Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

STICHTING LEZEN EN LITERATUUREDUCATIE Anne-Mariken Raukema

1 Inleiding

De presentatie van Stichting Lezen over haar nieuwe taak als kenniscentrum op het gebied van literatuureducatie was van een ander karakter dan gebruikelijk is op een HSN-bijeenkomst. De rollen waren in feite omgedraaid: ik kwam iets halen, u kwam iets brengen.

Achtereenvolgens wordt de achtergrond van de nieuwe taak geschetst (Cultuur en School), daarna komen aan de orde: de uitvoering; de partners in het veld van literatuureducatie; het begrip literatuureducatie; het basis-, voortgezet onderwijs en hoger (beroeps-)onderwijs en tenslotte wordt het plan van aanpak toegelicht.

2 Achtergrond

De nieuwe taak van Stichting Lezen – een landelijk kenniscentrum op het gebied van literatuureducatie - valt binnen het kader van het project Cultuur en School. Dat is een initiatief van de landelijke overheid: het ministerie van OCenW. In september 1996 verscheen de startnotitie Cultuur en School, met als doel de culturele instellingen en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Er werden acht convenantsgebieden aangewezen (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, het noorden, het westen, het oosten, het zuiden en het midden). In totaal kwam door matching van overheidsgelden (steden en provincies enerzijds en rijk anderzijds) ruim acht miljoen gulden beschikbaar voor concrete projecten; per convenantgebied een miljoen: zes ton van het ministerie en vier ton van de provincie/stad.

In 1999 werd aan de drie aandachtsvelden (luiken') van Cultuur en School (mediaeducatie, cultuureducatie en erfgoededucatie) een vierde aandachtsveld toegevoegd: dat van de literatuureducatie. Per onderwerp werd een organisatie aangewezen om als expertise- of kenniscentrum te gaan functioneren: voor cultuureducatie is dat Cultuurnetwerk.nl (de opvolger van het LOKV), voor erfgoededucatie werd dat Bureau Erfgoed Actueel en voor media-educatie is tot op heden geen 'huis' aangewezen. Stichting Lezen werd verleden jaar aangewezen voor het werkterrein van de literatuureducatie.

Van meet af aan vindt het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en `cultuuraanbieders' op drie niveaus plaats:

onderwijsinhoud (daar gaat het om de verrijking van het onderwijs met de kennis en ervaringen van de culturele instellingen om de inhoud van het onderwijs te verbeteren; de behoeften van leerlingen en docenten staan centraal); schoolklimaat (het gegeven dat cultuur het onderwijs aantrekkelijker kan maken en de sfeer in de school kan vergroten);

Stichting Lezen en literatuureducatie - Anne-Mariken Raukema 1 173