Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De beoordeling van schrijfvaardigheid in de tweede fase (Bert Meuffels)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

aan gemeten vaardigheden is zo klein dat generalisatie naar alle rekenvaardigheden uitgesloten is. In de tweede plaats kan een vaardigheid als rekenen met behulp van één enkele opgave onmogelijk op betrouwbare wijze gemeten worden. Aangenomen dat dit alles voor rekenvaardigheid geldt, is dit dan niet a fortiori van toepassing op zo'n complexe vaardigheid als schrijven? Vanuit het hier geschetste perspectief manoeuvreert een enkel opstel "the student in a position of a gambler who risks all on a single throw of the dice"(Noyes 1945). Kortom, een persoon die goed is in het schrijven van verhalende opstellen, hoeft nog helemaal geen meester te zijn in het schrijven van betogen. Afhankelijk van de specifieke tekstsoort, de communicatieve taak, het onderwerp enzovoort, fluctueren de schrijfprestaties van een individu en dat maakt dat men van diens prestatieniveau geen adequaat beeld verkrijgt wanneer men dat beeld baseert op slechts één opstel. Pas wanneer een schrijver meer teksten schrijft, mag een redelijke betrouwbaarheid verwacht worden. Schattingen van het aantal benodigde taken laten onveranderlijk zien dat er enorme aantallen schrijfopdrachten afgenomen moeten worden voordat van een betrouwbare meting gesproken kan worden. Deze schattingen lopen uiteen van elf tot liefst veertig!

Al met al kan gesteld worden dat met de introductie van het schrijfdossier een eerste, bescheiden stap is gezet om te voldoen aan in ieder geval de minimumeisen voor een meting van schrijfvaardigheid.

Literatuur

Meuffels, B. (1994). De verguisde beoordelaar; opstellen over opstelbeoordeling. Amsterdam: Thesis Publishers.

Noyes, E.S. (1945). Report on the first six tests in English composition. New York: College Entrance Examination Board.

Schoonen, R. (1991) De evaluatie van taalvaardigheidsmetingen. Diss. UvA. Schröter, G. (1971). Die ungerechte Aufsatzzenzur. Bochum: Verlag Kamp.

Wesdorp, H. (1983). Gelijke kansen in centrale examens. In: W.C. Weeda (red.), Examens in discussie: Een bundel opstellen voor J. W Solberg. Groningen: WoltersNoordhoff.

136 I De beoordeling van schrijfvaardigheid in de Tweede Fase - Bert Meuffels