Nieuwsberichten

BZK en Taalunie: samen sterk voor klare taal

26/02/2016

Het blijft een terugkerende bron van ergernis voor veel burgers: moeilijk, bureaucratisch en afstandelijk taalgebruik door de overheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil dat aanpakken en is met de Taalunie een project gestart. Het doel: een permanente kennisgemeenschap.


De burger heeft recht op informatie. En verwacht dat de overheid helder en begrijpelijk communiceert, zeker in een digitale samenleving, waarin communicatie tussen de overheid en burgers geen eenrichtingsverkeer meer is. Begrijpelijk communiceren voorkomt niet enkel irritatie en wantrouwen maar bespaart ook kosten. Denk bijvoorbeeld aan het mislopen van subsidies door onduidelijke formulieren en overbodige correspondentie als gevolg van misverstanden en onduidelijke verwachtingen.

Het ministerie van BZK is zich dan ook zeer bewust van het belang van heldere communicatie en heeft hiervoor de Taalunie benaderd. "BZK heeft eind 2014 het plan opgevat om een project rond begrijpelijk taalgebruik te starten gericht op de toekomst", aldus Eric Stokkink, afdelingshoofd binnen de Directie Burgerschap en Informatiebeleid. "Om het project duurzaam te maken zijn we voor het slagen van dit project op zoek gegaan naar een partner met de nodige expertise, ondersteuning en verbindende kwaliteiten. De Taalunie is voor ons hierin een natuurlijke partner."

Groot draagvlak
Eén van de belangrijkste doelstellingen is het betrekken van andere overheden bij dit project voor een blijvende en duurzame verbetering. Een terreinverkenning in 2015 maakte reeds duidelijk dat er een voldoende groot draagvlak is bij rijk en gemeente. De stap naar concrete acties kan hierdoor worden gezet. Eind januari werd de verkenningsfase afgesloten met een tussentijds rapport en begon meteen een nieuwe fase. Die beoogt de bestendiging en uitbreiding van een permanent netwerk begrijpelijk communiceren met burgers.

Concrete acties
Een zeer belangrijk speerpunt voor deze vervolgfase is het uitbouwen van het overkoepelende netwerk dat het geheel van acties overziet en coördineert. Er zal een digitaal platform worden ontwikkeld zodat de betrokken leden en organisaties snel in contact kunnen komen met elkaar en de relevante informatie op één centrale plek voorhanden is.
“Iedere deelnemer aan dit project is het erover eens dat initiatieven vanuit de groep tot stand moeten komen om het project te laten slagen. Ook moeten er concrete producten komen, tastbare resultaten dus. Om dat te kunnen moet er een partij zijn die het voortouw neemt. De Taalunie zou - met instemming van betrokkenen - deze rol op zich willen nemen, aldus Johan Van Hoorde, Senior Adviseur Taalinfrastructuur bij de Taalunie.

Momenteel zijn al verschillende overheidsinstellingen bij het netwerk betrokken. Onder andere het Ministerie van Algemene Zaken, semi-overheidsinstellingen zoals SVB en de Belastingdienst, NWO, de Dienst Taaladvies van de Vlaamse overheid, de Stichting Lezen en Schrijven en haar Vlaamse tegenhanger Wablieft, en vertegenwoordigers van de lokale overheid zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de gemeenten Enschede, Zwolle en Gent.

In de tweede helft van 2016 zal een symposium over begrijpelijk communiceren plaatsvinden. Een belangrijk moment voor de uitbreiding van het netwerk, persoonlijk contact en het verder uitwerken van concrete acties.

Foto: overhandiging tussentijds rapport 'Bouwstenen voor Begrijpelijke Taal'. Geert Joris (Taalunie) en Eric Stokkink (BZK)

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0