Steun voor docentenplatforms (NVT)

Samen sterker voor het Nederlands

Door met organisaties van docenten samen te werken. En door mogelijkheden te bieden voor financiering, met een eenvoudige en transparante procedure.
Doelgericht, eenvoudig, en efficiënt: dankzij dit systeem voor financiering staan we samen sterker voor het Nederlands.

Om deze financiering te kunnen aanvragen voldoet uw docentenplatform aan het volgende profiel:

  • Het platform heeft een structureel karakter (en is dus geen eenmalig samenwerkingsinitiatief);
  • Het draagt bij aan kwaliteitsvol onderwijs in en van het Nederlands, in het bijzonder die voor Nederlands als Vreemde Taal;
  • Het platform draagt bij aan internationale promotie van het Nederlands en aan de promotie van de talige cultuur;
  • Het platform draagt bij aan kennisuitwisseling over onderwijs in of van het Nederlands, of over promotie van de Nederlandse taal en de internationale neerlandistiek;
  • Het platform ontplooit activiteiten voor en door het NVT-veld en de Internationale neerlandistiek;
  • Het platform heeft bij voorkeur rechtspersoonlijkheid en opereert zonder winstoogmerk;
  • Het platform zoekt, naast de financiering van de Taalunie, naar andere financieringsbronnen en/of levert een eigen bijdrage (geldelijk of in natura);
  • Commerciële instellingen en instituten komen niet in aanmerking.

Waarvoor?

1. Steun voor werking

De docentenplatforms kunnen jaarlijks een financiële bijdrage aanvragen voor de werkingskosten van het bestuurlijk functioneren van het platform. Zoals vergaderkosten, reis- en verblijfskosten van de bestuursleden, onderhoud website, informatieverspreiding en vergoeding van uren voor personele ondersteuning.

De hoogte van de bijdrage volgt grotendeels de tariefindeling van de basisfinanciering. Dat betekent dat er bedragen van € 1.500, € 2.500, € 3.500 en € 5.000 kunnen worden toegekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal aangesloten universiteiten/instellingen, het aantal leden, de grootte van het land/de regio en het belang van het land/de regio en het kader van de geografische prioriteiten.

Hoe financiering voor 2017 aanvragen?

U doet voor uw organisatie een aanvraag tussen 1 november en 1 december 2016.

Gebruik hiervoor het online formulier.
In het formulier kunt u lezen welke documenten wij van u nodig hebben.

2. Steun voor activiteiten

Onder de bestuurlijke werking van de platforms vallen niet: gastdocentenregelingen, zomercursussen op locatie, docentennascholing op locatie, wetenschappelijke publicaties/tijdschriften, studiedagen, colloquia en docentenbijeenkomsten. Voor deze activiteiten kunnen de platforms separaat financiële ondersteuning aanvragen. Per activiteit kunt u een aanvraag opstellen via het hiervoor bestemde online formulier (zie hieronder).

Hoe financiering voor activiteiten in 2017 aanvragen?

U doet voor uw organisatie een aanvraag tussen 1 november en 1 december 2016.

Gebruik hiervoor het online formulier.
N.B.  Organiseert uw docentenplatform meerdere activiteiten? Vul dan a.u.b. per activiteit een formulier in. In het formulier kunt u lezen welke documenten wij van u nodig hebben.

Hoe en wanneer rapporteren?

1. Voor de werking

Graag ontvangen wij vóór het einde van het jaar (vóór 1 december) van u een beknopt verslag over de werking van het docentenplatform en een globale afrekening van de toegekende financiering.

2. Per activiteit

Graag ontvangen wij per activiteit vóór het einde van het jaar (vóór 1 december) van u een verslag over de activiteit en een gedetailleerde afrekening van de toegekende financiering.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

De voorstellen moeten door het docentenplatform bij de aangesloten afdelingen worden verzameld. Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen en dient vervolgens de aanvragen bij de Taalunie in.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

25 oktober 2016