Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: "Writing across the curriculum": leren door middel van schrijven (Rob van der Peet)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

tureel gebied of op het gebied van de informatica (digibeet).

Is leren schrijven vooral bedoeld om taalkundig analfabetisme tegen te gaan, schrijvend leren is gericht op het voorkomen van vakinhoudelijk analfabetisme, bijvoorbeeld sociologisch analfabetisme. Positief geformuleerd: door middel van schrijvend leren kunnen studenten vakinhoudelijke kennis verwerven en zich de taal en het denken binnen hun vakgebied eigenmaken. Omdat taal- en denkvaardigheden zo dicht bij elkaar liggen, worden Writing Across the Curriculum en Critical Thinking vaak in één adem genoemd (zie ook Van der Peet, 1999 en 2000).

 

 

leren schrijven

 

schrijvend leren

1.

Studenten   kunnen   vakinhouden   leren,

ongeacht of ze wel of niet goed kunnen

schrijven.

1.

Schrijven is een proces dat studenten in staat

stelt om vakinhouden te leren en te begrij-

pen (i.p.v. te memoriseren of reproduceren).

2.

Schrijven en denken vereisen verschillende

vaardigheden. Derhalve kunnen schrijf- en

denkvaardigheden het beste apart worden

onderwezen.

2.

Om goed te kunnen schrijven moet men

goed   kunnen   denken.   Schrijf-   en

denkvaardigheden zijn onlosmakelijk met

elkaar verbonden.

3.

Kennen gaat logisch vooraf aan schrijven

over wat men kent.

3.

Schrijven is een proces van kennisverwer-

ving. '

4.

Schrijven   is   een   sequentiële,   lineaire

activiteit waarin de student achtereenvolgens

begrippen, zinnen, alinea's en paragrafen

leert gebruiken.

4.

Schrijven is een dialectisch, recursief proces

waarin de student een dialoog aangaat met

de leerstof.

5.

Belangrijkste doel van schrijven is communi-

catie. Het schrijfwerk is een product waarin

de student laat zien wat hij weet.

5.

Leren en communicatie zijn even belangrijke

doelen van schrijven. Schrijven is een middel

om - in discussie met zichzelf en met

anderen - denkvaardigheden te ontwikkelen.

6.

De lezer waarvoor de student schrijft, is vrij-

wel altijd de docent.

6.

Elk vakgebied heeft een eigen taal en dus

ook eigen normen voor goed schrijven.

Studenten kunnen zich de taal van hun vak

het beste eigenmaken door voor vakgenoten

te schrijven.

Fig. 1 Vooronderstellingen over schrijven in het onderwijs. Bron: Allen e.a., 1989.

Tegenwoordig beschikt elke zichzelf respecterende instelling voor hoger onderwijs in de Verenigde Staten over een Writing Program en een Writing Center vanwaaruit alle activiteiten op het gebied van schrijvend leren worden gecoördineerd (White, 1989). Belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Studenten schrijven slecht omdat ze onvoldoende kansen krijgen om te schrijven.

  • Schrijven is bevorderlijk voor het leerproces.

  • Expressief taalgebruik is een goede voedingsbodem voor transactioneel taalgebruik.

  • Elk vakgebied hanteert zijn eigen normen voor goed schrijven.

230 I "Writing Across the Curriculum" Ieren door middel van schrijven - Rob van der Peet