Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Rewriting: techniek en feedback (Hugo de Jonghe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Een en ander heeft tot gevolg dat training vaak niet veel verder gaat dan het niveau van algemene tekstindeling en alineastructuur. Hoe verder men zich van de perifere aspecten verwijdert, hoe algemener en hoe vager de aangereikte kennis meestal ook wordt. Meer dan een aanbeveling om de tekst een duidelijke driedeling te geven met inleiding, midden en slot is vaak niet te vinden, een stelregel uit de oude retorica die - stricto sensu - alleen voor persuasieve teksten bedoeld is. Voor veel informatieve teksten, zoals verslagen, recepten en recencies, is er niets mee aan te vangen.

Bij didactische toepassing is er ten slotte ook nog het probleem van de gradatie. Vooral met leerlingen in de bovenbouw en met studenten in het hoger onderwijs kan men ervaren dat in hun opleiding essentiële stappen ontbroken hebben. Het schrijven van een behoorlijke scriptie wordt dan een bijna onmogelijke opdracht. Docenten hebben dan het gevoel dat ze alles ineens moeten aanpakken. Dat moet evenwel ten stelligste afgeraden worden. Wat de perifere tekstaspecten betreft, is er maar één goed middel: er wordt geoefend op de in gebreke blijvende deelaspecten (spelling b.v.) en de teksten gaan voor correctie terug naar de plegers ervan. Van rewriting is alleen heil te verwachten vanaf het niveau van de zin, en liever nog van de zinnenconsecutie zoals die zich binnen alineaverband voordoet.

Studenten die zich met het opstellen van een ruimere scriptie moesten meten, nodigde ik ertoe uit om op gezette tijden tekstgedeelten voor te leggen. Daaruit koos ik voor rewriting delen die voor de groep in zijn geheel didactisch voordeel konden opleveren. Vaak deed zich dan een lectuurprobleem voor: de studenten hadden het moeilijk om de gepresenteerde tekstgedeelten te lezen. Dat wijst erop hoe noodzakelijk het is om schrijftraining hand in hand te laten gaan met training in het lezen van informatieve teksten. In veel gevallen waren goede resultaten te bereiken met recursief, d.i. achterstevoren lezen van goed geschreven teksten.

Een laatste moeilijkheid - maar dat hebt u zeker al vermoed - is dat rewriting niet alleen moeilijk maar ook bijzonder tijdrovend kan zijn, en bijgevolg ook erg ondergewaardeerd wordt. Expertise erin is uiteindelijk alleen door volgehouden praxis te verwerven.

218 1 Rewriting: techniek en feedback - Hugo de Jonghe