Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Stichting lezen en literatuureducatie (Anne-Mariken Raukema)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Letterenstudies).

De SLO heeft recentelijk in opdracht van Stichting Lezen een module Leesbevordering voor Pabo-studenten ontwikkeld, waarin voor alle groepen in het basisonderwijs concrete lessuggesties worden gedaan. Dit programma is evenwel facultatief; pabo's zijn vrij in het curriculum aandacht te schenken aan jeugdliteratuur en leesbevordering. Eenzelfde patroon laat zich zien bij de opleiding voor leerkrachten Nederlands en moderne vreemde talen.

Voor universitaire opleidingen – letteren en andere studierichtingen – geldt dat de ontwikkelingen rond het Studiehuis, waarbij het onderwijs in het Nederlands en de moderne vreemde talen op ingrijpende wijze is veranderd, consequenties hebben voor de letterenopleidingen en het niveau van de geletterdheid van de (aankomende) studenten.

6 Plan van aanpak literatuureducatie

In het tweede deel van mijn verhaal kom ik op het plan van aanpak, zoals wij dat als Stichting Lezen bezig zijn te formuleren. Ik zou u willen vragen straks kritische vragen te stellen als u meent dat wij de verkeerde weg inslaan, en vooral met uw eigen ervaringen en vragen te komen.

Als kern van het probleem met betrekking tot literatuureducatie zien wij de kloof tussen vraag en aanbod en de rol van de intermediairs daarin. Onder vraag verstaan we de kerndoelen en eindtermen zoals die zijn opgesteld voor het basisonderwijs, de basisvorming, het vmbo en de Tweede Fase. Onder aanbod verstaan we het geheel van middelen en materialen dat ingezet kan worden om de doelen te bereiken: de methodes voor basis- en voorgezet onderwijs, de producten (campagnes met een actieperiode, de activiteiten en diensten die altijd geleverd kunnen worden en materialen) die zowel op landelijk als regionaal niveau beschikbaar zijn. Onder intermediairs verstaan we de docenten, die de spil vormen tussen vraag en aanbod. Uw onderwijs immers is gericht op het behalen van de doelen.

Om actuele vragen en problemen die zich in de praktijk voordoen te achterhalen, hebben wij een vragenlijst opgesteld – dat is de reden waarom we met de enquête zijn begonnen...

Daarnaast willen we een aantal groepen vormen van (actieve) sleutelfiguren om de knelpunten van het literatuuronderwijs zoveel mogelijk in kaart te brengen en te achterhalen hoe scholen hun vragen met betrekking tot bij- en nascholing oplossen dan wel wensen op te lossen. Per onderwijsvorm (tweede fase en vmbo in eerste instantie en basisvorming en basisonderwijs in tweede instantie en op termijn ook hbo en wo) willen we aparte groepen organiseren met daarin onder anderen docenten, lees- en literatuurcoördinatoren, sectie- en schoolleiders, schoolbegeleiders, onderzoekers en vakdidactici.

Problemen die (zouden kunnen) worden gesignaleerd – maar dat weet u veel beter dan ik - zijn o.a. het werken met het leesdossier en het fictiedossier, verwerkingsopdrachten, allochtone literatuur en literatuur voor allochtone leerlingen, de na- en bijscholing, de relatie fictie/non-fictie, de mogelijkheden die internet biedt, de relatie

Stichting Lezen en literatuureducatie - Anne-Mariken Raukema 1 177