Links

Start » » Didactiek Nederlands

Links

 • Brein-vriendelijk taalonderwijs
  In navolging van Steven Krashen (die in de tachtiger jaren de grote pleitbezorger was van de 'acquisition'-theorie) werkt Christopher Humphris heel concrete regels uit, waardoor dit 'onbewuste' taalverwervingsproces in klassikaal verband ook daadwerkelijk kan plaatsvinden.
 • Didactiek.pagina
  Verwijst door naar interessante informatie over bv. werkvormen, leermiddelen, ICT (ELO genoemd, 'Elektronische Leer Omgeving'), leertheorieën als behaviourisme en constructivisme, en over lesvoorbereiding.
 • Handreiking activerende lees- en schrijflessen
  Deze handreiking is bedoeld voor het vak Nederlands in de 2e fase, en is in opdracht van SLO geschreven door Tiddo Ekens. In de handreiking is onder andere gebruik gemaakt van de rijke uitwisseling van lessen, lesideeën en adviezen die in september 2007 plaats had op de site van de Vakcommunity Nederlands over activerende didactiek.
 • Kennisplatform taaldidactiek Primair onderwijs
  Een digitale kennisbasis Nederlandse taal voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Dit instrument kan gebruikt worden bij opleiding en nascholing van leraren en bij het ontwikkelen van curricula en opleidingsmaterialen. De kennisbasis is ook te bereiken via www.leoned.nl.
 • Nederlandse Taalunie - Onderwijsprijs
  Met de Onderwijsprijs wil de Nederlandse Taalunie zichtbaar maken dat er op Nederlandse en Vlaamse scholen veel goeds gebeurt en scholen stimuleren innovatief en doeltreffend om te gaan met onderwijs in en van het Nederlands.
 • Taalgericht Vakonderwijs
  Deze website geeft diverse informatie over Taalgericht vakonderwijs (achtergrond, artikelen, lesbeschrijvingen...) en over het Platform dat de ontwikkeling ervan ondersteunt.
 • Waarden en normen (lerarenopleidingen basisonderwijs)
  Verhalen, liederen, beeldmateriaal vertellen vaak iets over waarden en normen. Vanuit dit perspectief biedt de site van het pabo-netwerk 'Waarden & normen' onder meer lesmateriaal en lessuggesties in de onderwijswerkplaats op deze site. Ook is er ruimte voor een kindersite met verhalen die kinderen kunnen beoordelen op dit thema. In het studielandschap worden concepten besproken voor een schoolbrede uitwerking van de pedagogische opdracht.