Voorwoord

Op 24 september 2004 is de VON, de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, opgeheven. De voortdurende terugloop in het ledenbestand bleek niet te keren. Meer dan 35 jaar heeft de VON de discussie gestimuleerd over doelstellingen en didactiek van het onderwijs in de Nederlandse taal. In het tijdschrift Moer is die discussie vastgelegd.

Het is dan ook gelukkig dat uit de financiële erfenis van de VON alle jaargangen van Moer digitaal beschikbaar gesteld konden worden; het Moer-archief is gratis te gebruiken op www.taalunieversum.org/moer.

Daarnaast is nog een ander initiatief in ontwikkeling: de publicatie van een kleine reeks digitale VON-cahiers. Het is de bedoeling dat in een viertal discussiebundels verspreid over diverse schoolsoorten een actueel onderwerp uitgewerkt wordt. In ieder cahier komen verschillende visies op het onderwerp aan de orde; tegengestelde visies, accentverschillen, verschillen in vakopvattingen en onderwijsopvattingen komen zo uit de verf. Zo willen we recht doen aan de doelstellingen van de VON.

De eerste bundel is nu klaar: hij bestaat uit diverse bijdragen over het literatuuronderwijs in havo/vwo.  We hopen dat de bundel de discussie over en het enthousiasme voor zinvol literatuuronderwijs zal stimuleren.

14 juni 2013