Investeren in moedertaalsprekers in de klas in het buitenland

Toelage voor student-assistenten

Samen sterker voor het Nederlands

De Taalunie ondersteunt student-assistenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten in Europa (EU). Het gaat om Nederlandse of Vlaamse studenten die in het buitenland een studie volgen en die daarnaast werkzaamheden voor een afdeling Nederlands verrichten. De student-assistenten Nederlands hebben een Socrates- of een Erasmusbeurs.

Voor wie?

Leidt u een afdeling Nederlands van een universiteit of bij een instituut voor hoger onderwijs? De Taalunie steunt u om uw afdeling tijdelijk personele ondersteuning te bieden via de financiering voor student-assistenten. De student-assistent wordt in eerste instantie ingezet voor taalverwerving en in het bijzonder voor de mondelinge vaardigheidslessen. Gezien de bescheiden vakdidactische bagage van de student-assistenten mag assistentie bij andere colleges dan de taalvaardigheidslessen slechts sporadisch voorkomen. Student-assistenten kunnen slechts incidenteel worden betrokken bij de algemene taken en activiteiten van de buitenlandse afdeling Nederlands.

Profiel van de studenten

U schakelt student-assistenten in die:

  • minstens in het derde studiejaar zitten van een vakgroep taal en letteren, wijsbegeerte of (kunst)geschiedenis. Ook andere studierichtingen komen in aanmerking.
  • de taal van het gastland behoorlijk beheersen,
  • in taaldidactiek geïnteresseerd zijn,
  • in staat zijn de taalvaardigheid van de lokale studenten Nederlands te vergroten,
  • is in het bezit van een Erasmus- of Socratesbeurs.

Wat bieden wij?

De student mag per semester voor een periode van maximaal 24 weken 4 uur per week bij een afdeling aan de slag en ontvangt voor zijn assistentie een kleine vergoeding. De vergoeding staat volledig los van de beurs van de Europese Unie. Deze 4 uren per week mogen verdeeld worden over maximaal 2 student-assistenten. Het is een unieke kans om didactische ervaring op te doen. Van de afdeling wordt verwacht dat zij de student-assistenten begeleidt.

Waarvoor?

Dankzij jonge moedertaalsprekers wint een afdeling Nederlands aan een buitenlandse universiteit in Europa aan dynamiek.

Hoe financiering aanvragen?

Klik hier voor de aanmeldingsprocedure.

Staat uw afdeling nog niet in de lijst met afdelingen Nederlands die meedoen aan het programma voor student-assistenten en wilt u met uw afdeling graag meedoen aan het project voor student-assistenten, neemt u dan contact op met aanvraagfinanciering@taalunie.org .

                                                                            Informatie voor studenten>>
 


Aanvulling op de lokale salarissen moedertaalsprekers/docenten
(suppletieregeling)

 

Samen sterker voor het Nederlands


Let op! Hieronder treft u informatie aan over de vernieuwde suppletieregeling. Deze geldt met ingang van het academiejaar 2016 – 2017.

De Taalunie vult lokale salarissen aan van moedertaalsprekers die doceren aan afdelingen Nederlands van universiteiten in landen binnen Europa waar de levensstandaard en de financieel-economische situatie sterk afwijken van die in Noordwest-Europa. Het gaat dan om landen waar het minimumloon 30% of minder bedraagt van het wettelijk minimumloon in Nederland en België (ca. € 1500,-). Zo kan een afdeling Nederlands voor een bepaalde periode een goed gekwalificeerde moedertaalspreker als docent aantrekken.

Voor wie?

Leidt u een afdeling Nederlands aan een universiteit binnen Europa en biedt u het Nederlands als hoofdvak en/of als vast onderdeel van een MA-studie aan? Dan kunt u financiering aanvragen voor een docent-moedertaalspreker die officieel is aangesteld. De docent dient een officieel bewijs van aanstelling te kunnen overleggen.

Waarom?

Lokale stafleden vormen de ruggengraat voor de buitenlandse neerlandistiek. Het kan echter nuttig zijn dat moedertaalsprekers/docenten in aanvulling op de reeds aanwezige expertise een afdeling Nederlands tijdelijk versterken.

Hoe lang?

De Taalunie kent deze aanvulling toe voor telkens 1 kalenderjaar. De docent-moedertaalspreker kan deze aanvulling maximaal 3 jaar achtereen ontvangen, ook als hij of zij in dienst zou treden bij een andere universiteit. Daarna kan de afdeling Nederlands financiering aanvragen voor een andere docent.

Hoeveel?

De Taalunie maakt onderscheid tussen universiteiten in landen binnen de Europese Unie en universiteiten in andere Europese landen. De reden hiervoor is dat er binnen de EU afspraken bestaan over sociale bescherming van werknemers, zodat docenten/moedertaalsprekers een bepaalde mate van rechtsbescherming hebben.
Een docent aan een universiteit binnen de EU ontvangt als aanvulling
€ 7.750 per jaar. Een docent aan een universiteit in een ander Europees land ontvangt als aanvulling € 8.250 per jaar. Bij deeltijdaanstellingen wordt de hoogte van het bedrag naar rato aangepast.

Belastingen

Deze financiering wordt formeel toegekend aan de afdeling Nederlands en deze kan derhalve niet beschouwd worden als loon. De werkelijke ontvanger van de financiering (de docent) heeft geen arbeidsrelatie met de Taalunie. De belastingtechnische situatie verschilt per ontvanger. Wij adviseren elke ontvanger om de belastingtechnische consequenties voor zijn of haar situatie zelf te onderzoeken.

Hoe financiering aanvragen?

Het hoofd van de afdeling vraagt de financiering voor het volgende kalenderjaar aan vóór 1 december door het <<volgende formulier>> in te vullen.
Bij de aanvraag ontvangen wij graag een curriculum vitae van de moedertaalspreker en een bewijs van aanstelling. Graag sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org .

25 oktober 2016