Links

Start » » Pedagogische centra

Subrubrieken

Links

 • Toelichting:
  In onderstaande lijst worden enkel pedagogische centra opgenomen die op een of andere wijze rond onderwijs Nederlands werken.
  Voor Nederland worden enkel die begeleidingsdiensten vermeld die niet voorkomen in de overzichten van 'EDventure' en 'Ziezon'.

 • APS-talen - Nederland
  Het APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) is een van de landelijke pedagogische centra die docenten en schooldirecties begeleidt en adviseert. Hun afdeling APS-talen houdt zich bezig met taalonderwijs in het voortgezet onderwijs (taalaanpak in alle vakken, talen & ICT, taalbeleid op school en ondersteuning van leerlingen met taalproblemen). De site informeert onder meer over hun publicaties, studiedagen, conferenties en nascholingsaanbod.
 • CED-Groep - Nederland
  De CED-Groep is een onderwijsbegeleidingsdienst die werkt voor het volledige onderwijsveld en zich ook bezighoudt met taalonderwijs en taalbeleid. Op hun website berichten ze over hun onderzoeks-, ontwikkelings- en begeleidingsactiviteiten.
 • Centrum voor Taal en Onderwijs
  Het Centrum voor Taal en Onderwijs (het vroegere Steunpunt NT2) biedt ondersteuning aan beleidsverantwoordelijken en onderwijsverstrekkers om tot optimaal taalvaardigheidsonderwijs Nederlands te komen in Vlaanderen. Daartoe voert het CTO onderzoek uit, ontwikkelt het lesmaterialen en organiseert het nascholingen voor onderwijsmensen uit het hele onderwijsveld. De nadruk ligt op het onderwijs van Nederlands aan anderstaligen (Nederlands als tweede taal) en kansarmen (Nederlands als eerste taal).
 • CINOP - Nederland
  CINOP is een (inter)nationaal adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. CINOP werkt, samen met zijn opdrachtgevers, aan duurzame oplossingen en innovatie voor opleiders, organisaties en overheden.
 • CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) - informatie van het Departement Onderwijs Vlaanderen
  Hier vindt men algemene informatie over de Centra voor Leerlingenbegeleiding in Vlaanderen. Er is een sectie voor onderwijsverstrekkers, voor kinderen en voor ouders.
 • CLB's van het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen
  Op deze pagina staan de contactgegevens van de Centra voor Leerlingenbegeleiding die verbonden zijn met het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) in Vlaanderen.
 • CLB's van het vrij onderwijs in Vlaanderen (VCLB)
  Het VCLB (Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding) groepeert de centra voor leerlingenbegeleiding van het vrije (Katholieke) onderwijsnet in Vlaanderen. Het VCLB is uitgever van het tijdschrift Kaleidoscoop.
 • CPS - Nederland
  Het CPS (Christelijk Pedagogisch Centrum) is een landelijk pedagogisch centrum in Nederland. Het talencentrum van het CPS adviseert, organiseert cursussen, conferenties en studiedagen, doet onderzoek en ontwikkelt materialen voor het totale onderwijsveld.
 • EDventure - Nederland
  EDventure is het overkoepelende orgaan van alle centra voor educatieve dienstverlening in Nederland. Via de website van EDventure kan doorgeklikt worden naar alle aangesloten onderwijsbegeleidingsdiensten (via de ledenlijst).
 • ITTA (Instituut voor taalonderzoek en taalonderwijs anderstaligen) - Nederland
  Het ITTA is een expertisecentrum voor Nederlands als Tweede taal. Het ITTA geeft adviezen en informatie over taalbeleid, ontwikkelt NT2-lesmateriaal, doet onderzoek, traint en begeleidt (NT2-)docenten en geeft cursussen Nederlands op de Werkvloer. het ITTA werkt zowel voor het primair en voortgezet onderwijs, als voor de beroeps- en volwasseneneducatie
 • Max Goote Kenniscentrum
  Het MGK maakt, verzamelt en verspreidt kennis over het beroepsonderwijs. Het probeert een brug te slaan tussen de wereld van de universiteiten en kennisinstellingen en de wereld van het veld van het beroepsonderwijs. De activiteiten variëren van de publicatie van rapporten, nieuwsbrieven en brochuren tot en met de organisatie van workshops en leergangen.
 • Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT) - Nederland
  Deze site gaat in op verschillende aspecten van Onderwijs Allochtone Levende Talen: bestaansgronden, regelingen, documentatie, opleiding en nascholing. Daarnaast bevat het ook informatie over nascholing NT2 en het Staatsexamen NT2.
 • Pedagogische begeleidingsdienst van de ARGO - Vlaanderen
  Op deze website wordt de pedagogische ondersteuning voorgesteld die het Gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen organiseert voor haar scholen.
 • Pedagogische begeleidingsdienst van het OVSG - Vlaanderen
  Op de website van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) is alle informatie te vinden over de pedagogische ondersteuning die deze onderwijskoepel aanbiedt aan haar scholen (klik op 'Pedagogische Begeleiding' in het hoofdmenu).
 • Pedagogische begeleidingsdienst van het VSKO - Vlaanderen
  Op deze website staat informatie over de ondersteuning die het vrije (katholieke) onderwijsnet organiseert voor haar scholen. Kies in het menu bovenaan een onderwijsniveau (basis, secundair...) en klik vervolgens op Begeleiding/Begeleiders/Nascholing.
 • RU Nijmegen - Expertisecentrum Nederlands
  Het Expertisecentrum Nederlands heeft tot taak het taalonderwijs op de basisschool te verbeteren. Interactief taalonderwijs geldt daarbij als centrale doelstelling voor kinderen die het Nederlands als eerste taal (NT1), of als tweede taal (NT2) leren. De site geeft onder meer een overzicht van de tussendoelen voor beginnende geletterdheid, een raamplan taalonderwijs op de Nederlandse basisschool en vertelt meer over het Mile-project Omgaan met verschillen bij beginnende geletterdheid.
 • SARDES
  Sardes is een onafhankelijke instelling voor onderzoek en advies op de terreinen onderwijs, jeugd, welzijn en gezondheidszorg. De unit Taal specialiseert zich in het ontwikkelen van taalbeleid voor gemeenten en een gerichte taalaanpak in scholen en in voorschoolse instellingen. In Nederland behoren scholen, gemeenten, ministeries, Stichting Lezen en het Transferpunt Onderwijsachterstanden tot de vaste opdrachtgevers.
 • SLO: Stichting Leerplanontwikkeling - Nederland
  De Stichting Leerplanontwikkeling werkt aan verandering en vernieuwing in het onderwijs. SLO werkt voor alle onderwijssectoren, overheid en bedrijfsleven. Binnen het onderwijs bestrijkt het SLO alle vakgebieden. Via het Leermiddelenplein biedt het een compleet overzicht van alle leermiddelen in Nederland.
 • Stichting Kansrijke Taal
  De Stichting Kansrijke Taal bevordert de ontwikkeling en implementatie van 'Kansrijke Taal', een concept voor taal in de basisschool. De stichting doet dit door middel van trainingen, publicaties en een website. Kansrijke Taal is in 1992 van start gegaan als project van het APS in Utrecht. Sinds 2004 is Kansrijke Taal ondergebracht in een zelfstandige stichting.
 • Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
  De stichting NOB heeft van het Nederlandse Ministerie van OCW de opdracht gekregen om het onderwijs Nederlands in het buitenland te ondersteunen en te subsidiëren. Doel is de schoolloopbaan te bevorderen van migrerende kinderen, zodat zij bij terugkeer gemakkelijk kunnen instromen in het onderwijs in Nederland.
 • Stichting Taalhulp - Nederland
  Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en begeleiding van dyslexie bij kinderen en volwassenen. Bij de Stichting zijn behandelaars uit verschillende vakgebieden aangesloten, zoals (taal)psychologie, psycholinguïstiek, orthopedagogiek en logopedie.
 • Stichting Taalvorming en Taaldrukken - Nederland
  Deze stichting verzorgt vorming en begeleiding op het gebied van taalonderwijs. Zij richt zich onder andere op lesgevers uit het primair, voortgezet, speciaal en volwassenenonderwijs.
 • Webschool - Nederland
  Op deze site vindt men een grote verzameling contactgegevens van schoolbegeleidingsdiensten in Nederland (klik op de rubriek 'Schoolbegeleidingsdiensten').