Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: "Writing across the curriculum": leren door middel van schrijven (Rob van der Peet)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Op basis van deze uitgangspunten wordt aan schrijven een centrale plaats toegekend in het leerproces van de student, deels als hulpmiddel om zich de leerstof eigen te maken (Writing to Learn) en deels als hulpmiddel om de taal van hun vakgebied te leren gebruiken (Writing in the Disciplines).

4 Writing To Learn

WTL valt min of meer samen met expressief taalgebruik en helpt de student om vanuit de informatie die op hem afkomt tot een (re)constructie van de werkelijkheid te komen. Het leereffect van WTL vloeit voort uit het feit dat de student zijn (re)constructie van de werkelijkheid in zijn eigen woorden formuleert, op papier zet en zichtbaar maakt (Emig, 1977). Deze drie activiteiten vinden vrijwel tegelijk plaats en versterken elkaar onderling. Zo kan een student bijvoorbeeld lezen wat hij heeft opgeschreven om zonodig een andere formulering te bedenken, totdat er staat wat hij bedoelt. Op deze manier wordt schrijven voor de student een proces waarin hij een dialoog met de leerstof aangaat en dat is iets heel anders dan schriftelijk reproduceren wat hij weet.

In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn binnen WTL tientallen werkvormen ontwikkeld, zoals journalen, logboeken, denkbrieven, invultaken, biogrammen, analogieën, e-mail correspondentie, portfoliovorming en vele andere (Bean, 1998). Al deze werkvormen berusten op het volgende hefboomprincipe: met zo weinig mogelijk schrijfwerk een zo groot mogelijk leereffect bereiken. Ter illustratie volgt hier een voorbeeld.

Wanneer u studenten een artikel laat samenvatten, vraag dan eens om een samenvatting van één zin van precies 25 woorden, niet meer en niet minder. Enerzijds reduceert dit de omvang van de samenvatting en anderzijds kost het veel denkwerk om op precies 25 woorden uit te komen.

Omdat WTL voornamelijk bedoeld is als hulpmiddel voor de student, hoeft u als docent niet alles te lezen wat de studenten schrijven. Doet u dit wel, dan kost de samenvatting relatief weinig tijd (25 woorden per student), terwijl u toch inzicht krijgt in wat studenten van het artikel hebben opgestoken.

Schrijvend leren is goed te combineren met andere didactische werkvormen zoals probleemgestuurd onderwijs (Bean, 1998). Probeert u bijvoorbeeld eens het tweekolommig journaal.

Een tweekolommig journaal is een vel papier dat in twee kolommen is verdeeld. Laat de studenten thuis de casus lezen, die tijdens de volgende onderwijsbijeenkomst besproken wordt. Tijdens het lezen van de casus noteren studenten in de linkerkolom feiten, ideeën, beweringen en argumenten die hen treffen of waarmee ze het niet eens zijn. In de rechterkolom noteren zij hun reactie op deze feiten, ideeën, beweringen en argumenten.

Het tweekolommig journaal geeft de docent inzicht in hoe studenten de casus analyseren en interpreteren. De linkerkolom maakt duidelijk wat hen is opgevallen en

"Writing Across the Curriculum" leren door middel van schrijven - Rob van der Peet 1231