Vragen over Nederlands op school

illustratie - meisje maakt toets

Hieronder vindt u een reeks veelgestelde vragen over Nederlands op school, met hun antwoord.

 

Een goed overzicht van mogelijkheden om online Nederlands te leren, vindt u op de website van het Informatiecentrum Taal. Klik op 'Links', en ga vervolgens naar de rubriek 'Nederlands leren/oefenen op het internet'. Er zijn websites voor volwassenen, maar ook voor kinderen in de basis- en voortgezet onderwijsleeftijd.

En ook op het Taalunieversum staan links naar online leermiddelen voor NT2-leerders.

Op het Taalunieversum vindt u ook informatie bij welke instellingen u via internet Nederlands kunt leren.

Dit antwoord werd mede verstrekt door het Informatiecentrum Taal van de KPC Groep.

 

Dat een goede taalvaardigheid van leerlingen winst oplevert bij het begrijpen en leren van andere vakken is geen nieuws. Het taalvaardigheidsniveau van leerlingen kan echter nogal uiteenlopen waardoor vakdocenten manieren moeten zoeken om elke groep leerlingen te bereiken.

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar taalgericht vakonderwijs en zijn veel initiatieven genomen om de taalcomponent in het vakonderwijs een centrale plaats te geven. Bijgaand literatuuroverzicht is een verzameling van literatuur, methodes en tijdschriftartikelen over (meer) taalgericht vakonderwijs.

Dit antwoord werd verstrekt door het Informatiecentrum Taal van de KPC Groep.

 

Om in onze maatschappij goed te kunnen functioneren hebben wij onder andere een uitgebreide woordenschat nodig. Maar ook op school is een uitgebreide woordenschat van belang. Uit onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen woordenschatontwikkeling en schoolsucces.

Er is een verschil in woordenschatomvang van autochtone en allochtone kinderen. Aan het begin van groep 1 beschikken autochtone kleuters over 3.000 woorden in de receptieve woordenschat en 2.000 woorden in de productieve woordenschat. Aan het einde van groep 2 is dat toegenomen tot respectievelijk 5.000 en 3.000 woorden. Aan het einde van groep 8 hebben zij de beschikking over ongeveer 17.000 woorden. Allochtone leerlingen van Turkse of Marokkaanse afkomst liggen aan het einde van groep 8 ongeveer 2 jaar achter wat betreft hun woordvoorraad. Het aantal woorden waarover ze beschikken als ze op de basisschool komen is kleiner dan dat van autochtone kinderen. Ook het aantal woorden waarmee ze hun woordenschat jaarlijks uitbreiden is kleiner. Het niveau van Surinaamse en Antilliaanse kinderen ligt tussen dat van autochtone en Turkse en Marokkaanse kinderen in.

Een kleine woordenschat heeft grote gevolgen voor het zins- en tekstbegrip van leerlingen in de midden- en bovenbouw. De leerlingen zijn niet in staat de benodigde kennis of informatie uit de teksten en instructie te halen. Voor alle taalzwakke leerlingen is het van belang dat er in het onderwijs aandacht wordt besteed aan woordenschatontwikkeling. Het dient in alle groepen en bij alle vak- en vormingsgebieden aan de orde te komen.

Naast het doelgericht woorden aanleren is het ook van belang dat de leeromgeving zo wordt ingericht, dat leerlingen veel met woorden (taal) in aanraking komen. Uit onderzoek komt naar voren dat lezen een belangrijke factor is bij het vergroten van de woordenschat, vandaar dat het aan te raden is om plaats in te ruimen voor zelfstandig lezen. Tevens zouden scholen moeten nagaan of hun methoden voldoende informatieve teksten bevatten, omdat het lezen van die teksten de woordenschat vergroot.

Bronnen:

 • Kienstra, M. Woordenschatontwikkeling: werkwijzen voor groep 1-4 van de basisschool. Nijmegen : KUN: Expertisecentrum Nederlands, 2003 ISBN 90 77529 01 2
 • Strating-Keurentjes, H.T. Lexicale ontwikkeling in het Nederlands van autochtone en allochtone kleuters. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, 2000 ISBN 90-74029-13-2
 • De website: www.taalsite.nl

Achtergrondinformatie over bepaalde aspecten van woordenschatontwikkeling:

Dit antwoord werd verstrekt door het Informatiecentrum Taal van de KPC Groep.

 

Kijk op de website van het Informatiecentrum Taal : www.kpcgroep.nl/infotaal bij 'Nascholing'. Daar vindt u diverse mogelijkheden: van een eendaagse workshop woordenschatonderwijs tot en met een Duale Masteropleiding Nederlands als Tweede Taal. Dit overzicht is wel exclusief op Nederland gericht.

Een vrij volledig overzicht van opleidingen en nascholingen in Nederland én Vlaanderen staat ook op het Taalunieversum: http://taalunieversum.org/koppelingen/86/

Een tip: onderzoek steeds goed de toelatingsvoorwaarden, want die verschillen erg van opleiding tot opleiding.

Dit antwoord werd verstrekt door het Informatiecentrum Taal van de KPC Groep.

 

In Nederland zijn er zowel eindtermen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs als de volwassenenducatie, in Vlaanderen enkel in het gewoon lager onderwijs en in het secundair onderwijs.

Nederland

 1. De Nederlandse kerndoelen voor het Nederlands in het basisonderwijs vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, samen met aanvullende informatie (zoals de wetsartikelen die op de kerndoelen betrekking hebben).

 2. De Nederlandse eindtermen voor het voortgezet onderwijs zijn te downloaden op de website van het CFI (kies voor 'VO', vervolgens voor 'thema's' en klik ten slotte op 'examenprogramma's' - de eindtermen staan vermeld in de examenprogramma's; de examenprogramma's voor havo/vwo staan onder 'moderne talen').
  Let op: de laatste wijzigingen zijn niet verwerkt in deze versies.
  • Wijzigingen in de examenprogramma's vmbo zijn opgenomen in de Regeling 'wijzigingen examenprogramma's Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 2005 (Gele katern nummer 8b van 28 april 2004).
  • Wijzigingen in de examenprogramma's van het havo/vwo zijn opgenomen op www.tweedefase-loket.nl, onder de rubriek 'Files Downloaden' (bij 'examenprogramma's per vak')
 3. De eindtermen Nederlands voor de volwasseneneducatie in Nederland kan men bekijken op de website van de SLO

Vlaanderen

 1. De Vlaamse eindtermen, ontwikkelingsdoelen en opleidingsprofielen voor de verschillende onderwijsniveaus kunnen gedownload of besteld worden via de site van de Vlaamse Dienst voor Onderwijsontwikkeling.

In de linksverzameling van het Taalunieversum staan nog andere interessante links rond beleid en regelgeving in beide landen.

Op de vacaturebank van het Taalunieversum staan vacatures uit binnen- én buitenland voor mensen die zich professioneel bezighouden met Nederlands.

Verder vind je ook informatie over vacatures aan buitenlandse vakgroepen Nederlands op de website van de Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek (klik bovenaan op Vacatures), en in Neder-L, een elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek.

Voor Nederland vind je deze informatie op de website van het Landelijk Netwerk voor Tweetalig Onderwijs (klik in het linkermenu op 'Overzicht scholen').

Een beschrijving van de situatie in Vlaanderen staat op de website van het tijdschrift Klasse.

Het Nederlandse Staatsexamen NT2 is een vrijwillig examen, bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar willen laten zien dat ze voldoende Nederlands kennen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Het Staatsexamen NT2 is voor iedereen toegankelijk, en is het enige landelijk erkende examen op dit terrein. De examens worden op een aantal plaatsen in het land georganiseerd. Voor aanmelding en verdere informatie moet men contact opnemen met DUO (voorheen 'Informatie Beheer Groep'), die het Staatsexamen organiseert.

Meer informatie over het Staatsexamen NT2 vind je ook op de websites van de volgende organisaties:

Op de site van NT2puntnl kunnen voorbeeldexamens van het staatsexamen NT2 gedownload worden.

Papieren voorbeeldexamens zijn te bestellen bij de Citogroep (klik in het linkermenu op 'voorbeeldexamens staatsexamen NT2' en op 'Proeftoetsen staatsexamen NT2').

Als je een diploma wil halen in Nederland dan kun je deelnemen aan het Staatsexamen NT2. Dit vrijwillige examen is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar willen laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of voortstuderen.


Meer informatie vind je op Kennisnet en op de site van DUO (voorheen 'Informatie Beheer Groep'), die het Staatsexamen NT2 organiseert.

naturalisatie
Het Staatsexamen NT2 mag niet verward worden met de zogenaamde naturalisatietoets, die verplicht is als men zich tot Nederlander wil naturaliseren. Wel is het zo dat wie het staatsexamen NT2 heeft behaald, vrijgesteld is van de naturalisatietoets. Meer informatie over de naturalisatietoets vindt u op de website van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst.

In Vlaanderen bestaat er geen centraal examen, noch een naturalisatietoets.

examens in het buitenland
Als je Nederlands studeert in het buitenland en een certificaat wil behalen, kan je deelnemen aan het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Er bestaan enkele websites die alle informatie bundelen over het beroep van leraar in Vlaanderen en Nederland. Op deze websites staat ook informatie over lerarenopleidingen en vacaturedatabanken. Een overzicht van deze websites vind je hier.

Voor wie NT2-docent wil worden, staat er op het Taalunieversum een uitgebreid overzicht van de verschillende opleidingen die aangeboden worden in Nederland en Vlaanderen.

Wie aan de slag wil als lesgever NT2 in Vlaanderen, vertrekt best van het overzicht dat het Vlaamse departement Onderwijs heeft gemaakt van alle instanties die onderwijs (dus ook NT2) geven aan volwassenen.

De betekenis van onderwijstermen uit Nederland en Vlaanderen kan je opzoeken in de onderwijstermenlijst van het Taalunieversum. Daar vind je ook wat meer uitleg over het Nederlandse en Vlaamse onderwijssysteem.

In het onderwijsluik van het Taalunieversum vind je beschrijvingen van nagenoeg al het wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs Nederlands dat in het voorgezet/secundair onderwijs is gevoerd. In de loop van 2005 worden hieraan ook beschrijvingen van onderzoeken uit het basisonderwijs toegevoegd.

Daarnaast biedt ook de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap een zeer goed vertrekpunt voor wie op zoek is naar informatie over het onderwijs Nederlands.

Er zijn verschillende verenigingen waar je lid van kan worden. Een overzicht vind je op het onderwijsluik van het Taalunieversum. Neem eens een kijkje, misschien vind je een vereniging waar je lid van wil worden.

Enkele van de in het overzicht vermelde websites hebben ook een forum, waarop je rechtstreeks met collega's in contact kan komen.

Elk jaar organiseert de Stichting Het Schoolvak Nederlands een grote conferentie rond het schoolvak Nederlands. Leerkrachten uit Nederland en Vlaanderen nemen deel aan deze tweedaagse conferentie, die afwisselend in Nederland en Vlaanderen plaatsvindt. Meer informatie vind je op www.hetschoolvaknederlands.org

Kijk ook op onze onderwijsagenda (wwwtaalunieversum.org/onderwijs/, onderaan de pagina): daar vind je steeds activiteiten waar heel wat mensen samenkomen die bezig zijn met het onderwijs Nederlands. Ook de websites van lerarenverenigingen houden vaak een activiteitenkalender bij.

Wie in het buitenland Nederlands leert en behoefte heeft om zijn of haar kennis te laten toetsen, kan examen doen voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

In 2011 namen aan het examen in totaal ruim 2.700 kandidaten in achtendertig landen deel.
Het Certificaat is een toelatingsvoorwaarde voor een aantal opleidingen en bedrijven in Vlaanderen en Nederland.

Aan bijna 175 universiteiten in 40 landen kun je Nederlands studeren. Dat kan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in Midden- en Oost-Europa, aan vele universiteiten in Duitsland, maar ook aan tientallen universiteiten in Frankrijk, Indonesië, Zuid-Afrika en Groot-Brittannië.


Volgens een onderzoek van Theo Janssen leren de meeste buitenlandse studenten Nederlands om de beeldende kunst van Vlaanderen en Nederland te kunnen bestuderen.

Daarnaast wordt Nederlands onderwezen op lagere en middelbare scholen gegeven in Wallonië en in gebieden die aan Nederland en België grenzen, zoals het Franse Nord-Pas de Calais en het Duitse Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen.

Lees meer>>

Weer een woord: 500 Nederlandse begrippen met verwerking (handleiding)
S. Noot...[et al.]
Den Haag: Centrum voor Onderwijs aan Anderstaligen, 1986
18 p., met illustraties en 46x3 kaarten met 500 begrippen
ISBN 90-73102-09-X

Deze methode is bedoeld voor leerlingen van alle leeftijden, d.w.z. van basisschool (groep 4 t/m 8) tot en met volwasseneneducatie, die pas begonnen zijn met het leren van de Nederlandse taal en die technisch kunnen lezen in het Nederlands.

'Weer een woord' is bedoeld voor het aanleren en inoefenen van een groot aantal veel voorkomende Nederlandse zelfstandige naamwoorden en bijbehorende lidwoorden en deze leren gebruiken in eenvoudige tekstjes. De begrippen staan in beeld en woord op de kaarten en staan per thema bij elkaar (het huis, het weer etc.).

Het materiaal bestaat uit een handleiding en 46X3 kaartjes met 500 begrippen.

Besteladres:
HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding)
COA
Postbus 53509, 2505 AM Den Haag
tel: 070-4482828
fax: 070-4482829
e-mail: info@hco.nl
internet: www.hco.nl

Prijs: € 20,25 (handleiding, kaartjes, plastic bakje)


Neem de tijd: een programma voor de tweede-taalverwerving van allochtone leerlingen in het basisonderwijs
E. Mulder-de Vree, W. van Elsacker
Den Haag: Centrum voor Onderwijs aan Anderstaligen (COA), 1992
met illustraties en woordenlijst
ISBN 90-73102-29-4 (handleiding)
ISBN 90-73102-30-8 (leerlingenboek)

Dit programma is ontwikkeld voor niet-Nederlandstalige leerlingen op de basisschool vanaf groep 4. Ook in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kan men er mee werken. Het programma is geschikt voor zowel neveninstromers als onderinstromers die nog veel hiaten vertonen in hun kennis van het Nederlands.

De doelstellingen van deze methode zijn: - de leerlingen worden bewust gemaakt van het verschijnsel 'tijd' en in relatie hiermee de verandering van de werkwoordsvormen, - de woordenschat wordt uitgebreid, - de spreekvaardigheid wordt getraind, - de schriftelijke taalvaardigheid en de spelling worden geoefend. Voorbereiding op het zaakvak geschiedenis.

Het bestaat uit een leerlingenboek en een uitgebreide handleiding voor de leerkrachten.

Besteladres:
HCO, Postbus 53509, 2505 AM Den Haag
tel: 070-4482828
fax: 070-4482829
e-mail: info@hco.nl
internet: www.hco.nl

Prijs: € 27,75


Colorcards: dagelijkse voorwerpen
Arnhem: Boek- en Leermiddelen Centrale, 199?
met 48 foto's

De doelgroep van dit materiaal zijn leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, anderstaligen en afasiepatiënten.

Het doel van deze methode is het uitbreiden van de woordenschat en het komen tot een basis van het dagelijkse taalgebruik, welke het kind c.q. de patiënt kan begrijpen.

Het materiaal bestaat uit kleurenfoto's. Er zijn ook andere colorcards over diverse onderwerpen.

Besteladres:
Baert
Postbus 134, 4570 AC Axel
tel.: 040-2572612
fax: 040-2430123
e-mail: baert@village.uunet.be
internet: www.baert.com


Stenvertbloks NT2-woordenschat
N. van Beusekom
Werkgroep NT2
Baarn: Stenvert
60 p., met illustraties
ISBN 90-281-0221-3 (deel A)
ISBN 90-281-0232-9 (antwoorden A)
ISBN 90-281-0222-1 (deel B)
ISBN 90-281-0233-7 (antwoorden B)
ISBN 90-281-0223-X (deel C)
ISBN 90-281-0234-5 (antwoorden C)

Deze Stenvert bloks NT2 zijn bedoeld voor allochtone leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs.

De bloks zijn een hulpmiddel te gebruiken bij elke NT2-methode om de mondeling verworven woordenschat schriftelijk te verwerken. Met deze bloks kunnen allochtone leerlingen vrijwel zonder hulp zich een groot aantal woorden eigen maken. Elk blok bevat 60 pagina's met gevarieerde oefeningen om zelfstandig mee te werken. Alle woorden zijn getekend en herkenbaar voor iedereen. Het gaat daarbij om hoogfrequente woorden, binnen een bepaalde context.

De methode bestaat uit drie NT2-bloks (A, B en C) met drie antwoordenbloks.

Besteladres:
Boekhandel/uitgeverij Bekadidact
Postbus 122, 3740 AC Baarn
tel: 035 5482421 (afd. verkoop en voorlichting)

Prijs: € 93,75 voor totale pakket (5 ex. van ieder deel en 3 antwoordenboeken)

 

Stenvertbloks Taalmakkers
R. Heiting [et al.]
Baarn: Bekadidact, 2001
(Stenvertbloks)

De reeks Taalmakkers is speciaal voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Met deze bloks kan de leerkracht tijdens de reguliere lessen in de groep op een praktische en doelgerichte wijze hulp bieden.

De leerstof loopt synchroon met die van het Cito-leerlingvolgsysteem. De bloks hebben 'Samenwerken-pagina's' en 'Zelfstandig oefenen-pagina's'. Met de 'Samenwerken-pagina's' kan de leerkracht samen met de leerling, achterhalen wat fout en goed gaat. Wanneer de aanpak begrepen is, kan de leerling verder met de 'Zelfstandig oefenen-pagina's' om zich de leerstof eigen te maken.

Besteladres:
Boekhandel of via www.bekadidact.nl

 

Prisma project: algemene handleiding: beschrijving van de Prismaprogramma's en de invoering daarvan
A. Kraal-Ouni, J. Broere
Rotterdam: Partners Training & Innovatie, 1999
52 p., met literatuuropgave en bijlages
ISBN 90-5819-040-4

Het 'Prisma project' is een methode voor de eerste opvang in het basisonderwijs van nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Scholen die deze methode gebruiken dienen bereid te zijn Nederlands taalonderwijs minstens vijf dagdelen per week, minstens één jaar lang in een aparte opvangklas met een speciale opvangleerkracht aan te bieden.

Het pakket bestaat uit een algemene handleiding, een voorlichtingsvideo, een programma mondeling Nederlands, een programma lezen, een programma aanvankelijk lezen (de methode 'Lezen doe je overal'), een programma begrijpend luisteren en begrijpend lezen op basis van verhalende en informatieve teksten en woordkaarten wereldoriëntatie (de methode 'Schooltaal'), een programma zelfstandig werken, een leestoets ('Lezen over grenzen heen') en een informatiebrochure over typische eigenaardigheden van de Nederlandse samenleving ('De wegwijzer').

Alle programma's zijn cursorisch van opbouw. De leerstof van het programma mondeling Nederlands en het programma Lezen is bovendien thematisch opgebouwd.

Besteladres:
CED-groep
uitgeverij Partners, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
tel: 010-4071563
fax: 010-4071644
e-mail: partners@cedgroep.nl
internet: www.uitgeverijpartners.nl

Prijs: € 43,50


Schooltaal: een programma begrijpend luisteren en lezen voor de ontwikkeling van schoolse taalvaardigheden
M. Molendijk...[et al.]
Projectbureau Rotterdam: Partners Training & Innovatie, 1995
met illustraties
ISBN 90-75074-19-0 (handleiding schooltaal)
ISBN 90-75074-11-5 (handleiding woordkaarten)
ISBN 90-75074-10-7 (set woordkaarten)
ISBN 90-75074-12-3 (stripboek)
ISBN 90-75074-21-2 (videoband cursus 3)
ISBN 90-75074-22-0 (videoband cursus 4)
ISBN 90-75074-13-1 (werkschrift bovenbouw cursus 2)
ISBN 90-75074-15-8 (werkschrift bovenbouw cursus 3)
ISBN 90-75074-17-4 (werkschrift bovenbouw cursus 4)
ISBN 90-75074-14-X (werkschrift middenbouw cursus 2)
ISBN 90-75074-16-6 (werkschrift middenbouw cursus 3)
ISBN 90-75074-18-2 (werkschrift middenbouw cursus 4)

Schooltaal is bedoeld voor neveninstromende leerlingen in het basisonderwijs en is onderdeel van het Prisma-project. Het Prisma project bevat in totaal vier cursussen (1 Mondeling Nederlands, 2 Lezen, 3 Zelfstandig werken en 4Schooltaal). Met Schooltaal kan begonnen worden als de leerling ongeveer 10 weken met het Prisma Project heeft gewerkt.

Naast de dagelijkse omgangstaal hebben leerlingen ook specifieke schoolse taalvaardigheden nodig. Het Programma Schooltaal traint deze vaardigheden. Het programma bestaat uit lessen begrijpend luisteren en begrijpend lezen op basis van verhalende en informatieve teksten en woordkaarten wereldoriëntatie.

Schooltaal bestaat uit een handleiding, een stripboekje en werkschriftjes, twee videobanden en woordkaarten wereldoriëntatie. Bij de woordkaarten hoort ook een handleiding.

Besteladres:
CED-groep, uitgeverij Partners
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
tel: 010-4071563
fax: 010-4071644
e-mail: partners@cedgroep.nl
internet: www.uitgeverijpartners.nl


De toren van Babbel: Nederlands voor de lagere school
M. Colpin ...[et al.], red. K. Jaspaert
Deurne: Plantyn, 1995
veelvuldig gepagineerd, losbladige uitgave
ISBN 90-301-0651-4 (handleiding 1a)

Deze Vlaamse NT1/NT2-methode is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 van de basisschool.

De 'Toren van Babbel' is een analytische, taakgerichte methode. Zij wil de schoolse taalvaardigheid die leerlingen nodig hebben verhogen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij het natuurlijke taalverwervingsproces. Het is een geïntegreerde NT1/NT2-methode waarbij naast het opbouwen van de algemene taalvaardigheid van de leerlingen ook wordt gewerkt aan technisch lezen, spelling, taalbeschouwing en leesbevordering.

Het materiaal bestaat voor ieder leerjaar uit een handleiding, een werkboek en een leerlingenboek.

Besteladres:
Boekhandel of Uitgeverij Wolters Plantyn:
Santvoortbeeklaan 21-25, 2100 Deurne-Antwerpen
tel: 0032-3-3600211
internet: www.woltersplantyn.be


Woordenschatkamer
H. Kooreman
Groningen: Woltersgroep, 1996
met illustraties
ISBN 90-01-70128-0 (handleiding A + B)

De serie 'Woordenschatkamer' heeft als doelgroep groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. Anderstalige leerlingen kunnen met deze methode voor woordenschatontwikkeling zelfstandig werken. Voor groep 5-6 is er Woordenschatkamer A, voor groep 7-8 is er Woordenschatkamer B.

De 2 series zijn samengesteld rond thema's: school, lichaam en kleding, dieren, boodschappen, het huishouden, buiten, verkeer, mensen, wonen, werken, vrije tijd en vakantie.

In totaal biedt Woordenschatkamer meer dan 1400 woorden, die geleerd, geoefend en getoetst kunnen worden. Elk subthema begint met het technisch lezen van de nieuwe woorden. De oefeningen zijn gericht op de uitspraak, de betekenis en de schrijfwijze van woorden. De methode is bedoeld om de woordenschat van leerlingen te vergroten.

De methode bestaat uit een handleiding en 24 deeltjes (12 delen (thema's) voor Woordenschatkamer A en 12 delen (thema's) voor Woordenschatkamer B.

Besteladres: Boekhandel

Prijs: € 64,89 handleiding, € 11,00 per thema groep 5-6 (5 ex.per thema), € 11,00 per thema groep 7-8 (5 ex.per thema), € 26,32 voor de 12 thema's voor groep 5-6 (Woordenschatkamer A), € 26,32 voor de 12 thema's voor groep 7-8 (Woordenschatkamer B)


Taaltijd: Nederlandse taal voor het basisonderwijs
onder red. van E. van Haspel, T. Oudkerk, Pool Werkgroep Taaltijd
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1994
met illustraties, losbladige uitgave

'Taaltijd' is een methode Nederlands voor het basisonderwijs, die optimaal toepasbaar is in combinatiegroepen en in scholen met heterogeen samengestelde groepen.

De methode is gericht op een continue ontwikkelingsgang van alle kinderen. De drie taaldomeinen mondeling taalgebruik, schriftelijk taalgebruik en taalbeschouwing worden aan de orde gesteld. De methode is systematisch opgebouwd rond thema's en onderwerpen uit de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Differentiatie kan plaatsvinden omdat naast de kernstof er ook stof voor verdieping en keuze is.

De methode houdt rekening met de kerndoelen in het basisonderwijs. Kern van de methode is 'Taaltijd Taal'. Daarin staan de volgende taalvaardigheden centraal: lezen, spreken, taalschat, taalspel, stellen, luisteren, en kijken naar taal. Taaltijd spelling is een aparte leergang.

Met 'Taaltijd Diagnostiek' en 'Taaltijd T2' kan er worden gedifferentieerd. Voor taalzwakke en meertalige kinderen biedt de methode extra voorzieningen. Met 'Taaltijd Diagnostiek' houdt u taalzwakke kinderen bij de les door ze in één uur voor te bereiden op de lessen van de komende week.

'Taaltijd T2' biedt meertalige kinderen extra voorbereiding. Dit onderdeel is vooral gericht op woordenschat en taalbeschouwing. Kopieerbladen bieden eenvoudige, vervangende oefeningen.

De methode 'Taaltijd Taal' bestaat voor groep 1 t/m 3 uit: een handboek met lesideeën, een kopieermap, een werkboek (alleen groep 3), een geluidscassette en een observatieboek. Groep 4 t/m 8: een leerlingenboek, een handleiding, een kopieermap en een geluidscassette. Voor alle groepen is er 'Taaltijd T2'. Voor de groepen 4 t/m 8 is er 'Taaltijd Solo', Diagnostiek en Taaltijd Spelling.

Besteladres:
Boekhandel of bij Uitgeverij Wolters:
tel.: 030-6383441
e-mail: bao@wolters.nl
internet: www.wolters.nl


Taaltijd: Nederlandse taal voor het basisonderwijs - Spelling
onder red. van E. van Haspel, T. Oudkerk - Pool Werkgroep Taaltijd
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996
losbladige uitgave, met illustraties en spellingschrift

'Taaltijd spelling' is een methode Nederlands voor het basisonderwijs, die optimaal toepasbaar is in combinatiegroepen en in scholen met heterogeen samengestelde groepen en bedoeld voor groep 4 t/m 8. Het onderdeel spelling is uiteraard speciaal bedoeld voor spellingzwakke kinderen.

In het onderdeel spelling van deze methode leren de kinderen om voor een bepaalde spellingcategorie de meest efficiënte spellingstrategie te gebruiken. 'Taaltijd spelling' differentieert op de leerinhoud, werkvormen, instructie en tempo. De methode houdt rekening met de kerndoelen in het basisonderwijs.

De methode bestaat voor uit een spellinghandleiding, een spellingschrift en een spellingkopieermap en een cd-rom spelling. Met de 'Taaltijd Spelling' cd-rom kunnen de kinderen bepaalde spellingcategorieen systematisch oefenen. Er zijn maar liefst negen oefenvormen. Naast het groepsprogramma kunt u voor elk kind ook een individueel programma samenstellen. Het programma signaleert niet alleen spelfouten, maar helpt de kinderen ook als ze er niet uitkomen. Met de diagnostische toetsen en oefeningen is de software ook heel geschikt voor remediering.

Besteladres: Boekhandel


Taaltijd spelling cd: demo
Groningen: Wolters Noordhoff
cd-rom
ISBN 9001149006

De cd-rom Taaltijd Spelling hoort bij de methode Taaltijd. Het programma is bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Voor elke jaargroep is er een aparte module. Het programma is gericht op instructie en oefening van spellingcategorieën en werkwoordsvorming. De kinderen kunnen zelfstandig met het programma werken. Op verschillende manieren worden woorden aangeboden, die vervolgens door intikken, aanklikken of verslepen verwerkt moeten worden. Deze cd-rom kan los van de methode Taaltijd gebruikt worden.

Besteladres: Boekhandel

 

De Berlage taalcursus: intensieve cursus Nederlands voor school en studie
M. Timp
Bussum: Coutinho, 1997
223 p., met illustraties, losbladige uitgave
ISBN 90-6283-0374 (docentenboek)
ISBN 90-6283-0366 (cursusboek 1)
ISBN 90-6283-0269 (cursusboek 2)

De Berlage taalcursus is gemaakt voor neveninstromers vanaf tien jaar die goed kunnen lezen in hun eigen taal om in korte tijd een Nederlandse woordenschat te verwerven. Het is een intensieve aanvangscursus die bij 20 a 25 lesuren per week voor kinderen in groep 7 en 8 vier tot zes maanden duurt en voor jongeren vanaf 13 jaar twee a drie maanden.

In de cursus wordt een woordenschat van 2600 woorden aangeleerd, waaronder de 1200 algemene en meest frequente woorden van het Nederlands. Er wordt gevarieerde taal aangeboden: dagelijkse algemene taal, omgangstaal, maar vooral ook schooltaal, met het oog op de toekomstige schoolvakken.

Het doel is de cursisten in korte tijd een aanvangswoordenschat te laten verwerven die hen in staat stelt regulier voortgezet onderwijs te volgen.

De twee cursusboeken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, om met deel 2 te kunnen beginnen moet de leerling eerst deel 1 hebben doorgewerkt. Deel 2 bevat langere teksten dan Deel 1 met meer abstracte woorden en begrippen.

De methode bestaat uit een docentenhandleiding met een cd met extra luisteroefeningen, 2 cursusboeken met 2 cd en woordenlijsten in verschillende talen (Duits, Portugees, Engels, Spaans, Chinees, Russisch, Frans, Somalisch, Bulgaars, Hindi, Urdu, Servo-Kroatisch, Turks, Farsi, Arabisch, Tagalog en Amhaars)

Besteladres: Boekhandel of www.coutinho.nl

Prijs: € 38,25 docentenboek met cd, € 24,75 cursusboek deel 1 met cd, € 26,78 cursusboek deel 2 met cd en woordenlijsten


Joker: eerste opvang in de reguliere klas van het basisonderwijs 
Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers
Leuven: Centrum voor Taal en Migratie, Steunpunt NT2, 1997
152 p.
ISBN 90-75511-08-6 (bronnenboek/kopieerbladen)

De activiteiten van 'Joker' zijn bedoeld als een intensieve taalvaardigheidsinjectie voor de periode van instap, de eerste weken die de nieuwkomer in de klas doorbrengt.

De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een vrij stevige basis-taalvaardigheid op relatief korte tijd, zodat de nieuwkomer voldoende redzaam is om in de klas en op school 'mee te kunnen doen'. De activiteiten zijn opgevat als een bezigheid voor de hele klas en moeten dus bovenop de gewone klasactiviteiten worden georganiseerd.

De methode bestaat uit een bronnenboek en een map met kopieerbladen.

Besteladres:
Steunpunt NT2
Blijde Inkomststraat 7, 3000 Leuven, België
Tel.: 00 32 16 325367
e-mail: alena.hemmerijckx@arts.kuleuven.be

Prijs: € 79,32

 

Taal actief NT2
H. Arts...[et al.]
Den Bosch: Malmberg, 1993
met illustraties, losbladige uitgave
ISBN 90-208-4326-5 (handleiding a met NT2 groep 4)
ISBN 90-208-4327-3 (handleiding b met NT2 groep 4)
ISBN 90-208-4319-2 (kopieerbladen groep 4)
ISBN 90-208-1607-1 (handleiding a met NT2 groep 5)
ISBN 90-280-1608-X (handleiding b met NT2 groep 5)
ISBN 90-280-1606-3 (kopieerbladen groep 5)
ISBN 90-280-1616-0 (handleiding a met NT2 groep 6)
ISBN 90-280-1617-9 (handleiding b met NT2 groep 6)
ISBN 90-280-1609-8 (kopieerbladen groep 6)

'Taal actief NT2' richt zich op meertalige kinderen van groep 4 t/m groep 8 die zo ver gevorderd zijn in hun tweedetaalverwerving, dat zij met de geboden ondersteuning het reguliere programma van Taalspel kunnen volgen.

In de handleiding is de NT2-leerstof geïntegreerd in de normale tekst (met blauwe tekst). De NT2-leerstof is in eerste instantie niet bedoeld voor neveninstromers. De inhoud bestaat uit een woordenschatlijn en specifieke aanwijzingen/suggesties. In de woordenschatlijn: 50 woorden per les bij thema/onderwerp; woorden passend bij behandelde thema's; receptief-productief. De handleiding geeft suggesties voor zelfstandig te verwerken oefeningen en leerkrachtgebonden oefeningen.

De methode bestaat per groep uit een handleiding Taalspel met NT2 in twee delen, kopieerbladen en werkbladen voor aangepaste oefeningen.

Taal Actief maakt deel uit van een doorgaande lijn: Idee voor groep 1/2, De leessleutel voor groep 3 en Taal Actief voor groep 4 t/m 8. Een nieuwe versie van Taal Actief, is met ingang van schooljaar 2003-2004 in te zetten. Meer informatie op www.taalactief.nl

Besteladres:
Boekhandel of uitgeverij Malmberg: www.malmberg.nl


Dagelijkse dialogen: een gespreksvaardigheidsprogramma voor Nederlands als tweede taal
P. de Meulemeester
Roermond: OWG-Bureau, 1998
44 p. + diskette en cd-rom

Dit programma is bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar (groep 7 en 8 primair onderwijs, voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie) die het Nederlands als een tweede taal willen leren.

De methode heeft als doel: het verbeteren van de uitspraak; het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden; het oefenen in mondelinge vaardigheden; spreek-/luisterdoelen: informatie verstrekken of krijgen; het bepalen van het spreekdoel van anderen en de interpretaties van hun reacties.

De methode bestaat uit een handleiding, een diskette en een cd-rom.

Besteladres:
OWG-bureau
Postbus 1206, 6040 KE Roermond
tel: 0475-355850
fax: 0475-333866
e-mail: bureau@owg.nl
internet: www.owg.nl

Prijs: € 40,84


Taalbeschouwing: taalmateriaal voor voortgezette tweede taalverwerving
A. Kenbeek, L. Ravesloot, E. Verschure
Amsterdam: ABC, 1997
ISBN 90-72271-34-3

'Taalbeschouwing' is een pakket aanvullende oefeningen voor scholen met veel meertalige leerlingen, die het reguliere pakket nog niet kunnen volgen.

Het kan gebruikt worden als remediërend materiaal, ook op scholen voor speciaal onderwijs. De uitleg en woordkeus is eenvoudiger dan in reguliere methodes, maar de eindtermen wijken niet af van het reguliere programma.

De delen vier, vijf en zes van de methode sluiten met blokindeling en thema's aan bij 'Allemaal taal', maar 'Taalbeschouwing' kan naast elke methode voor mondeling taalgebruik gehanteerd worden.

De methode bestaat uit vijf deeltjes, voor de groepen vier tot en met acht.

Besteladres:
Boekhandel of via internet: www.stgabc.nl


Zin in taal: spelling
B. Cranshoff, J. Zuidema
Tilburg: Zwijsen, 1996
205 p.: met illustraties, losbladige uitgave
Sluit aan bij Zin in taal - Taal
ISBN 90-276-3480-7 (handleiding spelling A)

'Zin in taal - Spelling' is een spellingsmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs die aansluit bij 'Zin in taal -Taal'.

De methode behandelt alle regels en onderwerpen van de Nederlandse spelling, zoals die in 1995 wettelijk aangepast is.

Het materiaal bestaat per leerjaar uit een handleiding, een werkboekje, een lijsterbij en een werkboekje lijsterbij. Bovendien zijn er vijf cd-roms (Oefenen met spelling) ontwikkeld, één voor elke groep. In elke eenheid zijn vier verschillende spelvormen opgenomen, waarmee spellingsproblemen van die eenheid worden geoefend. Daarnaast bevat elke cd-rom vier controledictees.

Besteladres:
Boekhandel of uitgeverij Zwijsen, klantenservice:
tel.: 013-5838888
e-mail: klantenservice@zwijsen.nl
internet: www.zwijsen.nl


Zin in taal: Taal
B. Kouwenberg ... [et al.]
Tilburg: Zwijsen, 1997
veelvuldig gepagineerd, met illustraties, losbladige uitgave
Sluit aan bij Zin in taal - Spelling
ISBN 90-276-3478-5 (Handleiding Taal A)

'Zin in taal' is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs, die rekening houdt met de taalachtergrond van autochtone en allochtone leerlingen.

De methode wil leerlingen leren hoe zij taal in allerlei uiteenlopende situaties kunnen gebruiken. 'Zin in taal' bestaat uit vijf leerlijnen: spreken/luisteren, woordenschat, woordbouw, zinsbouw en schrijven. Daarnaast bestaat er een speciale 'Zin in taal - Spelling'.

De methode bestaat per leerjaar uit een handleiding met kopieerbladen, controletaken, observatietaken en voorleesverhalen, een cd, twee taalboeken, een werkboek taal, een handleiding bij Taalmaatje en een Taalmaatje.

Het 'Taalmaatje' is een bundeling van hulplessen en verdiepingslessen bij de leerlijnen in de taalboeken van 'Zin in taal'. Met het 'Taalmaatje' wordt het mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van individuele leerlingen.

Besteladres:
Boekhandel of uitgeverij Zwijsen, klantenservice:
tel.: 013-5838888
e-mail: klantenservice@zwijsen.nl
internet: www.zwijsen.nl


Goochelen met woorden
N. Bogaert, Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers
Leuven: K.U.Leuven, Centrum voor Taal en Migratie, Steunpunt NT2, 1998
veelvuldig gepagineerd: met illustraties
ISBN 90-75511-14-0 (deel 1)
ISBN 90-75511-16-7 (deel 2)
ISBN 90-75511-25-6 (deel 3)

'Goochelen met woorden 1: de eerste start voor de onthaalklas' is een methode met lessuggesties voor de eerste opvang van anderstalige nieuwkomers in een opvangklas in het basisonderwijs. Het is bedoeld als 'intensieve kennismaking met het Nederlands' in de eerste weken van de eerste opvang.

'Goochelen met woorden 2: verdere opvang in de onthaalklas'is een bronnenboek met taalvaardigheidstaken voor nieuwkomers die al wat Nederlands begrijpen. De luistervaardigheid die de leerlingen bij het werken met deel 1 hebben ontwikkeld, wordt nog verder uitgebouwd.  Ook de spreekvaardigheid wordt gestimuleerd. In dit deel wordt er nog geen lees- of schrijfvaardigheid verwacht.

'Goochelen met woorden 3: verdere opvang in de onthaalklas basisonderwijs', in dit bronnenboek wordt de spreekvaardigheid gestimuleerd. De luistervaardigheid wordt uitgebreid. De leerlingen hebben bij dit deel een beperkte lees- en schrijfvaardigheid nodig. Bij dit deel hoort een cassette.

Naast deze methode geeft het Steunpunt NT2 in Leuven ook de methode 'Joker' uit. Die is bedoeld voor de opvang van allochtone neveninstromers in de reguliere klas.

Besteladres:
Steunpunt NT2
Blijde Inkomststraat 7, 3000 Leuven, België
Tel.: 00 32 16 325367
e-mail: alena.hemmerijckx@arts.kuleuven.be
website: www.nt2.be

 

Horen zien en schrijven: een oefenprogramma Nederlands voor nieuwkomers van 6 tot 12 jaar
E. Mulder-de Vree
Den Haag: Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO), 1998
veelvuldig gepagineerd, met illustraties en bijlagen
ISBN 90-73102-52-9

De methode 'Horen zien en schrijven' (HZS) is een oefenprogramma Nederlands voor nieuwkomers tussen de 6 en 12 jaar.

Het ondersteunt de verwerving van mondelinge taalvaardigheid. Dit gebeurt vooral door kijk-, luister-, spel-, lees- en schrijfactiviteiten. HZS wordt ingezet in samenhang met één of meer programma's voor mondelinge taalverwerving zoals: 'Allemaal taal', 'Van horen en zeggen', 'Knoop het in je oren', 'Laat wat van je horen'. 

Omdat deze programma's ook in het 'Prisma project' gebruikt worden, is HZS goed te combineren met het programma Mondelinge taal van het 'Prisma project'. HZS is bestemd voor leerlingen die het eerste jaar deelnemen aan het reguliere primair onderwijs of onderwijs in de eerste opvang op opvangscholen of scholen bij OC's en AZC's.

HZS is zodanig opgezet dat er in grote mate zelfstandig mee gewerkt kan worden. De leerstof is gericht op woordenschat, woordvorming en zinsvorming. Er worden ongeveer 40 woorden per onderwerp ingeoefend. Er zijn 32 onderwerpen. In totaal bevat HZS dus ruim 1200 woorden.

De methode bestaat uit een handleiding met kopieerbladen, 32 werkblokken, 4 sets spelmateriaal en 32 cd's en de videoband "beelden uit de praktijk". Ook een kaartenbak en praatplaten op A3-formaat horen bij 'Horen, zien en schrijven'.

De kaartenbak en de praatplaten zijn vooral bruikbaar bij groepsgerichte taalactiviteiten. De kaartenbak bevat bijvoorbeeld allerlei TPR-opdrachten en op de praatplaten zijn voor de werkblokken 1 tot en met 8 illustraties van zelfstandige naamwoorden en van werkwoorden gedrukt.

Het HCO ontwikkelde een internetversie van HZS. Deze is vooral gericht op zelfstandig leren lezen en schrijven, als ondersteuning van en aansluitend op bestaande programma's voor mondeling taalgebruik.

Besteladres:
HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) COA
Postbus 53509, 2505 AM Den Haag
tel: 070-4482828
fax : 070-4482829
e-mail: info@hco.nl
internet: www.hco.nl


Het posterproject basisonderwijs
P. Stassen ... [et al.]
Rotterdam: Partners Training & Innovatie, 1999
met illustraties en woordenlijsten
ISBN 90-5819-003-X (handleiding groep 5)
ISBN 90-5819-004-8 (set van 30 posters groep 5)
ISBN 90-75074-99-9 (werkschrift groep 5)
ISBN 90-5819-002-1 (handleiding groep 6)
ISBN 90-5819-005-6 (set van 30 posters groep 6)
ISBN 90-5819-001-3 (werkschrift groep 6)
ISBN 90-75074-96-4 (handleiding groep 7)
ISBN 90-75074-94-8 (set van 30 posters groep 7)
ISBN 90-75074-98-0 (werkschrift groep 7)
ISBN 90-75074-95-6 (handleiding groep 8)
ISBN 90-75074-93-X (set van 30 posters groep 8)
ISBN 90-75074-97-2 (werkschrift groep 8)

Doelstelling van deze methode voor taalzwakke leerlingen in groep 5 tot en met 8: Leerlingen beheersen de aangeboden schooltaalwoorden receptief, dat wil zeggen dat zij de woorden begrijpen als deze in gesproken (instructie)taal en in geschreven taal (schoolboekteksten) voorkomen.

Schooltaalwoorden zijn woorden die de leerkracht  gebruikt in instructietaal of woorden die de leerlingen in schoolboekteksten tegenkomen. De posters zijn ook bruikbaar op IVBO-scholen.

Besteladres:
CED-groep, uitgeverij Partners
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
tel: 010-4071563
fax : 010-4071644
e-mail: partners@cedgroep.nl
internet: www.uitgeverijpartners.nl

Prijs: Per leerjaar € 89,50 (handleiding, posters en lijst) en € 3,75 euro per werkschrift


Taaljournaal NT2: een taalmethode voor de basisschool
J. Dekker, A. Bakker
Stichting Schooladviescentrum Utrecht (SAC) . - 's-Hertogenbosch: Malmberg, 1999
ISBN 90-208-1597-0 (handleiding+kopieerbladen groep 4)
ISBN 90-208-1406-0 (leerlingenboek groep 4)
ISBN 90-208-3736-2 (handleiding+kopieerbladen groep 5)
ISBN 90-208-1599-7 (leerlingenboek groep 5)
ISBN 90-208-3739-7 (handleiding+kopieerbladen groep 6)
ISBN 90-208-3738-9 (leerlingenboek groep 6)
ISBN 90-208-3748-6 (handleiding+kopieerbladen groep 7)
ISBN 90-208-3747-8 (leerlingenboek groep 7)
ISBN 90-208-3757-5 (handleiding+kopieerbladen groep 8)
ISBN 90-208-3756-7 (leerlingenboek groep 8)

De methode 'Taaljournaal NT2' is bedoeld voor anderstalige leerlingen die ook werken met de methode 'Taaljournaal taal'.

De lessen van deze methode bereiden de leerlingen voor op de lessen uit 'Taaljournaal taal'. Deze voorbereiding bestaat uit het vergroten van de woordenschat. Ook wordt in deze lessen aandacht besteed aan luisteren en spreken. Taaljournaal is bedoeld voor de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool. Het start niet op het nulniveau, maar gaat ervan uit dat de anderstalige leerlingen in de kleutergroepen en in groep 3 al een basis voor de Nederlandse taalvaardigheid hebben opgebouwd.

Bij de selectie van de woorden is ervan uitgegaan dat de woorden die in de NT2-methode 'Taalplan Kleuters' zijn aangeboden, bekend zijn. Ook is aangenomen dat in de kleuterbouw en groep 3 de basis is gelegd voor klankonderscheiding en -discriminatie in de Nederlandse taal.

Het materiaal voor 'Taaljournaal NT2' bestaat voor elk leerjaar uit: een map 'handleiding en kopieerbladen NT2' met daarin de algemene handleiding, de handleiding voor het specifieke leerjaar, voorleesverhalen en kopieerbladen en een leerlingenboek met oefenstof en opdrachten.

Bij de methode Taaljournaal hoort een computerprogramma op cd-rom dat een resultatenregistratie mogelijk maakt en de eenvoudige leerlingvolgsystemen opgenomen in de kopieerbladen van zowel Taal als Spelling vervangt.

Een nieuwe versie van Taaljournaal is in te zetten met ingang van het schooljaar 2003-2004. Meer informatie: www.taaljournaal.nl

 

Besteladres: Boekhandel of uitgeverij Malmberg, www.malmberg.nl


Taaljournaal Taal
A. Fourdraine...[et al.]
's-Hertogenbosch: Malmberg, 2003
ISBN 9034504409 Handleiding taal groep 4
ISBN 9034504387 Lesboek taal groep 4
ISBN 9034504395 Activiteitenboek taal groep 4
ISBN 903450462x Handleiding taal groep 6
ISBN 9034504603 Lesboek taal groep 6
ISBN 9034504611 Activiteitenboek taal groep 6
ISBN 9034505413 Opzoekboekje
ISBN 9034511766 Toetsboek taal 4 vierkantje
ISBN 9034504484 Toetsboek taal 4 rondje

De vernieuwde methode Taaljournaal Taal voor groep 4 t/m groep 8 besteedt ruim aandacht aan meertalige en/of taalzwakke kinderen, maar ook aan taalvaardige en snelle kinderen.

Om te voorkomen dat meertalige en/of taalzwakke kinderen in een vroeg stadium uitvallen, bevat de methode voor hen speciale opdrachten en is er een digitaal woordenschatprogramma waarmee zij hun taalachterstand snel kunnen inlopen. Bij de zelfstandige activiteiten krijgt deze groep bovendienextra informatie en tips. Naast de computerprogramma's (voor remediëring en woordenschat) biedt Taaljournaal ook internetactiviteiten.

Besteladres: boekhandel


Taaljournaal computerprogramma woordenschat (demoversie)
's-Hertogenbosch: Malmberg, 2003
ISBN 90 345 0564 2

De nieuwe taalmethode Taaljournaal kent een speciale woordenschatlijn voor meertalige kinderen. Die lijn wordt geheel aangeboden door middel van het computerprogramma Taaljournaal Woordenschat en kan gezien worden als een complete aparte woordenschatmethode.

Het programma is gericht op gebruik binnen de methode Taaljournaal, omdat de thema's uit de leerlijn taal er in terugkomen. Maar het programma is ook uitstekend los van de methode te gebruiken.

Besteladres:
Uitgeverij Malmberg, Afd. Verkoop basisonderwijs
Antwoordnummer 11091, 5200 VC 's-Hertogenbosch
Inhoudelijke informatie:
e-mail: voorlichting.bao@malmberg.nl
internet: www.malmberg.nl


Taaljournaal Computerprogramma Spelling groep 4 (demoversie)
's-Hertogenbosch: Malmberg, 2003
ISBN 90 345 0534 0

Met het computerprogramma van Taaljournaal Spelling remediëren kinderen op een gedifferentieerde en aantrekkelijke manier de spellingscategorieën waar ze nog problemen mee hebben. Het programma kan ook ingezet worden om te toetsen. Het programma houdt de vorderingen bij per leerling en beslist welke categorie-oefeningen nog moeten worden gedaan.

Het computerprogramma is bedoeld voor het basis- en speciaal onderwijs en bestaat uit vijf delen: een voor ieder leerjaar van groep 4 tot en met 8.

Besteladres:
Uitgeverij Malmberg, Afd. Verkoop basisonderwijs
Antwoordnummer 11091, 5200 VC 's-Hertogenbosch
Inhoudelijke informatie:
e-mail: voorlichting.bao@malmberg.nl
internet: www.malmberg.nl


Uitspraakoefeningen voor anderstaligen
N. Koetsier-Van Dam
Den Haag: Haags Centrum Voor Onderwijsbegeleiding (HCO)/ICO-groep, 1994
ISBN 90-73102-05-7

De methode 'Uitspraakoefeningen voor anderstaligen' is bedoeld voor leerlingen in de basisschoolleeftijd die nog weinig of geen Nederlands spreken maar bij voorkeur al wel bekend zijn met de Latijnse lettertekens.

Ook in een later stadium van tweede-taalverwerving kan men de uitspraakoefeningen gebruiken, bijvoorbeeld als een leerling problemen heeft met de uitspraak van een bepaalde klank. Zij worden bekend gemaakt met de uitspraak van de verschillende Nederlandse klanken door middel van een cassetteband met luister- en naspreekoefeningen en een bijbehorend boek. In de inleiding een hoofdstuk over fouten die in het Nederlands gemaakt worden onder invloed van de moedertaal.

Er wordt hier specifiek aandacht besteed aan de thuistalen van Marokkaanse, Turkse, Chinese, Surinaamse en Antilliaanse leerlingen en de fouten die hierdoor kunnen ontstaan (interferentie). Alle woorden worden in beeld en geluid aangeboden. De woorden zijn op klank gegroepeerd.

De methode bestaat uit een handleiding met lesmateriaal en een geluidscassette.

Besteladres:
Boekhandel

Prijs:€ 8,95 (handleiding en leerlingenboek), € 6,85 (leerlingenboek), € 6,30 (geluidscassette)


Woorden Totaal 4.6 Demo-versie
Enkhuizen: Ambrasoft, 2000

Dit programma is bedoeld voor leerlingen van 6 tot 12 jaar, ze kunnen wekelijks oefenen met de woordpakketten van het programma of de door de leerkracht ingevoerde pakketten.

Dit programma biedt de leerlingen een dertiental gevarieerde oefenvormen aan. De bedoeling van al deze oefenvormen is dat het juiste woordbeeld veelvuldig in beeld komt en zo als het ware ingeprent wordt.

Het programma bevat nog twee onderdelen: schrijven en dictee. In het onderdeel schrijven kan de leerling kiezen uit het maken van zinnen en het schrijven van een verhaal. Het dictee is er in twee vormen: oefendictee en gewoon dictee. Bij het oefendictee bepaalt de leerling zelf waarmee er geoefend gaat worden. Bij het gewone dictee wordt het woord visueel aangeboden en moet het worden nagetypt.

'Woorden Totaal' bevat 110 woordenlijsten. Updates van dit programma zijn gratis op de Website van AmbraSoft te verkrijgen. De methode bestaat uit een cd-rom.

Besteladres:
AmbraSoft, Postbus 384, 1600 AJ Enkhuizen
tel. 0228-321629
internet: www.ambrasoft.nl

Prijs: € 30,-


Varia Taalschat
Baarn: Bekadidact, 1998
bestaat uit 12 delen

De taken, ten aanzien van woordenschat verwerven en vasthouden, in deze Varia-boekjes kunnen zelfstandig door de leerlingen gemaakt en gecontroleerd worden. Het zijn boekjes vol oefenstof. Moeilijke en makkelijke woorden, vaste uitdrukkingen, gezegden, woordsoorten, voorzetsels, tegenstellingen, -kortom alle belangrijke aspecten van de woordenschat komen in deze boekjes aan bod.

Besteladres:
Boekhandel of via internet: www.bekadidact.nl


Nederlands als tweede taal: uitdrukkingen en woordenschat
E.J. van Dorp, A. Koorn
Utrecht: A.W. Bruna, 2001
2 cd-roms
ISBN 9022944166
ISBN 9022944174

In deze serie twee cd-roms: een voor beginners (vanaf leesniveau AVI 2; tot NT2 niveau 2) en een voor gevorderden (vanaf leesniveau AVI 4; vanaf NT2 niveau 2).

Uitbreiding van de woordenschat en de kennis van uitdrukkingen zijn belangrijk bij het leren van het Nederlands (1200 woorden en uitdrukkingen op de beginners cd-rom en 2000 woorden en uitdrukkingen op de gevorderde cd-rom). Juist de alledaagse woorden en uitdrukkingen zijn voor anderstaligen vaak een groot struikelblok bij de verwerving van het Nederlands. Deze cd-roms staat boordevol woorden en uitdrukkingen voor het uitbreiden van de woordenschat en het leren van typisch Nederlandse uitdrukkingen.

Dit is een oefencd-rom voor iedereen die begint met het leren van de Nederlandse taal. Op deze cd-roms staat aparte oefenstof voor kinderen vanaf 7 jaar, jongeren en volwassenen.

Inhoud: Welk woord wordt bedoeld (Kies de juiste foto die bij het woord hoort); Vul het juiste woord in (Welk woord hoort in de zin?); Kies de of het (Vul het juiste lidwoord in); Kies deze of dit, die of dat (Welk aanwijzend voornaamwoord hoort erbij?); Welk voorzetsel hoort bij deze uitdrukking (Welk voorzetsel hoort erbij); Welk woord hoort in deze uitdrukking (Maak de uitdrukking of gezegde compleet); Wat betekent deze uitdrukking (Kies de juiste betekenis van de uitdrukking). Binnen elke oefening zijn twee moeilijkheidsniveaus: gemiddeld en moeilijk.

Besteladres: Boekhandel

Prijs: € 12,50


Nederlands als tweede taal: luistervaardigheid
E.J. van Dorp, A. Koorn
Utrecht: A.W. Bruna, 2002
2 cd-roms
ISBN 90-229-4801-3 (beginners)
ISBN 90-229-4802-1 (gevorderden)

Voor het spreken in een nieuwe taal is luisteren zeer belangrijk. Luisteren is een voorwaarde voor het leren van een goede uitspraak, het toepassen van de correcte woordaccenten en de zinsmelodie en voor het begrijpen van de taal.

Deze cd-roms (beginnersniveau en gevorderdenniveau) bevatten veel luisteroefeningen (woorden, oefenzinnen en verhalen). De cd-rom voor beginners gaat tot NT2-niveau 2 en vanaf leesniveau AVI 2. De cd-rom voor gevorderden is te gebruiken vanaf NT2-niveau 2 en vanaf leesniveau AVI 4.

Besteladres: Boekhandel

Prijs: € 12,50 per stuk


Horen, zien en spreken 2.0
Scaldia software, 2001

De methode "Horen, zien en spreken" bestaat uit drie verschillende modules. a. Basisprogramma b. Woordenschattraining c. Spellingsoefeningen en is geschikt voor het basisonderwijs (groep 3 t/m 8), voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie.

Het Basisprogramma bestaat uit acht series van 20 woorden met een hoge gebruiksfunctie. De 160 woorden zijn ondergebracht in de volgende thema's: de klas, de school, jezelf, de kleren, eten/drinken, de winkel, de straat, het huis.

In het programma is een groot aantal hoofdstukken opgenomen met allerlei woorden van mensen, dieren en dingen, met het doel de woordenschat van de gebruiker (kind of volwassene) te vergroten.

Het bevat ook een module om de basisspelling van Nederlandse woorden auditief te kunnen oefenen. Als een woord tweemaal fout wordt geschreven, laat de computer de goede schrijfwijze van het woord zien. Naast de spelling van de woorden uit het basisprogramma zijn voor de leerlingen dictees opgenomen van alle frequent voorkomende spellingsgevallen van de Nederlandse taal.

Besteladres:
Scaldia software
e-mail: info@scaldia-soft.nl
internet:

www.scaldia-soft.nl/nt2.htm

Prijs:€ 67,60 1 licentie per cd-rom € 3,40 demoversie

 

Leer Nederlands: essentiële woorden en zinnen voor volstrekte beginners
Eurotalk interactive
London: Eurotalk interactive, 2000 - (Talk now!)
cd-rom
ISBN 186221008X
Sign.: 18747 C ; 3AA Lee

Talk now! is een methode om snel de basisbeginselen van een taal onder de knie te krijgen. De eerste woorden en uitdrukkingen van een taal worden aangeboden: ja/nee, de cijfers, klokkijken, de kleuren, hotel, ziekenhuis etc. Het is mogelijk om een hulptaal in te zetten, keuze uit zestig talen.

Bij de spreekoefeningen kun je jezelf afluisteren.

Per thema zijn er de volgende oefeningen:

1. Woorden met foto

2. Spreken: voor- en nazeggen

3. Gemakkelijk spel: vier woorden laten horen en het goede kiezen

4. Moeilijk spel: uit acht foto's de goede kiezen.

5. Beeldwoordenboek: eigen woordenlijst (plaatje met woord) printen.

Besteladres: Knowledge Media, Leerlooierstraat 143, 3194 AB Hoogvliet, tel

(010) 4721371
fax : (010) 4382129
e-mail: knowlmed@euronet.nl

Prijs: € 34,95 (2001)

 

Taal actief computerprogramma Spelling groep 4 (demoversie)

's-Hertogenbosch: Malmberg, 2003

ISBN 90 345 0433 6

Sign.: 18995 ; 3aa Taa

Bij de ontwikkeling van het computerprogramma is uitgegaan van het bestaande en succesvolle computerprogramma Woordspel bij de vorige versie van Taal actief. Het computerprogramma spelling is bedoeld voor groep 4 tot en met 8. Voor elke jaargroep is er een apart programma. Het is bedoeld vor het oefenen, toetsen en remediëren van de de spelling van onveranderlijke woorden.

Besteladres: Uitgeverij Malmberg, Afd. Verkoop basisonderwijs, Antwoordnummer

11091, 5200 VC 's-Hertogenbosch. Inhoudelijke informatie:

voorlichting.bao@malmberg.nl
internet: www.malmberg.nl

 

Wijsneus / Halloween-research
Amsterdam: Halloween-research, 2002
cd-rom
Sign.: 18854 C ; 3AA Wij

Wijsneus is een op woordfrequentie gebaseerd taalprogramma voor NT2-leerders die over basisniveau Nederlands beschikken. Er wordt geoefend met werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, voorzetsels en lidwoorden. Leerlingen kunnen individueel met het programma aan de slag. Door middel van een uitgebreid rapportage houdt de leerkracht zicht op de voortgang van een leerling.

Wijsneus is ontworpen als een raamprogramma. Docenten kunnen tekst, beeld en/of geluid door Halloween Research laten invoeren in de programmatuur, waarna zij beschikken over een Wijsneus-op-maat. Wijsneus kan behalve als geheel ook aangeschaft worden per module of zelfs per scène.

Een uitgebreide docentenhandleiding en achtergrondinformatie over Wijsneus-taalverwerving is te vinden op de website van Halloween-research: www.halloween-research.nl Er is een gratis demo verkrijgbaar.

Besteladres: Halloween Research, Staalstraat 7a-7b, 1011 JJ Amsterdam, tel.:

020-427 96 98
fax: 020-427 96 70
e-mail: research@halloween.nl
internet:

www.halloween-research.nl

Een overzicht van dergelijke materialen is samengesteld door het Informatiecentrum Taal van de KPC Groep.

9 oktober 2015