Financieringssystematiek en Accreditatievereisten

Aan zo’n 135 universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen doceren ongeveer 600 docenten Nederlands als vreemde taal aan meer dan 15.000 studenten. In 40 landen wordt het Nederlands aan een universiteit of hogeschool aangeboden.

De financieringen voor het buitenland worden toegekend volgens een systematiek.

Toekenning

De Taalunie streeft ernaar om toekenning van de financieringen inzichtelijk en efficiënt te maken. Met enige regelmaat worden de financieringsmogelijkheden getoetst aan de vraag en behoeften van de buitenlandse neerlandistiek.
De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen en de eigen beleidsdoelstellingen.

Minimumvereiste

Voor het recht op basisfinanciering geldt een minimumaantal van vijf studenten per afdeling Nederlands. Als het aantal studenten daaronder zakt, ontvangt de afdeling nog tweemaal basisfinanciering, echter gekoppeld aan de verplichting om een positionering van de afdeling te maken en plan voor studentenwerving.

Accreditatie

De financieringen worden op aanvraag toegekend aan afdelingen Nederlands waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent Nederlands is verbonden.

Wat de Taalunie betreft is er sprake van accreditatie als de docent Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. een afgeronde studie aan een universiteit of een hogeschool op het gebied van de (ver-)taalkunde, de letterkunde of de taalbeheersing waarbij ruime aandacht is besteed aan de neerlandistiek;
  2. een aanstelling aan een instelling voor hoger onderwijs met een taakomschrijving waarvan de neerlandistiek/het onderwijs Nederlands een substantieel onderdeel vormt;
  3. het verzorgen van een programma neerlandistiek/onderwijs Nederlands dat binnen het curriculum van de instelling erkend is en dus onderdeel van het studieprogramma uitmaakt.

Opmerking: studenten die een onderwijstaak vervullen alsmede de zogenaamde student-assistenten tellen niet mee als docent.

Overig

Op de financieringssystematiek buitenlandse neerlandistiek is de geschillenregeling van de Nederlandse Taalunie van toepassing.

Indien een financieringsverzoek niet valt onder één van de opgesomde financieringsmogelijkheden dan zal over dit verzoek een beslissing op ad hoc-basis worden genomen.

9 oktober 2019