3.1. Onderzoeksbeurzen

De onderzoeksbeurzen zijn bedoeld voor wetenschappers aan universiteiten buiten het Nederlandse taalgebied, bij voorkeur verbonden aan een afdeling Nederlands.

Doel

Het fonds voor onderzoeksbeurzen kent verschillende doelstellingen die elkaar onderling versterken, namelijk:

 • het stimuleren van de ontwikkeling van jonge wetenschappers;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de neerlandistiek in het buitenland;
 • het bijdragen aan de personele en inhoudelijke verzelfstandiging van de buitenlandse neerlandistiek;
 • het bevorderen van accreditatie van een afdeling Nederlands door nationale overheden.

De Taalunie biedt de onderzoeksbeurzen aan voor wetenschappers die verbonden zijn aan universiteiten en hogescholen buiten Nederland en Vlaanderen. Deze beurzen zijn bedoeld om onderzoeksverblijven en/of onderzoeksmateriaal te (co)financieren.
Voor (co)financieringsmogelijkheden buiten de Taalunie kunt u kijken op ons overzicht voor onderzoeksbeurzen.

Voor wie?

U bent wetenschapper aan een buitenlandse universiteit, bij voorkeur verbonden aan een afdeling Nederlands. Uw onderzoek is relevant voor de neerlandistiek en kadert bij voorkeur in een dissertatie- of habilitatietraject.

Waarvoor?

De Taalunie financiert gedeeltelijk het studieverblijf van beginnende buitenlandse onderzoekers in het taalgebied of elders. De financiering is bedoeld voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van het onderzoek. De beurs is niet bedoeld ter vervanging van inkomen.

Daarnaast kan op de regeling een beroep worden gaan voor cofinanciering van kleinere onderzoeksuitgaven zoals vakliteratuur. Onderzoeksprojecten van beginnende onderzoekers die kaderen in een dissertatie- of habilitatieproject hebben echter de voorkeur.

Wat?

Voor een studieverblijf in Nederland en/of Vlaanderen of daarbuiten wordt een beurs verstrekt voor maximaal 6 maanden. Deze beurs bedraagt maximaal € 1.000 per maand inclusief eventuele reiskosten die gemaakt worden in het kader van het onderzoek. De hoogte van de beurs buiten het Nederlandse taalgebied zal per aanvraag vastgesteld worden. Met de beurs kunnen geen publicaties worden bekostigd. De beurs kan maximaal twee keer in het gehele onderzoekstraject worden verstrekt. De tweede keer is deze uitsluitend bestemd voor de afronding van het onderzoek.

Een aanvraag voor cofinanciering van vakliteratuur (boeken, artikelen en abonnementen) wordt maximaal één keer in het hele onderzoeksproject verstrekt met een maximum van € 1.000. Na afronding van het onderzoek moet u het aangekochte onderzoeksmateriaal schenken aan de bibliotheek van de instelling waartoe u behoort. U kunt een beurs voor zowel een onderzoeksverblijf als -materiaal aanvragen;

Reiskosten

Voor de berekening van eventuele reiskosten hanteert de Taalunie de regeling van het Erasmus + Teaching Mobility programma . Klik hier voor de tabel met afstanden en bedragen.
In dit programma is de reiskostenvergoeding voor de heen- en terugreis afhankelijk van de enkele reisafstand die u aflegt. Als reisafstand wordt de afstand van een enkele reis tussen uw woonplaats en de verblijfplaats voor het onderzoek genomen.
Op deze website kunt u met de afstandscalculator de reisafstand berekenen.

Beoordeling en criteria

Voor de beoordeling van de aanvragen voor een onderzoeksbeurs zijn de volgende documenten nodig:

 • een curriculum vitae;
 • een volledige lijst van  wetenschappelijke publicaties;
 • een Nederlandstalige motivatie van het verzoek;
 • een Nederlandstalig inhoudelijk onderzoeksplan inclusief tijdstraject (gelieve in dit onderzoeksplan ook aan te geven in welk stadium het onderzoek zich bevindt);
 • een begroting;
 • een brief van de begeleider/promotor aan de gastuniversiteit;
 • een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit (promotor/decaan).

Voor de beoordeling van een aanvraag voor cofinanciering van vakliteratuur volstaan de eerste vier documenten aangevuld met een overzicht van welk onderzoeksmateriaal u wilt aankopen, met vermelding van auteur, titel en prijs en maakt u duidelijk hoe dit materiaal relevant is voor het onderzoeksproject.

Het volgende is nog van belang

 • De Taalunie bepaalt per aanvraag de hoogte van de beurs;
 • Onderzoeksprojecten die kaderen in een dissertatie- of habilitatietraject krijgen voorrang. Postdoconderzoekers komen ook in aanmerking voor een beurs maar krijgen geen prioriteit;
 • De beurs is niet bedoeld voor de volgende uitgaven:
  - De aankoop van technische apparatuur of het bekostigen van publicaties;
  - Reis- en verblijfkosten voor conferenties of nascholingen;
  - Als vervanging van of aanvulling op het inkomen van de aanvrager.

In mei ontvangen de kandidaten uitsluitsel over hun aanvraag. Indien de aanvraag is goedgekeurd, wordt als voorschot 75% van het beursbedrag betaald.

Hoe en wanneer rapporteren?

Aan het eind van de periode waarover de beurs is toegekend, dienen een inhoudelijk eindverslag en een financiële verantwoording voor het toegekende beursbedrag in het bezit van de Taalunie te zijn. De financiële bewijsstukken hoeft u niet mee te sturen. U dient ze wel zorgvuldig te bewaren zodat de Taalunie ze indien nodig op kan vragen. Als de inhoudelijke rapportage en de financiële verantwoording akkoord worden bevonden, wordt de resterende 25% van het beursbedrag aan u uitgekeerd.

Hoe financiering aanvragen?

De aanvraag en de hierboven opgesomde documenten dienen uiterlijk op
1 februari 2020 in het bezit van de Taalunie te zijn.
► Maak voor de aanvraag gebruik van het online formulier.
De bijlagen kunt u per e-mail sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Sterckx (jsterckx@taalunie.org).

13 november 2019