Verantwoording werkwijze 2009 voortgezet/secundair onderwijs

Net als in de voorgaande inventarisaties (HTNO 1997-2008) is de werkwijze van Hoogeveen en Bonset (1998, p. 12-15) gevolgd.

Eerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd in verschillende Nederlandse, Surinaamse en Vlaamse bronnen zoals onderwijskundige en didactische tijdschriften (bijvoorbeeld Levende Talen Magazine, Vonk en Pedagogische Studiën), verslagbundels van conferenties en andere uitgaven van onderzoek (jaargang 2009). Het gaat nadrukkelijk om externe publicaties. Ook buitenlandse bronnen (meestal tijdschriften) waarin Nederlandse, Surinaamse en Vlaamse onderzoekers gepubliceerd hebben over Nederlands/Vlaams/Surinaams onderzoek zijn geraadpleegd.

Bovendien is er in de digitale catalogi PiCarta en ISI Web of Knowledge gezocht op alle auteurs die in 2005 tot en met 2008 gepubliceerd hebben over empirisch onderzoek naar het taalonderwijs Nederlands.

Ten slotte zijn Vlaamse en Surinaamse deskundigen benaderd met de vraag om publicaties te noemen die in aanmerking zouden kunnen komen voor opname in de inventarisatie.

Voor de selectie van onderzoek dat in aanmerking kwam voor de inventarisatie, zijn dezelfde vier criteria gehanteerd die Hoogeveen en Bonset hanteerden.

 1. Een eerste beperking: empirisch onderzoek
  Empirisch onderzoek is onderzoek waarbij er waarnemingen in de werkelijkheid worden verricht (bijvoorbeeld casestudies, enquêtes en experimenteel onderzoek) en waarbij er informatie over de praktijk van het taalvak Nederlands verkregen is via observatie of bevraging van betrokkenen in de praktijk (bijvoorbeeld docenten, leerlingen en ouders).

  Literatuuronderzoek, theoretische of beschouwende publicaties en praktische lessuggesties zijn niet opgenomen in de inventarisatie. Analyses en beoordelingen van onderwijsleermateriaal zijn wel opgenomen als er sprake was van een speciaal voor de beoordeling ontwikkeld instrument dat verantwoord wordt en er sprake was van beoordeling door deskundigen: vakdidactici, onderzoekers of leraren. Meta-analyses gericht op het taalonderwijs Nederlands zijn wel opgenomen wanneer ze zijn uitgevoerd door Nederlandse, Surinaamse of Vlaamse onderzoekers. In die meta-analyses konden zich wel buitenlandse studies bevinden.
   
 2. Een tweede criterium: het tijdvak
  Er is alleen onderzoek geïventariseerd waarover extern gepubliceerd is vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.
   
 3. Ten derde is onderzoek geïnventariseerd dat is uitgevoerd naar het onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal
  Het onderzoek moest dus duidelijk in dienst staan van het taalonderwijs Nederlands. Fundamenteel onderzoek op bijvoorbeeld het gebied van de taalbeheersing en linguïstiek, is niet opgenomen.
   
 4. Het laatste criterium betreft de definitie van voortgezet onderwijs
  (in Vlaanderen en Suriname secundair onderwijs). De inventarisatie is gericht op leerlingen van twaalf tot achttien jaar in alle onderwijstypen: vbo, mavo, vmbo, havo en vwo (Nederland), aso, tso en bso (Vlaanderen) en mulo, havo, vwo (Suriname). Onderzoek naar taalonderwijs voor basisschoolleerlingen of volwassenen (bijvoorbeeld hogeschool) is niet opgenomen, tenzij dit onderzoek ook betrekking had op twaalf- tot achttienjarigen.

Zomer 2010

De auteurs: Martine Braaksma en Monique Oechies (Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam)

7 maart 2013