Subsidiesystematiek buitenlandse neerlandistiek

De Nederlandse Taalunie ondersteunt de neerlandistiek in het buitenland met subsidies. Dankzij deze subsidies wordt de kwaliteit en professionaliteit van het universitair onderwijs bevorderd. De subsidies worden toegekend volgens een vastgestelde systematiek.


Artikel 5.f van het Taalunieverdrag vermeldt dat de Nederlandse Taalunie het onderwijs in de Nederlandse taal, letteren en cultuurgeschiedenis in het buitenland zal bevorderen. In het kader daarvan ondersteunt de Taalunie de neerlandistiek in het buitenland, onder meer met subsidies.

De subsidies worden toegekend volgens een vastgestelde systematiek. Deze systematiek is ontwikkeld om de toekenning van de subsidies zowel voor de ontvangers als voor de Taalunie zelf inzichtelijk en efficiënt te maken. Met enige regelmaat worden de subsidiemogelijkheden getoetst aan de vraag en behoeften van de buitenlandse neerlandistiek. Dit heeft geleid tot verfijning en een bescheiden uitbreiding van deze systematiek.

Verfijning beleid neerlandistiek wereldwijd

Het Comité van Ministers heeft in zijn najaarsvergadering van 2010 een notitie vastgesteld waarin het huidige beleid ter ondersteuning van de neerlandistiek in het buitenland verfijnd wordt. Doel van deze notitie is om bij een toenemende ondersteuningsvraag beredeneerde keuzes te kunnen maken op basis van heldere, objectieve en toetsbare criteria.
Een samenvatting van de notitie vindt u hier.

De Taalunie onderscheidt:

A. Steun aan afdelingen Nederlands; hieronder vallen:

1. basissubsidie                                                     aanvraagformulier

2. projectsubsidie                                                  aanvraagformulier

3. startsubsidie

4. toelage voor student-assistenten

5. suppleties op lokale salarissen                          aanvraagformulier

6. onderzoeksbeurzen (PhD.)                                aanvraagformulier

7. masterbeurzen                                                   aanvraagformulier

8. taalunieregeling culturele presentaties in het buitenland

9. gastschrijverprogramma                                    aanvraagformulier
 

B. Steun aan docentenplatfoms/samenwerkingsverbanden, hieronder vallen:

10. werkingssubsidie                                             aanvraagformulier

11. subsidie voor de organisatie van docentenbijeenkomsten
                                                                              aanvraagformulier

12. gastdocentenregelingen                                  aanvraagformulier

13. zomercursussen op locatie                              aanvraagformulier

14. colloquia voor promovendi                              aanvraagformulier

Let op!  Behalve het aanvraagformulier basissubsidie zijn alle formulieren op deze pagina pdf-formulieren. Voordat u het pdf-formulier invult raden wij u aan om het formulier eerst op te slaan op uw computer. Slaat u na het invullen de ingevulde informatie op zodat alles bewaard blijft. Rechtstreeks invullen van het formulier op de website kan fouten veroorzaken en is in sommige gevallen onmogelijk.

Overige belangrijke informatie:

Indien een subsidieverzoek niet valt onder één van de opgesomde subsidiemogelijkheden dan zal over dit verzoek op ad hoc-basis een beslissing genomen worden.

Op de subsidiesystematiek buitenlandse neerlandistiek is de geschillenregeling van de Nederlandse Taalunie van toepassing.

De meest recente versie van de tekst van de subsidiesystematiek is te vinden op de pagina's op deze website die over de specifieke regelingen gaan (zie boven).

Downloads
23 oktober 2013