Vertaalateliers op locatie

Met ingang van 2009 faciliteert het Expertisecentrum Literair Vertalen een flexibel aanbod aan ateliers literair vertalen die onafhankelijk van de talencombinatie overal ter wereld ingericht kunnen worden.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen faciliteert een flexibel aanbod aan ateliers literair vertalen die onafhankelijk van de talencombinatie overal ter wereld ingericht kunnen worden en die zoveel mogelijk aansluiten bij literaire evenementen ter plekke. U kunt hierbij denken aan boekenbeurzen, het bezoek van een schrijver, het verschijnen van een vertaling van een Nederlandstalig werk enz.
Deze vertaalateliers op Locatie (VoL) zullen zo moeten worden opgezet dat aankomend vertaaltalent extra gemotiveerd wordt om voor een loopbaan van professioneel literair vertaler te kiezen. Doelgroep: gevorderde of recent afgestudeerde getalenteerde studenten.
Universiteiten waar Nederlands wordt gedoceerd kunnen bij het ELV een subsidie aanvragen om een VoL te organiseren. De organisatie van ateliers op locatie is in handen van de aanvragende universiteit(en), in samenspraak met het ELV.

Mogelijke formats

Het gaat om een flexibel aanbod dat verschillende vormen kan aannemen - van een reeks vertaalateliers aan een universiteit, een echt reizend programma op verschillende locaties in een taalgebied tot een meer complex aanbod op één centrale plek in een taalgebied. Het aanbod mag echter nooit de vorm van een structureel onderdeel van een curriculum krijgen. Op http://literairvertalen.org vindt u een aantal mogelijke formats.

Aanvraag en toekenning

De aanvraag voor een vertaalatelier op locatie gebeurt bij het ELV, door middel van een formulier dat van de website gedownload kan worden. Voor de procedure, het formulier en de criteria zie de website van het ELV. Universiteiten kunnen een aanvraag doen voor een bedrag tussen € 1.000 en
€ 5.000.

7 november 2017