Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Stichting lezen en literatuureducatie (Anne-Mariken Raukema)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

tussen verplicht lezen en lezen in de vrije tijd, en geïntegreerd literatuur onderwijs (GLO).

De taken ten aanzien van literatuureducatie

Als vijf kerntaken van Stichting Lezen als kenniscentrum voor literatuureducatie zien we:

  1. analyse van het aanbod

  2. vergelijking van methoden

  3. landelijke verspreiding van regionale en lokale projecten

  4. vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk

  5. geven van schoolgebonden adviezen en opleiden/trainen van de schoolcoördinatoren

  6.  Analyse van het aanbod

Een eerste taak is een heldere analyse van het aanbod van methoden, projecten, activiteiten, acties en nascholingsmogelijkheden. Daarbij wordt gekeken naar de inhoud van het aanbod, in hoeverre deze aansluit bij de doelen (eindtermen en kerndoelen), en in hoeverre er sprake is van structurele dan wel incidentele acties. Op deze manier komen vraag en aanbod in beeld, de dubbelingen en de hiaten. Aan de hand van deze analyse kan Stichting Lezen actie ondernemen om waar nodig vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. In de analyse worden niet alleen de landelijk ontwikkelde projecten en acties opgenomen, maar ook die welke op lokaal en regionaal niveau zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd en in potentie landelijk kunnen worden uitgevoerd.

  1.  Vergelijking van methoden

Na de invoering van basisvorming en tweede fase is het aanbod van methoden Nederlands en moderne vreemde talen aangepast. Een aantal methoden heeft de veranderingen die zijn ingevoerd voor het onderdeel Literatuur daadwerkelijk aangepakt, een aantal heeft dat meer visueel dan feitelijk inhoudelijk gedaan. Voor secties en docenten is het niet altijd duidelijk welke methode het meest geschikt is. Een vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de nieuwe methoden is daarom van groot belang. Levende Talen heeft in december 1994 de uitkomsten gepubliceerd van een vergelijkend onderzoek naar methodes voor de bovenbouw havo/vwo. Het is tijd voor een nieuwe vergelijking.

  1.  Landelijke spreiding van regionale en lokale projecten

Docenten in basis- en voortgezet onderwijs moeten niet alleen geïnformeerd worden over landelijk ontwikkelde en uitgevoerde projecten, maar ook moeten zij in de gelegenheid worden gesteld om op lokaal en regionaal niveau ontwikkelde en goedlopende projecten en activiteiten in te zetten voor het lees- en literatuuronderwijs. Voorbeelden uit het verleden zijn de projecten die in het kader van Sirene (o.a. boek en film) werden ontwikkeld en niet verder kwamen dan Zeeland, en activiteiten in het kader van Drie in een (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) en De rode draad (Noord-Brabant). De Sirene-projecten moeten weliswaar geactualiseerd worden, maar

178 1 Stichting Lezen en literatuureducatie - Anne-Mariken Raukema