Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Stichting lezen en literatuureducatie (Anne-Mariken Raukema)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

- schoolomgeving (hier gaat het erom leerlingen wegwijs te maken in de omgeving van de school en de verschillende cultuuraspecten, in ons geval de aanbieders van literatuur: de boekhandel, maar vooral de bibliotheek).

3 De uitvoering

De uitvoering van Cultuur en School vindt zowel centraal als decentraal plaats.

Op centraal niveau betekent dit de wettelijke verankering van cultuur in het onderwijsprogramma, communicatie en informatie-uitwisseling, stimuleren van proefprojecten en voorbeeldmateriaal, en de deskundigheidsbevordering van schoolleiding en docenten. Sinds kort is er een subsidieregeling voor culturele instellingen om educatieve projecten te ontwikkelen. Kennisnet, het Nederlandse onderwijsdomein, kent een subsidieregeling ICT van vier miljoen euro voor ICT-projecten in het onderwijs. Op die manier kunnen docenten en leerlingen de kans krijgen om kennis te maken met kunst en cultuur uit binnen- en buitenland.

Op decentraal niveau, op dat van de acht convenantsgebieden, gaat het om de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur van de cultuureducatie, die immers bij provinciale en gemeentelijke overheden ligt. Bijvoorbeeld voor de openbare bibliotheken en de centra voor kunsteducatie. Voor de lopende cultuurplanperiode (2001-2004) hebben de convenantpartners meerjarige, taakstellende actieplannen ingediend. Het onderdeel literatuureducatie is daarin, tengevolge van de late datum van invoering, sterk ondervertegenwoordigd.

Andere expertisecentra op het gebied van cultuureducatie (zoals de eerder genoemde Cultuurnetwerk.nl en Bureau Erfgoed Actueel) hebben louter coördinerende taken. Stichting Lezen is gevraagd de coördinatie op het gebied van literatuureducatie op zich te nemen, maar heeft in tegenstelling tot beide andere organisaties zelf ook uitvoerende taken, namelijk op het gebied van leesbevordering.

In vergelijking met andere vormen van cultuureducatie neemt literatuureducatie een aparte plaats in. Waar cultuur-, media- en erfgoededucatie relatief nieuwe werkvelden zijn (CKV 1, 2 en 3 en KCV), maakt literatuureducatie vanouds deel uit van het leerplan; in het basisonderwijs bij taal- en leesonderwijs en in het voortgezet onderwijs bij het vak Nederlands en de moderne vreemde talen.

In tegenstelling tot andere kunstdisciplines geldt voor literatuur dat het een sterke verankering in het onderwijskundig beleid van scholen kent. In het basisonderwijs maakt literatuur deel uit van het lees- en taalonderwijs en is vastgelegd in de kerndoelen, onder andere in het domein leesvaardigheid. In het voortgezet onderwijs wordt van oudsher literatuur onderwezen in het vak Nederlands en de moderne vreemde talen en dit keert terug in de verschillende kerndoelen voor de basisvorming, in de eindtermen vmbo en in de Tweede Fase. Aan Stichting Lezen is de taak deze vraag (de verplichtingen binnen het onderwijsprogramma) en het aanbod (in de vorm van bestaande activiteiten, projecten en campagnes op het gebied van literatuureducatie) op elkaar af te stemmen.

174 1 Stichting Lezen en literatuureducatie - Anne-Mariken Raukema