Bestuurstaal in Nederland

 

Artikelen uit de Algemene wet bestuursrecht

 

Bron:Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht () Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en bestuursorganen Afdeling 2.2. Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer Artikel 2:6, 2:7, 2:8, 2:12

Artikel 2:6 1.Bestuursorganen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen gebruiken de Nederlandse taal, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 2.In afwijking van het eerste lid kan een andere taal worden gebruikt indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 2:7 1.Een ieder kan de Friese taal gebruiken in het verkeer met bestuursorganen, voor zover deze in de provincie Fryslân zijn gevestigd. 2.Het eerste lid geldt niet, indien het bestuursorgaan heeft verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond, dat het gebruik van de Friese taal tot een onevenredige belasting van het bestuurlijk verkeer zou leiden.

Artikel 2:8 1.Bestuursorganen kunnen in het mondeling verkeer binnen de provincie Fryslân de Friese taal gebruiken. 2.Het eerste lid geldt niet, indien de wederpartij heeft verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond, dat het gebruik van de Friese taal tot een onbevredigend verloop van het mondeling verkeer zou leiden. (…) Artikel 2:12 1.Een ieder kan in vergaderingen van in de provincie Fryslân gevestigde vertegenwoordigende organen de Friese taal gebruiken. 2. Hetgeen in de Friese taal is gezegd, wordt in de Friese taal genotuleerd.

 

5 november 2012