Links

Start » » Beleid en regelgeving

Links

 • 50tien.nl
  5010 is een telefonisch en digitaal loket voor ouders van kinderen die naar het basis en voortgezet onderwijs gaan in Nederland. Vragen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van het onderwijs - in de antwoorden wordt steeds een wettelijk kader geschetst: wat kan, mag en moet?
 • Edulex
  Edulex is een databank met de wetten, decreten en besluiten betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op de Vlaamse onderwijswetgeving. Men kan in de databank specifiek zoeken naar wetgeving rond het onderwijs Nederlands in Vlaanderen.
 • Eindtermen en opleidingsprofielen - Vlaams Departement Onderwijs
  De eindtermen en opleidingsprofielen Nederlands (als tweede taal) voor de verschillende Vlaamse onderwijsniveaus kunnen hier geraadpleegd en besteld/gedownload worden.
 • Kerndoelen basisonderwijs en basisvorming - Ministerie OCW
  Op deze webpagina van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan men de kerndoelen basisonderwijs voor het vak Nederlands downloaden en tevens aanvullende informatie raadplegen (zoals de wetsartikelen die op de kerndoelen betrekking hebben). De kerndoelen voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs (periode 1998-2003) zijn hier raadpleegbaar.
 • Kerndoelen speciaal onderwijs - Ministerie van OCW
  Op deze webpagina kan men het voorstel voor kerndoelen speciaal onderwijs nalezen, zoals dat door de SLO is uitgewerkt, samen met aanvullende informatie.
 • Leerlijnen taal
  De website Leerlijnen Taal koppelt de referentieniveaus taal (niveaus 1F en 1S/2F) aan de tussendoelen en leerlijnen beginnende en gevorderde geletterdheid en de tussendoelen en leerlijnen mondelinge communicatie die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands. Leerlijnen Taal brengt de taalontwikkelingslijn van leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in beeld. De website biedt hiermee een kader voor taalonderwijs dat scholen ondersteunt bij het realiseren van de referentieniveaus 1F en 1S/2F.
 • Taalwetwijzer
  Dit is de website van het Steunpunt Taalwetwijzer van de Vlaamse Gemeenschap. Hier vindt men uitleg over de Vlaamse taalwetgeving. Er is een afzonderlijke sectie gewijd aan de wetgeving over het taalgebruik in het onderwijs.
 • Wet- en regelgeving Nederlandse overheid
  Op deze website kan men volledige wetteksten opvragen, ook met betrekking tot het onderwijs Nederlands. Officiële overheidspublicaties (zoals kamerstukken of publicaties in het Staatsblad) kunnen hier opgezocht worden.