België Grondwet

 

Artikelen uit de Belgische Grondwet die het taalgebruik betreffen

 

Bron: Belgische Grondwet, gecoördineerde tekst van 17 februari 1997

Art. 4 België omvat vier taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied.

 

Bron: Belgische Grondwet, Gecoördineerde tekst van 17 februari 1994 . Titel I: Het Federale België, zijn samenstelling en zijn grondgebied, Art. 4

Art 30 Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.

 

Bron: Belgische Grondwet. Gecoördineerde tekst van 17 februari 1994, Titel II: De Belgen en hun rechten, Art. 30

Art. 129 (wijziging van de terminologie)

§ 1 De Parlementen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, bij uitsluiting van de federale wetgever, elk voor zich, bij decreet, het gebruik van de talen voor: - 1° de bestuurszaken; - 2° het onderwijs in de door de overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instellingen; - 3° de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsmede de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.

§ 2 Deze decreten hebben kracht van wet, respectievelijk in het Nederlandse taalgebied en in het Franse taalgebied, uitgezonderd wat betreft:

  • de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat. Voor deze gemeenten kan in de bepalingen betreffende het gebruik van de talen voor de aangelegenheden bedoeld in § 1 geen verandering worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid;
  • de diensten waarvan de werkkring verder reikt dan het taalgebied waarin zij gevestigd zijn;
  • de door de wet aangewezen federale en internationale instellingen waarvan de werking gemeen is aan meer dan één gemeenschap.

 

 

 

5 november 2012