Regeling Projectfinanciering

 

Projectfinanciering Onderwijs Nederlands en Neerlandistiek in het buitenland


Deze regeling heeft tot doel projecten buiten het Nederlandse taalgebied te ondersteunen die regionaal, landelijk of internationaal bijdragen aan de uitstraling, beoefening, bestendiging of groei van de neerlandistiek en die de Taalunie niet al op een andere wijze financieel ondersteunt.

Voor de financiering van projecten is in 2017, 2018 en 2019 € 40.000,- per jaar beschikbaar.

Criteria voor aanvragen


De aanvrager

 • De hoofdaanvrager is een aanvrager van buiten het taalgebied. In het project kunnen ook partners van binnen het taalgebied deelnemen.
 • Voor het project wordt samengewerkt met minimaal één partner van buiten het instituut waarmee de aanvrager verbonden is.
 • Hoe meer regio's bij het project betrokken zijn, hoe groter de kans dat de aanvraag goedgekeurd wordt. Projecten uit één regio zijn niet bij voorbaat uitgesloten.
 • Organisaties die fondsen werven voor derden, zijn uitgesloten van aanvragen.

Het project

 • Het project draagt bij aan de uitstraling, beoefening, bestendiging of groei van de neerlandistiek buiten het taalgebied.
 • Het project vult een leemte in de NVT en/of neerlandistiek (qua regio/land, bereikte doelgroep(en), onderwijs, onderzoek, etc.).
 • Het project (het proces of de resultaten) dient goed en aantoonbaar ingebed te zijn in het onderwijs NVT en/of neerlandistiek (door lessen of workshops die samenhangen met het onderwerp van het project, door de medewerking van studenten en onderzoekers in opleiding, etc.).
 • Het project is haalbaar en uitvoerbaar.
 • Nieuwe aanvragen hebben, bij gelijke kwaliteit, voorrang. Heeft u met uw instituut afgelopen jaar een aanvraag toegekend gekregen? Dan maakt u dit jaar minder kans op honorering van een eventuele aanvraag.
 • Reguliere projecten/ projecten waarvoor structurele ondersteuning bestaat, zijn uitgesloten.
 • Projecten die zich al in de uitvoeringsfase bevinden, en jubilea, zijn uitgesloten van aanvragen.
 • Projecten die als doel hebben een bepaalde ideologische, politieke of godsdienstige overtuiging te propageren zijn uitgesloten.

Resultaat

 • De resultaten van het project zijn duurzaam; in de projectaanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe de resultaten van het project beschikbaar zullen blijven of aanzetten tot nieuwe activiteiten.
 • De resultaten van het project zijn laagdrempelig toegankelijk (bv. via een website die gratis toegankelijk is).
 • Het project heeft bij voorkeur een digitale component.
 • Projecten die als doel hebben een product te ontwikkelen, moeten in de aanvraag ook een testfase van het product bij de doelgroep opnemen. De testfase kan in het eigen instituut of bij een ander instituut in een samenwerkingsverband plaatsvinden.
 • Het project moet een vastgestelde einddatum hebben waarna binnen een maand een eindrapport moet worden overlegd met daarin opgenomen een resultatenrekening en een inhoudelijk verslag.

Financieel

 • Het project heeft een begroting waarin inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn. Wie elders financiering heeft gevonden voor dit project maakt dit duidelijk in de begroting. De voorkeur gaat uit naar projecten die op basis van cofinanciering tot stand komen.
 • Als de aanvrager een ambitieus project op lange termijn (langer dan 1 jaar) voor ogen heeft, maakt hij/zij dit bij de aanvang (eerste aanvraag) duidelijk.

Selectiecommissie

 • De commissie bestaat uit leden die kennis hebben van en/of ervaring met NVT en/of de internationale neerlandistiek.
 • De commissie bestaat uit twee afgevaardigden van de Taalunie en twee van de IVN. Daarnaast wordt steeds een extern lid toegevoegd aan de commissie.
 • Als specifieke aanvragen specialistische expertise vergen die niet vertegenwoordigd is in de commissie, kan deze daarover advies vragen aan een deskundige. Dit advies wordt voorgelegd aan de commissie.
 • De commissie wijst jaarlijks aan het begin van de vergadering een voorzitter aan. Een van de vertegenwoordigers van de Taalunie treedt op als secretaris.
 • De selectiecommissie hanteert de Governance Code Cultuur (http://www.governancecodecultuur.nl) bij de beoordeling van de aanvraag.

Aanvraagprocedure

 • Aanvragen dienen vóór 1 september te zijn ingediend bij de Taalunie.
 • De Taalunie controleert de aanvragen in september op ontvankelijkheid en volledigheid en verzoekt de aanvragers eventueel om aanvullingen.
 • Op de eerste werkdag van oktober stuurt de Taalunie de aanvragen (met eventuele aanvullingen) naar de selectiecommissie.
 • De commissie adviseert de Taalunie over de toekenning van de financiering. Dat advies is in principe bindend; de algemeen secretaris van de Taalunie kan hiervan afwijken op voorwaarde dat de afwijking gedegen wordt verantwoord.
 • Uiterlijk 15 december: de aanvragers ontvangen bericht of hun aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt. Bij negatieve besluiten wordt het besluit gemotiveerd, en wordt eventueel aangegeven of de commissie van oordeel is dat de aanvrager het jaar erna een nieuwe, gewijzigde aanvraag kan indienen.
 • De toekenningen worden ook gepubliceerd op de website van de Taalunie en die van de IVN.
4 mei 2018