Links

Start » » Speciaal onderwijs

Links

 • Balans
  Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.
 • Kennisnet - Speciaal Onderwijs
  De specifieke rubriek Speciaal Onderwijs van Kennisnet.
 • Kennisnet Leerlingzorg
  Richt zich op het middenmanagement in het primair en voortgezet onderwijs: de intern leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers. Ook zinvol voor externe begeleiders, ouders en leerkrachten.
 • Kennisnet Vakcommunity Speciaal Onderwijs
  Kennisnet heeft een aparte vakcommunity voor Speciaal Onderwijs. De site is niet alleen een communicatiemiddel, maar bevat ook behoorlijk wat inhoudelijke informatie, waaronder lesmateriaal.
 • Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling
  Vanaf 1 augustus 2003 zullen leerlingen die in Nederland toegelaten willen worden tot het (voortgezet) speciaal onderwijs of in aanmerking willen komen voor de leerlinggebonden financiering beoordeeld moeten worden door een Commissie voor de Indicatiestelling . De LCTI, ondersteund door een bureau, ziet erop toe dat de nieuwe indicatiecriteria voor alle kinderen met een beperking of stoornis op dezelfde manier worden toegepast.
 • Landelijke Vereniging Cluster 4
  Deze vereniging groepeert de scholen die vallen onder de zogenaamde cluster 4, dit zijn scholen voor speciaal Onderwijs die onderwijs bieden aan leerlingen met gedragsstoornissen, aan zeer moeilijk opvoedbaren, langdurig zieken en leerlingen aan pedologische instituten. Voorheen heette deze vereniging het Landelijk Werkverband Zmok-scholen (ZMOK = Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen).
 • LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
  De LBRT is een vereniging van leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in de hulp aan kinderen en volwassenen met leerproblemen. De vereniging richt zich, binnen alle vormen van onderwijs, op de kwaliteitsbewaking van remedial teaching en de professionaliteit van de remedial teacher.
 • Ministerie van OCW - algemene informatie over het speciaal onderwijs
  Op deze pagina geeft het ministerie van OCW een algemene oriëntatie van het speciaal onderwijs: 'voor welke kinderen is speciaal onderwijs bestemd?', 'Wat wordt bedoeld met de rugzak?', enz.
 • Ouders voor Inclusie
  Ouders voor Inclusie is een beweging van Vlaamse ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusief onderwijs voor hun kinderen. Deze vereniging bepleit inclusief onderwijs bij het beleid, organiseert overleg en vorming voor ouders, scholen, CLB's, GOn-leerkrachten, assistenten, professionelen, welzijnssector (vb. COS, thuisbegeleidingsdiensten,...) en tracht het inclusief onderwijs in Vlaanderen in kaart te brengen.
 • Startkabel leerlingenbegeleiding
 • Startpagina Hoogbegaafd.nl
 • Stichting inclusief onderwijs
  De Stichting Inclusief Onderwijs bestaat uit ouders van kinderen met en zonder handicaps, leerkrachten en professionals op het terrein van de zorg voor mensen met een handicap. De stichting promoot inclusief onderwijs als één van de sleutels tot kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen. De stichting houdt zich onder andere bezig met: het bepleiten van inclusief onderwijs op beleidsniveau, het ontwikkelen van trainings- en lesmateriaal, het voorlichten en ondersteunen van ouders, leerlingen en scholen.