Investeren in beginnende onderzoekers

Colloquia voor promovendi en habilitandi

Samen sterker voor het Nederlands

De Taalunie financiert wetenschappelijke fora waar promovendi en habilitandi hun onderzoek aan elkaar kunnen presenteren onder begeleiding van een of twee wetenschappelijke experts.

Voor wie?

Onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Nederlands in het buitenland en die werken aan hun doctoraat of habilitatie kunnen aan deze colloquia deelnemen.

Waarvoor?

We investeren samen in de toekomst van de neerlandistiek en geven jonge wetenschappers de kans hun onderzoek te presenteren aan een kritisch publiek. Een colloquium motiveert hen in hun promotietraject en draagt bij aan de kwalitatieve verdieping van de universitaire studie van het Nederlands in het buitenland.

Hoe?

Het colloquium wordt rechtstreeks georganiseerd door een docentenplatform of onder de koepel van een docentenplatform door een afdeling Nederlands. Een afdeling binnen de regio zorgt voor de voorbereiding, organisatie en uitwerking van het colloquium.
Om een colloquium inhoudelijk te laten begeleiden kunnen maximaal twee externe experts uitgenodigd worden.
De financiering voor colloquia voor promovendi kan tweejaarlijks worden aangevraagd per regio. De financiering is opgebouwd uit een vergoeding per deelnemer. Het maximale aantal te ondersteunen deelnemers bedraagt veertig.

Hoe financiering aanvragen?

De organiserende afdeling dient een inhoudelijk voorstel in, samen met een lijst van de deelnemers en een gespecificeerde begroting. Zie de regeling voor docentenplatforms NVT voor het aanvraagformulier. Na beoordeling en goedkeuring van dat voorstel stelt de Taalunie een financiering voor een dergelijke bijeenkomst ter beschikking.

Binnen drie maanden na het colloquium moet de financiële verantwoording bij de Taalunie worden ingeleverd. Bij deze verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken gedurende vijf jaar bewaard te worden door de organisator. Naast de financiële verantwoording ontvangen wij graag een inhoudelijk verslag van het colloquium.

Vragen?

Heeft u nog vragen. Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.
 


Onderzoeksbeurzen

Samen sterker voor het Nederlands

Door de ontwikkeling van jonge buitenlandse taalwetenschappers te stimuleren. Door de kwaliteit van de neerlandistiek in het buitenland uit te bouwen en zo de accreditatie van een afdeling Nederlands door de buitenlandse overheden te bevorderen.

Voor wie?

U bent wetenschapper en u bent bij voorkeur verbonden aan een afdeling Nederlands van een buitenlandse universiteit. U verblijft voor uw onderzoek tijdelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan een universiteit in het Nederlandse taalgebied of daarbuiten. Uw onderzoek is relevant voor de neerlandistiek en kadert in een dissertatie- of habilitatietraject.

Voor wie niet?

Postdoconderzoeksprojecten komen niet voor financiering in aanmerking.

Waarvoor?

De Taalunie financiert gedeeltelijk het studieverblijf van beginnende buitenlandse onderzoekers in Nederland en Vlaanderen. De financiering is bedoeld voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van het onderzoek. De beurs is niet bedoeld ter vervanging van inkomen.

Wat?

Voor een studieverblijf in Nederland en/of Vlaanderen wordt een beurs verstrekt voor maximaal 6 maanden. Deze beurs bedraagt maximaal € 1.000 per maand inclusief eventuele reiskosten die gemaakt worden in het kader van het onderzoek. De hoogte van de beurs buiten het Nederlandse taalgebied zal per aanvraag vastgesteld worden. Met de beurs kunnen geen publicaties worden bekostigd. De beurs kan maximaal twee keer in het gehele onderzoekstraject worden verstrekt. De tweede keer is deze uitsluitend bestemd voor de afronding van het onderzoek.

De selectie van de kandidaten wordt verricht door een commissie van deskundigen. Voor de beoordeling van de aanvragen zijn de volgende documenten nodig:

  • curriculum vitae inclusief een lijst van relevante wetenschappelijke publicaties;
  • een Nederlandstalige motivatie van het verzoek;
  • een Nederlandstalig inhoudelijk onderzoeksplan inclusief tijdstraject (gelieve in dit onderzoeksplan ook aan te geven in welk stadium het onderzoek zich bevindt);
  • een brief van de begeleider/promotor aan de gastuniversiteit;
  • een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit (promotor/decaan);
  • een begroting.

De selectiecommissie bespreekt in de maand april de aanvragen. In de maand mei ontvangen de kandidaten uitsluitsel over hun aanvraag. Indien de aanvraag is goedgekeurd, wordt als voorschot 75% van het beursbedrag betaald.

Rapportage

Aan het eind van de periode waarover de beurs is toegekend, dienen een inhoudelijk eindverslag en een financiële verantwoording voor het toegekende beursbedrag in het bezit van de Taalunie te zijn. Als onderbouwing van deze verantwoording dienen de financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Indien de inhoudelijke rapportage en de financiële verantwoording akkoord worden bevonden, wordt de resterende 25% van het beursbedrag betaald.

Hoe financiering aanvragen?

Voor de aanvraag kan men gebruik maken van het <<aanvraagformulier>>. Dit formulier, met in bijlage de hierboven opgesomde documenten, dient uiterlijk op 1 februari in het bezit te zijn van de Taalunie.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

25 november 2016