Onderzoeksrapport


Wat concludeert de Taalunie?

Uit de nulmeting en het eerste onderzoeksrapport concludeert de Taalunie vooral dat het Nederlands springlevend is. Onze taal wordt in alle maatschappelijke gebieden gebruikt en is in de meeste sociale situaties vanzelfsprekend de voertaal. Maar het kan altijd beter. Zo verdient de aanwezigheid van het Nederlands op het internet, in de muziek, aan de universiteiten en in de wetenschap extra aandacht.

Bij ‘informatievoorziening online’ (meer in Nederland dan in Vlaanderen) en in ‘muziek’ (in zowel Nederland als Vlaanderen) neemt het Engels een zichtbare plaats naast het Nederlands in. Binnen ‘masteropleidingen’ aan universiteiten (met name in Nederland) en in ‘wetenschappelijke publicaties’ (in zowel Nederland als Vlaanderen) lijkt het Engels niet zozeer naast als wel in de plaats van het Nederlands te komen. Met name het tweede vraagt toch wel om enige maatschappelijke reflectie.

Eerste herhalingsonderzoek Staat van het Nederlands

In 2018 vindt het eerste herhalingsonderzoek plaats van de Staat van het Nederlands. Hierbij ligt de focus op een aantal specifieke deelgebieden binnen het sociaal verkeer, het online gebruik en de wetenschap.

Het onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ wordt in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland en Friesland, de Universiteit Gent in Vlaanderen en Brussel, en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname.

Met dit herhalingsonderzoek is het mogelijk om ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik op te volgen en te bekijken waar eventueel nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlands te behouden of te verstevigen. Met deze eerste herhaling zal meer aandacht worden besteed aan talige variatie binnen het Nederlands en al dan niet erkende streektalen, en zullen voor het eerst ook de talenkeuzes in Suriname worden geïnventariseerd.

De resultaten van het eerste vervolgonderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ worden in het voorjaar van 2019 verwacht.

Wilt u graag deelnemen aan dit onderzoek? Meld u dan hier aan.

We willen met het onderzoek zo veel mogelijk mensen bereiken. Maar we willen met name jongeren, ouderen en van huis uit niet-Nederlandstaligen oproepen om zich voor de nieuwe, enquête aan te melden. Het invullen van de vragenlijst kost naar verwachting maximaal 15 minuten van uw tijd.

Meer informatie

13 december 2018