Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw

Hoe zou het onderwijs eruit moeten zien om kinderen en jongeren van nu alle kansen te geven om deel te nemen aan de 21ste-eeuwse samenleving? En op welke manier kunnen taalbeleid en taal(vaardigheids)onderwijs daaraan bijdragen?

In opdracht van het Comité van Ministers werkt het Algemeen Secretariaat van de Taalunie aan een visietekst over het belang, de toekomst en de positie van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Deze zal de basis vormen voor een beleidsadvies over dit thema. Het advies zal op 23 januari 2017 overhandigd worden aan de Vlaamse en Nederlandse bewindspersonen bevoegd voor onderwijs.

Daartoe wordt onder andere een uitgebreide literatuurstudie, gaan wij in gesprek met beleidsmakers, onderwijsprofessionals, werkgevers en jongeren, en verenigen wij een groot aantal partijen uit Nederland en Vlaanderen om over het thema na te denken.

Rondetafelbijeenkomsten

Een belangrijk onderdeel van het traject zijn de rondetafelbijeenkomsten. Hiervoor heeft de Taalunie haar netwerk in Nederland en Vlaanderen aangesproken. Diverse onderwijsprofessionals (leerkrachten, intermediairs, ..) uit het brede onderwijsveld worden tijdens deze bijeenkomst samengebracht, om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: welke basistaalvaardigheden minimaal nodig zijn om volwaardig deel te kunnen nemen aan de 21ste-eeuwse samenleving? De inzichten, visies en meningen van deze onderwijsprofessionals vormen een belangrijke bron voor de totstandkoming van de visietekst en het advies.

 

23 juni 2016