Gastschrijverprogramma procedure en criteria

Aanvraag en criteria

De aanvraag verloopt in twee fasen, eerst is er contact over de keuze van de schrijver), dan volgt een aanvraag. De vakgroep vraagt het gastschrijverprogramma aan met een beknopt plan met behulp van het aanvraagformulier.

Voor de toekenning gelden de volgende criteria:

 • de kwaliteit van het voorstel, waarbij gedacht wordt aan het aantal en de inhoud van de colleges, de publieksactiviteit;
 • de publieksactiviteit, het plan voor publiciteit en zichtbaarheid van het verblijf van de auteur;
 • De beoogde contacten met uitgever, collega-auteurs en pers.

Daarnaast is de vakgroep bereid en in staat om gedurende het verblijf als gastheer op te treden, formeel en praktisch.

Als er meer aanvragen dan beschikbare plaatsen zijn voor de roulerende plaatsen, stelt de werkgroep op basis van de kwaliteit van de plannen een rangorde op. Daarin spelen de spreiding van de gastschrijverplekken, de omvang van de vakgroep en de mate waarin studenten bekend zijn met Nederlandstalige literatuur een rol. Het is een pre als bij literaire of culturele evenementen wordt aangesloten (bijvoorbeeld een vertaalcursus of literair festival waar de auteur kan optreden).

Organisatie en inbreng

De Taalunie draagt de kosten voor het honorarium van de auteur, á € 500 per week. De reiskosten van de gastschrijver en eventuele vertaalkosten komen voor rekening van de letterenfondsen. De vakgroepen zorgen voor een goede, passende huisvesting voor de gastauteur.

A. vaste gastschrijversplaatsen

Afdelingen Nederlands dienen een aanvraag in nadat zij contact hebben gehad over de keuze van de auteur.

 •  De afdeling neemt contact op met de Taalunie met een voorstel voor een auteur of voorkeurslijstje. De Taalunie en de beide letterenfondsen bepalen in nauw overleg met elkaar en de vakgroep de keuze van de auteur. Daarna nodigt de vakgroep de auteur uit, mede namens de Taalunie en de fondsen en stelt in overleg met de auteur een plan en een begroting op voor het bezoek. In het plan wordt rekening gehouden met de volgende inhoudelijke en praktische aspecten: reis, verblijf, inhoud colleges, openbaar optreden, externe contacten met uitgeverij en pers. Ook bespreekt de vakgroep de mogelijkheid van een vertaalatelier met de auteur.

 • Met het plan dient de vakgroep uiterlijk op 1 oktober of 1 april voorafgaand aan het geplande programma een aanvraag in bij het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.

 • De Taalunie en de fondsen besluiten op basis van het plan. Als het voldoet, stuurt de Taalunie mede namens de fondsen een bevestiging aan de vakgroep en de auteur met een kopie aan de Vlaamse vertegenwoordiging en Nederlandse ambassade ter plaatse. Taalunie en letterenfondsen informeren hun netwerk ter plaatse (pers, uitgeverij, culturele instellingen) en zetten zich in voor de promotie van het bezoek via deze contacten.

 • De vakgroep informeert andere afdelingen Nederlands in de regio, zodat zij eventueel van de aanwezigheid van de auteur gebruik kunnen maken.

 • De auteur verplicht zich om van zijn of haar verblijf verslag te doen in de vorm van een blog of column. Voor deze blog wordt een format op het Taalunieversum aangeboden en die wordt ook doorgelinkt naar de websites van beide fondsen.

 • In sommige gevallen maakt een vertaalatelier deel uit van het verblijf. Dan kan het programma maximaal een week langer duren.

 • Als een gastschrijverprogramma voor meerdere afdelingen Nederlands wordt georganiseerd, treedt een van de afdelingen op als penvoerder.

B.  roulerende gastschrijversplaatsen

 • De vakgroep neemt uiterlijk 15 februari contact op met de Taalunie voor aanvragen vóór 1 maart of uiterlijk 15 augustus voor aanvragen vóór 1 oktober met een beknopt voorstel waarin wel alle aspecten (programma, huisvesting ) aan bod komen en een ‘verlanglijstje’ van uit te nodigen auteurs.

 • De Taalunie en de fondsen overleggen over de plannen en stellen een rangorde op. Nadat de twee locaties zijn uitgekozen verloopt de procedure als onder A.

Rapportage

Na afloop van het gastschrijverschap levert de vakgroep een kort verslag in van het gastschrijversevenement. Het verslag dient maximaal vier maanden na het evenement in het bezit te zijn van de Taalunie.

Andere financieringsregelingen van de Taalunie

Deze regeling zou gecombineerd kunnen worden met een aanvraag voor een culturele presentatie of met een aanvraag voor een Vertaalatelier op locatie.

4 mei 2018