.

Doel

Het fonds voor onderzoeksbeurzen kent verschillende doelstellingen die elkaar onderling versterken, namelijk:

 • het stimuleren van de ontwikkeling van jonge wetenschappers;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de neerlandistiek in het buitenland;
 • het bijdragen aan de personele en inhoudelijke verzelfstandiging van de buitenlandse neerlandistiek;
 • het bevorderen van accreditatie van een afdeling Nederlands door nationale overheden.

Voor wie?

U bent wetenschapper aan een buitenlandse universiteit, bij voorkeur verbonden aan een afdeling Nederlands. Daarnaast verblijft u voor uw onderzoek tijdelijk aan een universiteit in het Nederlandse taalgebied of daarbuiten. Uw onderzoek is relevant voor de neerlandistiek en kadert in een dissertatie- of habilitatietraject.

Voor wie niet?

Postdoconderzoeksprojecten komen niet voor financiering in aanmerking.

Waarvoor?

De Taalunie financiert gedeeltelijk het studieverblijf van beginnende buitenlandse onderzoekers in het taalgebied of elders. De financiering is bedoeld voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van het onderzoek. De beurs is niet bedoeld ter vervanging van inkomen.

Wat?

Voor een studieverblijf in Nederland en/of Vlaanderen wordt een beurs verstrekt voor maximaal 6 maanden. Deze beurs bedraagt maximaal € 1.000 per maand inclusief eventuele reiskosten die gemaakt worden in het kader van het onderzoek. De hoogte van de beurs buiten het Nederlandse taalgebied zal per aanvraag vastgesteld worden. Met de beurs kunnen geen publicaties worden bekostigd. De beurs kan maximaal twee keer in het gehele onderzoekstraject worden verstrekt. De tweede keer is deze uitsluitend bestemd voor de afronding van het onderzoek.

Beoordeling

Voor de beoordeling van de aanvragen zijn de volgende documenten nodig:

 • een curriculum vitae;
 • een volledige lijst van  wetenschappelijke publicaties;
 • een Nederlandstalige motivatie van het verzoek;
 • een Nederlandstalig inhoudelijk onderzoeksplan inclusief tijdstraject (gelieve in dit onderzoeksplan ook aan te geven in welk stadium het onderzoek zich bevindt);
 • een brief van de begeleider/promotor aan de gastuniversiteit;
 • een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit (promotor/decaan);
 • een begroting.

In mei ontvangen de kandidaten uitsluitsel over hun aanvraag. Indien de aanvraag is goedgekeurd, wordt als voorschot 75% van het beursbedrag betaald.

Hoe en wanneer rapporteren?

Aan het eind van de periode waarover de beurs is toegekend, dienen een inhoudelijk eindverslag en een financiële verantwoording voor het toegekende beursbedrag in het bezit van de Taalunie te zijn. De financiële bewijsstukken hoeft u niet mee te sturen. U dient ze wel zorgvuldig te bewaren zodat de Taalunie ze indien nodig op kan vragen. Indien de inhoudelijke rapportage en de financiële verantwoording akkoord worden bevonden, wordt de resterende 25% van het beursbedrag aan u uitgekeerd.

Hoe financiering aanvragen?

De aanvraag en de hierboven opgesomde documenten dienen uiterlijk
op 1 februari 2019 in het bezit van de Taalunie te zijn.
► Maak voor de aanvraag gebruik van het online formulier.
De bijlagen kunt u per e-mail sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

18 september 2018